Mapa stránky

dnes je Nedeľa 21.01.2018
Vzťah medzi NV č. 576/2002 Z.z. a vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Z.z.

Fakty:

 1. Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (ďalej len „vyhláška“) v § 2 ods. 2 negatívne vymedzuje tie vyhradené technické zariadenia (vrátane tlakových), ktoré sú určenými výrobkami podľa § 9 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri ich uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky. Negatívne vymedzenie platnosti sa vzťahuje iba na prvú etapu životnosti zariadenia pred jeho uvedením na trh (do okamihu sprístupnenia odberateľovi a vydania vyhlásenia o zhode).
 2. Nariadenie vlády č. 576/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z.z. (ďalej len „NV 576“) sa vzťahuje na návrh, výrobu a postupy posudzovania zhody tlakového zariadenia pri jeho uvedení na trh a zostavy pri jej uvádzaní na trh alebo do prevádzky.
 3. Kapitola 2.3.2 Modrej knihy (Blue book) uvádza, že členské štáty môžu prijať dodatočné národné ustanovenia na ochranu pracovníkov alebo iných užívateľov alebo iných výrobkov tykajúce sa uvádzania do prevádzky, inštalácie alebo používania. Tieto národné ustanovenia nesmú vyžadovať úpravu výrobku vyrobeného v súlade s ustanoveniami príslušných smerníc.
 4. V § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV 392“) sa uvádza, že ak bezpečnosť pracovného prostriedku (t.j. stroja, zariadenia, prístroja alebo nástroja, ktorý sa využíva pri práci) závisí od podmienok jeho inštalácie zamestnávateľ zabezpečí pred jeho prvým použitím vykonanie jeho kontroly oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu (v prípade VTZ je to § 12 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.).

Vysvetlenie:

Na základe vyššie uvedených faktov sme dospeli k týmto záverom:

 1. Návrh, výroba a posudzovanie zhody tlakových zariadení a zostáv, na ktoré sa vzťahuje NV 576 pred ich uvedením na trh (uvedenie na trh: počiatočná činnosť prvého sprístupnenia produktu na trh so zámerom jeho distribúcie alebo použitia, pričom sprístupnenie môže byť odplatne alebo bezodplatne) sa vykonáva podľa tohto NV.
 2. Uvedenie tlakových zariadení a zostáv do prevádzky (uvedenie do prevádzky sa uskutoční v okamihu prvého použitia výrobku konečným užívateľom.) sa vykonáva podľa NV 392 v súlade s § 12 ods. 1 vyhlášky, ak sú splnené podmienky NV 392. V prípade, že na zariadenie je vydané vyhlásenie o zhode v súlade s NV 576, predmetom činností podľa § 11 ods. 1 vyhlášky je iba overenie požiadaviek, či je zariadenie v mieste používania spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Toto overenie sa vykonáva v obmedzenom rozsahu iba vo vzťahu k skutočnostiam, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia a závisia od podmienok jeho inštalácie (tzv. preberacia skúška) a iba v prípade, ak uvedené skutočností neboli posúdené už v rámci zvoleného postupu posudzovania zhody (bod 3 tohto textu). V žiadnom prípade však posúdenie podľa § 11 ods. 1 vyhlášky nemôže vyžadovať úpravu vyhotovenia výrobku, prípadne ďalšie administratívne požiadavky.
 3. Ustanovenie bodu 2 sa nevzťahuje na uvádzanie do prevádzky tlakových zariadení, ktoré spĺňajú definíciu zostavy t.j.:
   
  a) sú integrované – sú spojené a zmontované tak, aby boli vzájomne zlúčiteľne, a
  b) sú spoločne funkčné – dosahujú špecifických celkových cieľov a môžu byť spoločné uvedené do prevádzky, a
  c) tvoria určitý celok – pre funkciu a bezpečnosť zostavy je nevyhnutná prítomnosť všetkých tlakových zariadení, a
  d) sú zmontované jedným výrobcom, ktorá má v úmysle uviesť výslednú zostavu na trh a podrobí ju postupu celkového posudzovania zhody.
   
  V prípade zostavy, ak činnosti vykonávané pri celkovom postupe posudzovania zhody podľa § 9 ods. 7 NV 576 pokrývajú aj skutočností, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia a závisia od podmienok jeho inštalácie (tzn. napr., že sú totožné s činnosťami vykonávanými pri preberacej skúške podľa § 11 ods. 1 vyhlášky) takúto zostavu je možné uviesť priamo do prevádzky bez použitia § 11 ods. 1 vyhlášky. Tento postup odporúčame posúdiť jednotlivo prípad od prípadu a za jeho použitie zodpovedá výrobca.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.