Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Činnosť Technickej inšpekcie, a.s. v oblasti strojových zariadení

 

 

V zmysle tejto kompetencie TI v uvedenej oblasti na požiadanie vykonáva posudzovanie:
 • projektovej dokumentácie stavieb, ktoré sú vybavené technickými (strojovými) zariadeniami z hľadiska plnenia požiadaviek vyplývajúcich zosúvisiacich všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technickej konštrukčnej (sprievodnej) dokumentácie technických (strojových) zariadení podľa čl. 1.7.4 prílohy I, resp. prílohy VII nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (ďalej len „NV SR č. 436/2008 Z. z.“)bezpečnosti strojov pri ich uvádzaní do prevádzky a v prevádzke v zmysle § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV SR č. 392/2006 Z. z.“).

  Súčasne TI je „notifikovanou osobou (NO)“ identifikačný kód - 1354, ktorá bola Slovenskou republikou (Úradom pre normalizáciu, metrógiu a skúšobníctvo SR) oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom EÚ ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody - okrem iného, aj na posudzovanie zhody strojových zariadení v zmysle smernice EP a Rady 2006/42/ES z 17. mája 2006 vzťahujúca  sa strojových zariadení (ďalej len „stroje“) transponovaná do legislatívy SR NV SR č. 436/2008 Z. z.

  Ďalšie podrobnosti o činnosti TI ako NO - 1354 sú uvedené v časti „posudzovanie zhody strojov zmysle NV SR č. 436/2008 Z. z“.

  Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. TI vykonáva ako OPO na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

  a) názov, adresu a identifikačné číslo žiadateľa – IČO žiadateľa, kontakt, kontaktná osoba,

  b) názov stroja, jeho predpokladaný účel použitia, prípadne umiestnenie stroja,

  c) či sa jedná o:
   • posudzovanie (nového) nepoužitého stroja už najmenej raz uvedeného na trh (do prevádzky), resp. už prevádzkovaného stroja,
   • jednotlivé zariadenia alebo technologickej linky – súbor strojov a technických zariadení zoradených podľa potrieb výrobného alebo prevádzkového procesu,

d) technickú konštrukčnú (sprievodnú) dokumentáciu stroja,
         
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie (overenie)aj iný subjekt resp. pracovisko TI.

TI preskúma žiadosť o posúdenie bezpečnosti, resp. zhody stroja a navrhne žiadateľovi postup posúdenia, ktorý je v súlade s legislatívnymi požiadavkami vzťahujúcimi sa na stroje platnými v SR. Žiadateľovi oznámi, že v zmysle jeho požiadavky:
 • sa na jeho stroj vzťahuje § 14 „Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti“ technických zariadení zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenia § 5 NV SR č. 392/2006 Z. z. t. j. kontrola pracovného prostriedku (stroja) po jeho inštalovaní alebo pred jeho prvým použitím a po jeho inštalovaní na inom mieste, aby sa zabezpečilo správnou inštaláciou pracovného prostriedku jeho správne fungovanie.
 • sa na stroj vzťahuje § 12 „Posudzovanie zhody“ zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia NV SR č. 436/2008 Z. z. a ďalší postup je potrebné riešiť v súlade s jeho ustanoveniami (postup posúdenia zhody podľa § 8 ods. 2), 3) písm. a), b) a c) a ods. 4) písm. a) a b) a príloh: IX a X smernice EP a Rady 2006/42/ES.

I. Posudzovanie strojových zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

Posudzovanie sprievodnej technickej dokumentácie stroja

Tento úkon sa vzťahuje na stroje (už najmenej raz) uvedené na trh (do prevádzky) výrobcom alebo splnomocnencom, resp. už prevádzkované v zahraničí alebo v SR, ktoré zmenili majiteľa (prevádzkovateľa), resp. miesto prevádzkovania (demontáž, montáž). Pri tomto úkone TI posúdi predloženú technickú sprievodnú dokumentáciu už prevádzkovaných strojov z hľadiska bezpečnostno technických požiadaviek (ďalej len „BTP“), identifikuje dôležité chýbajúce údaje a časti technickej sprievodnej dokumentácie strojov a zariadení potrebné na overenie zhody s BTP a potrebné chýbajúce údaje a časti predmetnej dokumentácie dôležité pre bezpečnú prevádzku stroja. V prípade potreby TI zistí a overí pri splnenie požiadaviek na sprievodnú technickú dokumentáciu pri fyzickej prehliadke (kontrole) daného zariadenia.
TI uvedie v Odbornom stanovisko („OS“) k bezpečnosti zistený stav daného zariadenia s požiadavkou na ich doplnenie (resp. vyhotovenie náhradnej technickej dokumentácie stroja). Na dokumentáciu dovážaných už prevádzkovaných zariadení sa nevydáva osvedčenie a posúdenie sa môže vykonať aj v rámci prehliadky alebo skúšky stroja.

Posudzovanie strojov pri uvádzaní do prevádzky

Tento úkon sa vzťahuje na stroje (už najmenej raz) uvedené na trh výrobcom alebo splnomocnencom s označením značkou „CE“ (s priloženým vyhlásením o zhode jeho vlastností – bezpečnosti s príslušnými technickými predpismi, resp. normami). Postup pri posudzovaní bezpečnosti uvedených strojov pri ich uvádzaní do prevádzky v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. je nasledovný:

 1. TI posúdi predloženú technickú sprievodnú dokumentáciu (návod na používanie) uvedených
  strojov z hľadiska splnenia BTP na ich prevádzku, obsluhu a údržbu, v rozsahu sprievodnej
  dokumentácie.
 2. Pri prehliadke TI vyhodnotí najmä bezpečnosť inštalácie stroja z hľadiska :

a) umiestnenia a upevnenia (ukotvenia), stability stroja (súlad s požiadavkami sprievodnej dokumentácie) ako aj s požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
b) potrubných vedení pracovných médií (ich farebného riešenia) stroja (elektrické zariadenia, plynové, pneumatické alebo hydraulické rozvody, voda, emulzia a pod.),
c) ergonomické riešenie miesta obsluhy stroja (umiestnenie, prístupnosť a ochrana riadiaceho panelu, osvetlenie, podlaha, atď.) v súlade s požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
d) stabilných prostriedkov na prístup k stroju (pracovné plošiny a chodníky, schody, rebríky a ochranné zábradlia a pod.),
e) správnosti umiestnenia ochranných a bezpečnostných zariadení stroja (vrátane ochranných zábran, prekážok a oplotenia pracoviska) z hľadiska bezpečných vzdialeností, rýchlosti približovania ľudského tela a pod.,
f) emisií stroja (napr.: hluku,, vibrácie, nebezpečných látok, žiarenia a pod.),
g) prevencie a ochrany stroja pred požiarom,
h) ako je stroj vybavený predpísanými výstražnými značkami a označením častí,
i) vhodnosti umiestnenia stroja v prevádzke z hľadiska mikroklimatických podmienok v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
j) vybavenia pracoviska (v prípade potreby) vhodným odsávacím zariadením,
k) vzájomného prepojenia bezpečného ovládania jednotlivých strojov (v prípade prevádzkových komplexov, technologických liniek a pod.),
l) vybavenia pracoviska predpísanými osobnými ochrannými prostriedkami (OOPP).
Súčasne prehliadky strojov sa vykonávajú z hľadiska všeobecných bezpečnostných požiadaviek na vyhotovenie (stav) posudzovaných strojov v súlade so súvisiacimi technickými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. prílohou I NV SR č. 436/2008 Z. z.) a STN (napr. STN EN ISO 12100 – 1, 2 (83 3001).

Prehliadky strojov sú zamerané hlavne na to:

a. ako je stroj vybavený základnými prostriedkami na jeho ovládanie a riadenie (zvolená kategória bezpečnostnej časti ovládania, vhodnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť použitých ovládacích - riadiacich prvkov systémov stroja),
b. ako je stroj vybavený predpísanými výstražnými značkami a označením častí (štítkami: typové, výrobné, výstražné značky a pod.
c. ako stroj spĺňa ochranné opatrenia proti mechanickému ohrozeniu
d. ako stroj spĺňa ochranné opatrenia pred ostatnými ohrozeniami
e. či má návod na používanie v rozsahu stanovenom súvisiacimi predpismi a normami (napr. čl. 1.7.4 prílohy I k NV SR č. 436/2008 Z. z.

 1. Skúšky strojov sa vykonávajú sa podľa súvisiacich harmonizovaných STN EN alebo STN vhodných na skúšanie strojov a sú zamerané na overenie kritických bezpečnostných funkcií stroja, ktorých zlyhanie má za následok okamžité zvýšenie rizika zranenia, poškodenia zdravia resp. vznik materiálnych škôd, atď. Predmetné skúšky strojov sú zamerané hlavne na overenie:

a. špecifických bezpečnostných funkcií určených na priame dosiahnutie bezpečnosti stroja v prevádzke,
b. podmienené bezpečnostné funkcie (kritické bezpečnostné funkcie stroja iné ako špecifické).
Na záver skúšok stroja sa vykoná overenie nepriamych bezpečnostných funkcií stroja t. j. funkcií stroja, ktorých zlyhanie nevytvára okamžité nebezpečenstvo, avšak znižuje úroveň bezpečnosti stroja.

Po prehliadke a/alebo skúške TI vyhodnotí najmä:

a) zhodnosť zariadenia s posudzovanou technickou dokumentáciou,
b) vyznačenie prípadných zmien v technickej dokumentácii,
c) správnu funkciu ochranných a zabezpečovacích zariadení,
d) výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov,
e) doklady k stroju (atesty, skúšobné protokoly, technickú správu, inšpekčnú správu, osvedčenie o inšpekcii, inšpekčný certifikát, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia bezpečnosti stroja,
f) ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť stroja.

Prehliadky a skúšky prevádzkovaných strojov

Prehliadky a skúšky už prevádzkovaných strojov sa metodicky vykonávajú rovnakým spôsobom ako pri nových strojov v rozsahu posúdenej technickej sprievodnej dokumentácie zariadenia v súlade s prílohou č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
Prehliadky alebo skúšky dovezených už prevádzkovaných zariadení sa môže vykonať aj súčasne s posúdením predloženej technickej dokumentácie. Po posúdení predloženej dokumentácie, vykonaní prehliadky alebo skúšky sa vystaví na dokumentáciu, skúšku a zariadenie jedno spoločné OS.

 

 

TI je „notifikovanou osobou (NO)“ identifikačný kód - 1354, ktorá bola Slovenskou republikou (Úradom pre normalizáciu, metrógiu a skúšobníctvo SR – ÚNMS SR) oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom EÚ ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody - okrem iného, aj na posudzovanie zhody strojov v zmysle smernice EP a Rady 2006/42/ES z 17. mája 2006 vzťahujúca sa na stroje, transponovaná do legislatívy SR NV SR č. 436/2008 Z. z.

Posudzovanie strojov v zmysle nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.

Posudzovanie zhody strojov, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV uvedeného NV SR
(postup podľa § 8 ods. 2) alebo 3) písm. a) uvedeného NV SR)

Predmetnú činnosť v rámci posudzovania strojov vykonáva TI ako „akreditovaný inšpekčný orgán“, ak výrobca, splnomocnenec, resp. prevádzkovateľ požiada o vykonanie skúšok niektorých parametrov bezpečnosti stroja, resp. skupiny strojov , alebo ak požiada o posúdenie, či technická dokumentácia, na základe ktorej výrobca alebo dovozca chce vyhlásiť zhodu, je postačujúca, resp. či všetky aspekty bezpečnosti stroja sú v súlade s požiadavkami súvisiacich harmonizovaných STN EN alebo STN vhodných na posúdenie zhody.
V rámci tejto činnosti TI môže posúdiť zhodu nového (vzorky typu) stroja, vrátane jeho technickej konštrukčnej dokumentácie (ďalej len „KD“).

Činnosť vykonáva na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

a. názov, adresu a identifikačné číslo žiadateľa,
b. opis stroja (napr. názov, značku, typ, výrobné číslo – ak existuje, pri dovážaných výrobkoch aj identifikačné údaje o výrobcovi), vrátane výrobcom alebo dovozcom určený účel použitia zariadenia,
c. či sa jedná o:

ca) posúdenie typu novovyrábaného, dovážaného stroja alebo bezpečnostnej časti stroja,
cb) posúdenie jednotlivého zariadenia alebo skupiny strojov,
cc) posúdenie časti alebo celej KD stroja,
cd) posúdenie časti alebo celého zariadenia vrátane prehliadky a skúšok predmetného stroja

d. príslušnú KD (technickú konštrukčnú dokumentáciu) stroja v prílohe,
e. informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj inú autorizovanú/notifikovanú osobu, resp. pracovisko TI.
KD posudzovaného stroja (resp. jeho časti) je potrebné predložiť na príslušné pracovisko TI v jednom vyhotovení, minimálne v rozsahu a úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenie technických požiadaviek ustanovených na predmetný stroj v odporúčanom rozsahu prílohy VII NV SR. Je potrebné aby predložený súbor KD obsahovala najmä:

 • celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov,
 • kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok atď., potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť,
 • zoznam

  – základných požiadaviek tohto nariadenia,
  – noriem a
  – ostatných technických špecifikácií, ktoré sa použili v priebehu návrhu strojového zariadenia,
 • opis metód zvolených na vylúčenie rizika, ktoré spôsobujú stroj (analýzu rizík stroja),
 • v prípade potreby akúkoľvek technickú správu alebo certifikát získaný od spôsobilej osoby alebo laboratória; osoba alebo laboratórium sa považuje za spôsobilé, ak spĺňa kritériá hodnotenia stanovené v príslušných harmonizovaných normách,
 • v prípade ak výrobca vyhlasuje zhodu s niektorou harmonizovanou normou STN, ktorá sa týka jeho výrobku, aj každú technickú správu obsahujúcu výsledky skúšok, ktoré vykonal podľa svojej voľby buď výrobca alebo spôsobilá osoba alebo laboratórium,
 • výtlačok návodu na obsluhu stroja.

V prípade sériovej výroby aj vnútorné opatrenia, ktoré sa bude výrobca realizovať s cieľom zabezpečiť, aby si stroje udržali zhodu s ustanoveniami NV SR.TI posúdi zhodu predloženej KD stroja (poprípade jeho časti) z hľadiska technických požiadaviek a konštrukčných zásad stanovených v súvisiacich všeobecne záväzných právnych a technických predpisov ( v prílohe I NV SR):

a) prostredníctvom príslušnej harmonizovanej STN EN typu C (ak existuje) určujúcej detailne bezpečnostné požiadavky (opatrenia) na návrh a výrobu daného stroja, alebo skupinu strojov (so zohľadnením konštrukčných zásad uvedených v STN EN ISO 12100 – 1, - 2 (83 3001): 2004 na odstránenie nevýznamných ohrození),
b) ak uvedená STN EN neexistuje – prostredníctvom súvisiacich harmonizovaných STN EN (typu A a B – B1, B2) alebo STN vhodných na posudzovanie zhody.

V prípade požiadavky na vykonanie komplexnej prehliadky a skúšok stroja, v prípade, že pri prehliadke a skúškach stroja neboli zistené nedostatky, alebo zistené nedostatky na stroji boli v dohodnutom termíne žiadateľom odstránené, TI vypracuje a vydá výstupný doklad, v ktorom uvedie, že doklad slúži žiadateľovi ako podklad k jeho „Vyhláseniu o zhode stroja“.

Postup posudzovania zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV uvedeného NV SR, a ich technické vlastnosti sú v súlade s harmonizovanými STN EN

Ak sa žiadateľ rozhodol postupovať podľa § 8 ods. 3 písm. b) alebo ods. 4) písm. a) NV SR a prílohy IX  (a požiadal o vykonanie ES skúšky typu), TI  ako notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že reprezentatívny model strojového zariadenia uvedený v prílohe IV NV SR vyhovuje ustanoveniam NV SR (smernice), ktoré sa naň vzťahujú. TI postupuje tak, že podrobí vzorku typu stroja preskúšaniu predpísaným postupom. Priebeh prehliadky a/alebo skúšky stroja je zdokumentovaný v „INŠPEKČNEJ SPRÁVE“ a je podkladom pre vydanie „CERTIFIKÁTU O ES SKÚŠKY TYPU“.

Postup posudzovania zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV NV SR, ktorých technické vlastnosti nie sú v súlade so súvisiacimi harmonizovanými STN EN

Ak sa žiadateľ (výrobca, splnomocnenec) rozhodol postupovať podľa § 8 ods. 3 písm. c) alebo ods. 4) písm. b) NV SR, TI vykoná na základe žiadosti posúdenie  a schválenie systému zabezpečenia kvality výrobcu.

Žiadosť musí obsahovať:

a) meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca,

b) miesto navrhovania, výroby, kontroly a skladovania strojového zariadenia,

c) súbor technickej dokumentácie opísaný v prílohe VII časti A (smernice) NV SR pre jeden model z každej kategórie strojových zariadení v prílohe IV, ktoré plánuje vyrábať,

d) v prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami NV SR (smernice),

e) dokumentáciu systému kvality:

- príručku kvality,

- ciele kvality a politiku kvality,

- organizačnú štruktúru a právomoci na jednotlivých stupňoch riadenia,

- opis technických podmienok návrhu vrátane noriem, ktoré sa používajú,

- opis postupov na riadenie a overovanie návrhu, procesov a opatrení používaných pri návrhu strojového zariadeni,

- opis výrobných postupov, postupov riadenia a zabezpečenia kvality,

- opis prehliadok a skúšok vykonaných pred začatím výroby, počas výroby a po ukončení výroby, atď.

 

Pre povolenia na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov:

1. Technická inšpekcia, a.s., na základe písomnej žiadosti posudzuje stav liehovaru, octárne a/alebo droždiarne – stavbu a umiestnenie, stroje a zariadenia (vyhradené a nevyhradené), elektrické a plynové rozvody z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
a z nich vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.

2. Písomná žiadosť musí obsahovať:

a) názov, adresu a identifikačné číslo - IČO žiadateľa,
b) projektovú dokumentáciu, resp. zakreslenie skutočného vyhotovenia liehovaru, octárne a/alebo droždiarne,
c) konštrukčnú alebo sprievodnú technickú dokumentáciu jednotlivých vyhradených technických zariadení a strojov, v rozsahu stanovenom prílohou č.2, resp. č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, resp. čl. 1.7.4 prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

3. Pri kladnom výsledku posúdenia liehovaru, octárni a/alebo droždiarne, TI v závere „Odborného záväzného stanoviska (ďalej len „OZS“) upozorní žiadateľa na postup súvisiaci s uvedením predmetných technických zariadení a strojov do prevádzky, vyplývajúcich zo súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov.

4. Uvedené OZS platí 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty, TI na základe novej písomnej žiadosti na posúdenie liehovaru, octárne a/alebo droždiarne, opätovne vykoná posúdenie a osvedčenie dokumentácie a zariadenia liehovaru, octárne a/alebo droždiarne. V priebehu uvedenej doby TI vydá na základe žiadosti nové OZS bez posudzovania - osvedčovania dokumentácie, strojov a zariadení liehovarov octárni a/alebo droždiarni.

Preverovanie odbornej spôsobilosti na získanie oprávnenia na skúšanie bezpečnosti tvárniacich strojov v prevádzke (v zmysle čl. 7.3 STN 21 0700: 1985 „Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov“ Zmena 4 – 3/97)

O oprávnenie na výkon skúšok a vydávanie skúšobných protokolov o tom, že tvárniaci stroj a jeho časti, spĺňajú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, môže požiadať:

Právnická osoba oprávnená na podnikanie, s predmetom podnikania „meranie a skúšanie tvárniacich strojov“. Je potrebné, aby táto právnická osoba mala zamestnanca alebo zamestnancov s vysokoškolskou kvalifikáciou príslušného zamerania, s dlhoročnou praxou (min. 10 rokov) v odbore tvárniacich strojov, s dobrými teoretickými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami zo skúšania ovládacích, zabezpečovacích a ochranných systémov predmetných strojov. Súčasne je nevyhnutné, aby uvedená právnická osoba mala potrebné technické vybavenie a meraciu techniku. 

Právnická osoba oprávnená na podnikanie prevádzkujúca tvárniace stroje.
Je potrebné, aby spĺňala rovnaké požiadavky ako sú uvedené v predchádzajúcom bode.

Právnická osoba , ktorá chce vydávať protokoly o skúškach bezpečnosti tvárniacich strojov v prevádzke, podá na Technickú inšpekciu, a.s., podľa miestnej príslušnosti (TIBA – Holekova 3, 811 04 Bratislava, TINA – Mostná 66, 949 01 Nitra, TIBB – Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica, TIKO – Južná Trieda 95, 040 48 Košice) žiadosť na vydanie predmetného oprávnenia.

 

a) názov organizácie (právnickej osoby),
b) IČO (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra – kópia),
c) adresu organizácie (ulica, miesto, PSČ, tel. číslo, fax, e - mail),
d) meno konateľa, resp. zamestnanca povereného riadením organizácie,
e) činnosť organizácie, na ktorú sa oprávnenie požaduje (konkretizovať rozsah činnosti),
f) zoznam odborníkov a ich dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov v požadovaných činnostiach – kópie vysvedčení, osvedčení a certifikátov,
g) projekt vykonávania skúšok na tvárniacich strojoch, ktorý obsahuje: cieľ, obsah, metodický predpis (charakteristiku, metodológiu a pracovné postupy, z ktorých musí byť zrejmý aj postup žiadateľa pri výkone skúšok tvárniacich strojov),
h) postupy a metódy skúšok, spôsob registrácie (evidencie) nameraných hodnôt a ich vyhodnotenie – návrh protokolov o meraniach, vzor protokolu o skúške tvárniaceho stroja, spôsob ukončenia skúšok a vydanie protokolu o skúške tvárniaceho stroja,
i) materiálne zabezpečenie skúšok: vybavenie potrebnou meracou technikou, prístrojmi a pod.,
j) ak budú niektoré činnosti a prenájom materiálneho vybavenia (napr. meracej techniky) zabezpečovaný zmluvne, je potrebné predložiť kópie predmetných zmlúv,
k) preukázateľné dokladovanie nezávislosti kontroly od opravárenskej a údržbárskej činnosti.

 • Ak je žiadosť podaná na ústredie TI (USTI – Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava) je postúpená podľa miestnej príslušnosti žiadateľa na pracoviská TI v: Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici alebo v Košiciach, ktoré zabezpečia do 30 dní preverenie odbornej spôsobilosti právnickej osoby na vydávanie protokolov a skúškach tvárniacich strojov v prevádzke.
 • Po fyzickom preverení právnickej osoby, príslušné pracovisko TI vypracuje „ODBORNÉ STANOVISKO“ k prevereniu odbornej spôsobilosti“ a vydá „Oprávnenie“ na vydávanie protokolov zo skúšania tvárniacich strojov počas prevádzky žiadateľovi.

A. Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - posudzovanie, či technická dokumentácia strojových zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle čl. 1.7.4 „Návod na používanie“ strojového zariadenia prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. kap. 6.5 „Sprievodná dokumentácia“ STN EN ISO 12100 - 2 (83 3001): 08.04 neobsahuje:

Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - posudzovanie, či technická dokumentácia strojových zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle čl. 1.7.4 „Návod na používanie“ strojového zariadenia prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. kap. 6.5 „Sprievodná dokumentácia“ STN EN ISO 12100 - 2 (83 3001): 08.04 neobsahuje:

 

1. všetky informácie o predpokladanom použití strojového zariadenia a o jeho všetkých prevádzkových režimoch určenie použitia strojového zariadenia, vrátane všetkých pokynov na bezpečné a správne používanie stroja a upozornenia na zostatkové riziká.
2. pracovisko alebo pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha.
3. pokyny na bezpečné:
- uvedenie do prevádzky,
- používanie,
- manipulovanie (s udaním hmotnosti strojového zariadenia, ako aj jeho jednotlivých častí, ak sa prepravujú oddelene),
- inštalovanie,
- namontovanie a demontáž,
- nastavenie,
- interval kontrolnych a vykonávania údržby vrátane bežnej údržby a odstraňovanie porúch vzniknutých v priebehu práce,
- zapracovanie obsluhy v prípade potreby,
- použitie nástrojov a náradia, ktoré sa majú pripojiť k strojovému zariadeniu, ak je to potrebné.
4. Návod na používanie nie je v štátnom jazyku a neobsahuje upozornenie na nevhodný spôsob používania strojového zariadenia.
5. Návod na používanie neobsahuje príslušné nákresy a schémy (napr. kinematické, hydraulické, pneumatické, schémy ovládania, vrátane nevyhnutných schém:
funkčných, montážnych, na opravy a údržbu a pod.), ako aj všetky významné informácie najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, nevyhnutné na uvedenie do prevádzky, na údržbu, prehliadky, overenie správneho chodu a prípadnú opravu strojového zariadenia.
6. V návode na používanie nie sú uvedené pokyny (opatrenia) na inštaláciu a montáž, z hľadiska zníženia hluk a vibrácií, ako aj ďalších rizík.

B. Pri overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti strojového zariadenia (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojových zariadení z hľadiska spĺnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - prehliadky a skúšky strojových zariadení z hľadiska spĺnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Najčastejšími zistenými nedostatkami sú:

1. Chýba označenie stroja (názov a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby).
2. Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia zodpovedajúce pracovným operáciám (vnútorné aj vonkajšie osvetlenie strojového zariadenia).
3. Ovládací systém nie je bezpečný a spoľahlivý aby zabránil vzniku nebezpečným situáciám.
4. Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a príslušne označené, umietnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie.
5. Strojové zariadenie sa môže uviesť do chodu aj neúmyselnou činnosťou. Uvedené neúmyselné spustenie strojového zariadenia je možné aj pri opätovnom spušťaní po jeho zastavení z akejkoľvek príčiny.
6. Každé pracovné miesto strojového zariadenia nie je vybavené ovládačom na zastavenie určitých alebo všetkých pohybujúcich sa častí strojového zariadenia. Povel na zastavenie strojového zariadenia musí byť nadradený povelom na uvedenie stroja do chodu. Po zastavení strojového zariadenia alebo jeho nebezpečné časti sa musí prerušiť prívod energie do príslušného pohonného zariadenia.
7. Strojové zariadenie v odôvodnenom prípade nie je vybavené zariadením na núdzové zastavenie.
8. Strojové zariadenie nie je vybavené voličom režimu prevádzky (prepínačom) blokovateľným v každej polohe.
9. Strojové zariadenie vzhľadom na svoj tvar alebo alebo stanovenú inštaláciu (nedostatočnú stabilitu) nemá riešené prostriedky na zakotvenie.
10. Prístupové časti strojového zariadenia majú ostré hrany, ostré rohy a drsný povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
11. Pohyblivé časti strojového zariadenia vytvárajú mechanické ohrozenie – nebezpečenstvo kontaktu (dotyku), ktorý by mohol spôsobiť úraz. Strojové zariadenie nie je vybavené krytmi alebo ochrannými zariadeniami.
12. Strojové zariadenie nie je vybavené príslušnými pevnými a/alebo pohyblivými (vrátane nastaviteľných) ochrannými krytmi a/alebo inými ochrannými zariadeniami (napr.: svetelné závory a clony, nášlapové mostíky a pod.) na ochranu pred ohrozením pohyblivými vonkajšími časťami (ako napr. hnacie remenice, pásy, ozubené kolesá a pod. alebo pohybujúcimi sa pracovnými časťami v pracovnom priestore). Ochranné zariadenia nie sú nastaviteľné len zámernou manipuláciou (napr.: nástrojom, kľúčom a pod.)
13. Strojové zariadenie má prístupné povrchy (vedenia médií) s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu.
14. Strojové zariadenie predstavuje nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo prehriatia (* alebo spôsobeného plynmi, kvapalinami, prachom, parami alebo inými látkami vznikajúcimi, prípadne používanými v strojovom zariadení).
15. Strojové zariadenie presahuje dovolenú emisiu hluku.
16. Laserové vybavenie strojového zariadenia má nedostatočné krytie žiarenia vzniknutého odrazom alebo rozptylom vrátane sekundárneho žiarenia.
17. Strojové zariadenie predstavuje ohrozenie spôsobené emisiami plynov, pár, tekutín alebo prachom a pod. Zariadenie nie je vybavené vhodným odsávacím alebo ochranným zariadením umiesteným pri zdroji ohrozenia.
18. Prístup k miestu obsluhy (schody, rebríky, pracovné plošiny a pod.) nie sú vyhotovené tak, aby sa zabránilo pošmyknutiu, potknutiu alebo pádu na týchto častiach alebo z nich.
19. Strojové zariadenie nemá bezpečný prístup k všetkým miesta dôležitým na činnosť počas pracovnej operácie, nastavenia a údržby.
20. Strojové zariadenie nie je vybavený prostriedkom na odpojenie od všetkých energetických zdrojov – centrálny ovládač.
21.Centrálny ovládač nie je zreteľne označený a uzamykateľný.
22. Výstražné zariadenie nespĺňa požiadavky osobitných predpisov týkajúcich sa bezpečnostných farieb a značiek.

C. Pri posudzovaní zhody konštrukčnej dokumentácie (KD) vzorky typu strojového zariadenia (pri posudzovaní samostatnej konštrukčnej dokumentácie alebo pri „ES skúška typu“): Predložený súbor technickej konštrukčnej dokumentácie strojového zariadenia v zmysle
prílohy IX „ES skúška typu“ nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. často neobsahuje:

a) kompletné podrobné výkresy – nákresy a schémy, ako aj ďalšie významné informácie, najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, výsledkoch skúšok a pod. potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu
zdravia a bezpečnosť,
b) opis metód, zvolených na vylúčenie ohrozenia, ktoré spôsobuje strojové zariadenie (analýza rizík stroja),
c) v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré sú realizované s cieľom zabezpečiť, aby stroje boli v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.

D. Pri posudzovaní zhody strojového zariadenia, ktoré nie je uvedené v prílohe IV nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle prílohy VII nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., resp. čl. 1.7.4 „Návod na používanie“ prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. a kap. 6.5 STN EN ISO 12100 - 2 (83 3001): 08.04 neobsahuje:

a) celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov.
b) kompletné podrobné výkresy – nákresy a schémy, ako aj ďalšie významné informácie, najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, výsledkoch skúšok a pod. potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť.
c) zoznam:

1) základných požiadaviek NV SR vzťahujúcich sa na strojové zariadenie
2) noriem a
3) ostatných technických špecifikácií, ktoré sa použili v priebehu návrhu zariadenia.
d) opis metód, zvolených na vylúčenie ohrozenia, ktoré spôsobuje strojové zariadenie (analýza rizík stroja).
e) kompletný výtlačok návodov na používanie stroja obsahujúci pokyny na bezpečné uvedenie do prevádzky, používanie, údržbu, prehliadky, opravu, inštalovanie, namontovanie a demontáž a pod, vrátane informácie týkajúce sa hluku, ktorého zdrojom
je strojové zariadenie (skutočnú hodnotu alebo hodnotu získanú na základe merania na identickom zariadení).
f) v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré sú realizované s cieľom zabezpečiť, aby stroje boli v zhode s ustanoveniami NV SR. 

 

 

Najčastejšie zistené nedostatky

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.