Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Uvádzanie elektrotechnických výrobkov s napätím nad 1000V striedavého napätia a nad 1500V jednosmerného napätia do prevádzky

Elektrotechnické výrobky s napätím nad 1000 V striedavých a nad 1500 V jednosmerných nemajú v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ustanovené podrobnosti o technických požiadavkách a v zmysle § 12 ods. 8 nemajú ustanovené podrobnosti:

a) o uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
b) o postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len „postup posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
c) o obsahu príslušnej dokumentácia v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
d) o obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.

Pre takéto výrobky je potrebné uplatniť požiadavky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:

1. Na základe § 4 uvedeného zákona musia byť uskutočnené opatrenia v predvýrobe tak, aby výrobky vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Nakoľko tieto zariadenia sú vyhradené technické zariadenia elektrické, je potrebné podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. takúto technickú dokumentáciu posúdiť  zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, ktorá vydá odborné stanovisko k dokumnetácií. Technická inšpekcia, a.s. je oprávnená právnická osoba – evidenčné číslo OPO-000001-06.
Obsah technickej dokumentácie predkladanej na schválenie musí spĺňať požiadavky prílohy č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

2. Na základe § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. a vzhľadom na to, že bezpečnosť takýchto zariadení závisí od podmienok jeho inštalácie, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vykonanie kontroly po ich inštalovaní a pred ich prvým použitím a na základe § 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v rámci kontrolnej činnosti zabezpečovať v stanovených lehotách pravidelné kontroly takýchto vyhradených technických zariadení. Na základe § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je to úradná skúška a opakovaná úradná skúška, ktoré v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. vykonáva oprávnená právnická osoba. Na základe § 13 uvedenej vyhlášky je to odborná prehliadka a odborná skúška. Na základe § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. môže vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy takýchto zariadení zamestnávateľ na základe oprávnenia vydaného oprávnenou právnickou osobou. Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba overí, či žiadateľ plní požiadavky na rozsah odbornej spôsobilosti (druh činnosti, skupina a trieda) a vydá oprávnenie.

3. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie predkladanej pri týchto skúškach výrobkov musí obsahovať:

a) údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 vyhlášky a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať.
V rámci identifikácie výrobcu alebo dodávateľa je možné pri skúške predložiť aj oprávnenia na činnosť nasledovne:
aa) pri úradnej skúške podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. predloženie oprávnenia na montáž EZ v príslušnom rozsahu od subjektu, ktorý montáž predmetného zariadenia uskutočnil
ab) pri opakovanej úradnej skúške podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. predloženie oprávnenia na opravy a údržbu EZ v príslušnom rozsahu od subjektu, ktorý vykonáva na zariadení údržbu a prípadné opravy predmetného zariadenia, ak je to možné aj oprávnenie na montáž EZ v príslušnom rozsahu od subjektu, ktorý montáž predmetného zariadenia uskutočnil
ac) pri typovej skúške podľa § 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo pri kusovej skúške takéhoto výrobku u výrobcu predloženie oprávnenia výrobcu na výrobu príslušného výrobku.

b) pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce:
ba) prípustné spôsoby použitia,
bb) návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
bc) výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov.
bd) požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
be) návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia zariadenia do prevádzky,
bf) zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,

c) preberacie dokumenty obsahujúce:
ca) pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami a požiadavkami príslušných predmetných noriem.
cb) osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané,
cc) vyhlásenie výrobcu o zhode technického zariadenia s bezpečnostno-technickými požiadavkami vydané na základe vykonaných skúšok, ktoré predpisujú predmetné normy, prípadne protokoly zo skúšok,
cd) osvedčenie o typovej skúške zariadenia,
ce) osvedčenie o prvej skúške a opakovej úradnej skúšky alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom,
cf) atesty, certifikáty, opisy výnimiek a iné.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.