Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Rozdelenie technických zariadení elektrických podľa miery ohrozenia

 

Technické zariadenia elektrické sa podľa miery ohrozenia v zmysle § 4 a podľa III. časti prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. delia na:

Technické zariadenia elektrické s vysokou mierou ohrozenia – skupina A
a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
f) elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
g) elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

Technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozenia – skupina B
Technické zariadenie elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

Bezpečné hodnoty prúdu a napätia pre zaradenie do tejto skupiny sú:

Je potrebné vychádzať z STN EN 61140 (33 2010):2004, ktorá rieši ochranu pred zásahom elektrickým prúdom a jedným z prvkov ochranných opatrení je:

• obmedzenie napätia
Bezpečné napätie musí spĺňať požiadavky na napätie SELV resp. PELV definované v tejto norme a v STN 33 2000-4-41:2007. Jeho výška závisí od pôsobenia vonkajších vplyvov, vo všeobecnosti je to U≤50 V AC, U≤120 V DC.

• obmedzenie ustáleného dotykového prúdu a náboja
Norma odporúča hodnoty ustáleného prúdu pretekajúceho medzi súčasne prístupnými vodivými časťami a s činným odporom 2000Ω, ktoré neprevyšujú prahovú hodnotu vnímania 0,5mA pre striedavý prúd a 2mA pre jednosmerný prúd.
Hodnoty neprevyšujúce prah bolesti odporúča 3,5mA pre striedavý prúd a 10mA pre jednosmerný prúd.

Technické zariadenia elektrické s nižšou mierou ohrozenia – skupina C
Technické zariadenie elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

POZOR, nie všetky technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím neprevyšujúcim bezpečné hodnoty sú zariadenia skupiny C.

Treba si uvedomiť, že do skupiny A môžu patriť aj technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím neprevyšujúcim bezpečné hodnoty ako sú napr. technické zariadenia elektrické v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (napr. snímače teploty, senzory a pod. ), v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo v prostredí s nebezpečenstvom požiaru.

Technické zariadenia elektrické skupiny A a technické zariadenia elektrické skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia elektrické.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.