Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Definícia

 

Plynové zariadenie - zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi ako sú:

 • zariadenia určené na výrobu plynov a úpravu jeho zloženia
 • zariadenia určené na skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,5 bar
 • plnenie nádob na dopravu plynov (fľaše, sudy a pod.)
 • zásobovanie plynom (tlakové stanice)
 • zvyšovanie tlaku plynu (kompresorové stanice)
 • znížovanie tlaku plynu (regulačné stanice, regulátory)
 • rozvody plynu
 • spotrebu plynu spaľovaním (horáky, kotly, kogeneračné jednotky a pod.)
 • zariadenia určené na chladenie a mrazenie

Plyn - látky alebo ch zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 °C a pri tlaku 0,1 MPa

Nebezpečný plyn - chemická látka alebo chemický prípravok, ktorý je výbušný, mimoriadne horľavý, veľmi horľavý, veľmi jedovatý, jedovatý, oxidujúci a tiež iné plyny a ich zmesi v takých množstvách alebo koncentráciach, ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí. Patrí sem napríklad:

 • metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn),
 • skvapalnený vykurovací plyn a plyn získaný štiepením uhľovodíkov,
 • vykurovací plyn a plyn ochrannej atmosféry obsahujúci oxid uhoľnatý, napríklad svietiplyn, generátorový plyn, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, vodný plyn,
 • vodík,
 • acetylén,
 • oxid uhoľnatý,
 • chlór,
 • dusík,
 • oxid uhličitý,
 • kyslík,
 • čpavok

 

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.