Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Bezpečnosť starších výťahov

Ako je to s bezpečnosťou starších výťahov v bytových domoch?

Takúto otázku si dá určite každý, kto býva v staršom bytovom dome, kde sa nachádza výťah a má záujem riešiť kvalitu bývania. Mnohí pri odkupovaní bytov do osobného vlastníctva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. si neuvedomujú, čo všetko súvisí s tým, aby im aj výťah mohol bezpečne slúžiť.
Pri rozhodovaní je potrebné si uvedomiť, že výťah je technické zariadenie, ktoré ak nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Z uvedeného dôvodu je výťah pre dopravu osôb a nákladov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považovaný za vyhradené zdvíhacie zariadenie, pre ktoré platia osobitné pravidlá pri jeho konštruovaní, výrobe, montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach.
Bez pravidelnej kontroly, preventívnej údržby a včasného odstraňovania zistených nedostatkov, nie je možné zaistiť plynulú a bezpečnú prevádzku výťahov.
V Slovenskej republike je v zmysle uvedenej vyhlášky a súvisiacich technických noriem požadovaný viacstupňový systém kontroly výťahov počas ich prevádzky, ktorý je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Termíny

Prehliadka/skúška

Vykonáva

Týždenne

Prehliadka

Dozorca výťahu

V medziobdobí odborných prehliadok

Prehliadka

Výťahový technik

Každé 3 mesiace

Odborná prehliadka

Revízny technik výťahov        (Odborný pracovník)

Každé 3 roky

Odborná skúška

Revízny technik výťahov        (Odborný pracovník)

Každých 6 rokov

Opakovaná úradná skúška

Technická inšpekcia a.s. (resp. iná oprávnená právnická osoba)

V praxi je bežne zavedený systém, že servisná firma na výťahy zabezpečuje podľa uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom výťahu (správcom bytového domu) vykonávanie prehliadok, odborných prehliadok a odborných skúšok.
Na opakované úradné skúšky sa akosi zabúda. Pre porovnanie, je to niečo podobné, ako keby automobil jazdil bez technickej kontroly - bez STK. Účelom opakovaných úradných skúšok je nestranné posúdenie technického stavu výťahu nezávislou treťou stranou.

Pri opakovaných úradných skúškach inšpektori Technickej inšpekcie, a.s. podľa určených pracovných postupov vykonávajú merania a kontroly:

 • elektrických vlastností (impedancie, izolačných odporov),
 • mechanických a ostatných vlastností (povolených tolerancií strojných a mechanických častí výťahu, otáčok a rýchlosti výťahu, intenzity osvetlenia),
 • funkčné skúšky,
 • zaťažovacie skúšky,
 • skúšky brzdy, zachytávačov, obmedzovača rýchlosti.

Diagnostické zariadenie - ADIASYSTEM

 

Inšpektori Technickej inšpekcie, a.s. používajú pri takýchto skúškach aj unikátnu diagnostickú meraciu súpravu ADIASYSTEM. Toto meracie zariadenie, ktorým doposiaľ nedisponujú servisné firmy v SR, je schopné urobiť skutočne nezávislú diagnostiku technického stavu výťahu.

  

ADIASYSTEM umožňuje vykonávať napr.:

 • skúšky zachytávačov bez použitia bremien (čím šetrí zariadenie výťahu),
 • kontrolu trakčnej schopnosti (laná, trakčné kotúče),
 • kontrolu otáčok a jazdnej rýchlosti,
 • kontrolu hmotnosti protiváhy.

Výhody použitia ADIASYSTEM-u pre zákazníka sú:

 • nedeštruktívne skúšanie výťahu,
 • zníženie nákladov na skúšku, (náklady spojené s manipuláciou so skúšobnými bremenami),
 • nestranné kvantitatívne i kvalitatívne posúdenie všetkých príslušných bezpečnostných požiadaviek,
 • dokumentácia z výsledkov merania.

Pri diagnostike oceľových lán môžu inšpektori Technickej inšpekcie a.s. využiť aj defektoskopický prístroj MAG 2.0, ktorý umožňuje urobiť nedeštruktívnu kontrolu oceľových lán priemerov 5 – 25 mm. Pri tejto kontrole je možné zistiť porušenia drôtov – prasklín nielen na povrchu ale aj vo vnútri prierezu, ako aj úbytok kovového prierezu materiálu spôsobeného koróziu alebo opotrebením.

MAG 2.0 - detaily:

Ak sú vykonané takéto opakované úradné skúšky, tak inšpektori Technickej inšpekcie a.s. zisťujú, že sú napr.:

 • nefunkčné zachytávače kabíny výťahu,
 • opotrebované nosné laná a trakčné kotúče,
 • poškodené a nedostatočné zaistenia šachtových dverí,
 • nedostatočné uchytenia protiváhy kabíny výťahu,
 • poškodené ohradenia šachty (sklené výplne),
 • poškodené vnútorné steny výťahovej šachty pri výťahoch bez kabínových dverí.

Skúsenosti a poznatky z vyšetrovania havárií a úrazov na výťahoch potvrdzujú, že práve tieto nedostatky na výťahoch sú najčastejšími príčinami tragických udalostí.

Pod zlý stav výťahov v bytových domoch sa do značnej miery podpisuje aj stále prítomný vandalizmus. Byty v bytovom dome sú síce v súkromnom vlastníctve ale výťah patrí medzi spoločné zariadenia. Túto skutočnosť si niektorí vlastníci bytov stále ešte neuvedomujú a neuváženým prístupom si „vyťahujú peniaze z vlastného vrecka“. Poškodzovania výťahu sa nakoniec hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv, do ktorého musia pravidelne prispievať aj takíto neprispôsobiví vlastníci bytov.

Pri posudzovaní technického stavu prevádzkovaných výťahov platí všeobecne zásada, že zariadenia sa posudzujú podľa noriem platných v čase ich uvedenia do prevádzky. Jednoducho povedané: „Staré výťahy sa posudzujú podľa starých a nové podľa nových noriem“. Technický pokrok a vývoj ovplyvňuje aj oblasť výťahov. V súčasnosti dodávané výťahy sú z hľadiska bezpečnosti na vyššej úrovni ako výťahy montované v minulosti. V záujme objektívnej informovanosti je potrebné povedať, že v roku 2004 vyšla norma STN EN 81-80, ktorá nie je v SR záväzná a ktorá preberá požiadavky normy platnej v EÚ. Táto norma uvádza pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov.

Dôvody prečo vyšla STN EN 81-80: 2004 sú, že:

 • súčasná situácia rôznych úrovní bezpečnosti výťahov v Európe spôsobuje čoraz viac úrazov. Túto úroveň ovplyvňuje niekoľko nasledovných skutočností:
 • vo výťahoch zvyčajne nie sú sprievodcovia (riadiči),
 • v mnohých budovách nie sú domovníci, čo spôsobuje problémy pri rýchlom vyslobodzovaní uväznených osôb z výťahu,
 • väčšina výťahov nie je upravená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • v krajinách Európskej únie sa používa viac ako 3 milióny výťahov a 50 % z nich má viac ako 20 rokov, v SR je stav podobný. Tieto výťahy boli inštalované s úrovňou bezpečnosti zodpovedajúcej vtedajšej dobe. Táto úroveň však bola nižšia ako je súčasná,
 • ak sa staršie výťahy nebudú upravovať na súčasný stav bezpečnostnej techniky, môže narásť počet úrazov.

Účelom normy STN EN 81-80: 2004 je, že:

 • kategorizuje rôzne nebezpečenstvá a nebezpečné situácie, z ktorých sa každá analyzuje posúdením rizika,
 • poskytuje nápravné opatrenia na postupné a výberové zlepšenie tak, aby sa bezpečnosť všetkých výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov dostala na súčasný stav bezpečnosti,
 • umožňuje, aby sa na každom výťahu mohla vykonať analýza a mohli sa stanoviť a postupne zaviesť bezpečnostné opatrenia a výber spôsobu podľa výskytu a závažnosti jednotlivých rizík,
 • uvádza zoznam vysokého, stredného a nízkeho rizika a nápravné opatrenia, ktoré sa môžu postupne zaviesť na odstránenie rizík.

Ako teda odpovedať na otázku položenú v úvode?

Najprv je potrebné objektívne a nestranne posúdiť technický stav výťahu – určiť „diagnózu a potom začať s liečbou“. Na posúdenie jestvujúceho stavu výťahu sú pripravení inšpektori Technickej inšpekcie a.s., kontakty na miesto príslušné pracoviská sú k dispozícii na webovej stránke www.tisr.sk. A to jednak vykonaním opakovanej úradnej skúšky, po ktorej na záver vydajú odborné stanovisko. V prípade požiadavky o posúdenie výťahu podľa spomenutej STN EN 81-80: 2004 takisto vydajú stanovisko k technickému stavu výťahu.

Na základe takéhoto posúdenia sa prevádzkovateľ výťahu potom môže objektívne rozhodnúť, akou cestou sa bude uberať. Či sa bude výťah postupne modernizovať, alebo sa rozhodne pre jeho nahradenie výťahom novým.

Ing. Ján Lohyňa
ústredný inšpektor zdvíhacích zariadení a metrológ,
vedúci certifikačného orgánu na certifikáciu osôb

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.