Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Prehľad používaných noriem TI,a.s. v oblasti PZ od 2009

2017

 1. STN EN 331 (13 4120): 01.17 „Ručne ovládané guľové ventily a kužeľové ventily s uzavretým dnom na plynové inštalácie v budovách“,
 2. STN EN 13084 – 6 (73 4112): 01.17 „Samostatne stojacie komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie“
 3. STN EN 13611 (06 1821): 02.17 „Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Všeobecné požiadavky“,
 4. STN EN 1918 – 5 (38 6490): 02.17 „Plynárenská infraštruktúra. Podzemné zásobníky plynu. Časť 5: Funkčné požiadavky na povrchové zariadenia“,
 5. STN EN 13018 (01 5065): 03.17  „Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady“,
 6. STN EN ISO 14456 (69 0022): 03.17 „ Fľaše na plyny. Vlastnosti plynu a pridružené klasifikačné kódy (FTSC)“ (anglická verzia normy),
 7. TNI CEN/TR 16940: 05.17 „Plynové inštalácie v obytných objektoch. Bezpečnostné odporúčania" (anglická verzia TNI),
 8. TNI 05 0706: 05.17 „Odporúčanie na uplatňovanie normy STN EN ISO 9606- 1",
 9. STN EN ISO 17635 (05 1170): 06.17  „Nedeštruktívne skúšky zvarov. Všeobecné pravidlá pre kovové materiály" (anglická verzia normy),
 10. STN EN 378 – 1 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritéria výberu" (anglická verzia normy),               
 11. STN EN 378 – 2 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia" (anglická verzia normy),                        
 12. STN EN 378 – 3 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu" (anglická verzia normy),                                     
 13. STN EN 378 – 4 (14 0647): 06.17 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia" (anglická verzia normy),
 14. STN EN 10027 – 1 (42 0012): 06.17 „Systémy označovania ocelí. Značky ocelí" (anglická verzia normy),
 15. STN EN 13952 (07 8240): 12.2017 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postupy na plnenie fliaš na LPG" (anglická verzia normy).

2016

 1. STN 38 6462: 04.16 „Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidla. Technické požiadavky a bezpečnosť“ 
 2. STN EN 1918 – 5 (38 6490): 08.16 „Plynárenská infraštruktúra. Podzemné zásobníky plynu. Časť 5: Funkčné požiadavky na povrchové zariadenia“ (anglická verzia normy).
 3. STN EN 12007 – 3 (38 6409): 09.16 „Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické funkčné požiadavky na prevádzku plynovodov z ocele“.
 4. STN EN 16678 (06 1813): 12.16 „Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a  a spotrebičov na plynné palivá. Automatické uzatváracie ventily na prevádzkový tlak od 500 kPa do 6 300 kPa vrátane“,
 5. STN EN 26 (06 1411): 12.16 „Plynové prietokové ohrievače na ohrev úžitkovej vody“,
 6. STN EN 12186 (38 6418): 01.16 „Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky“,
 7. STN EN 14912 (07 8632): 01.16 „Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Kontrola a údržba ventilov fliaš na skvapalnené ropné plyny (LPG) vykonávané počas pravidelnej kontroly fliaš“ (anglická verzia normy),

2015

 1. STN EN 14161 + A1 (45 2221): 09.15 „Ropný a plynárenský priemysel. Potrubné dopravné systémy (ISO 13623: 2009 modifikovaná)“ (anglická verzia normy),                                                                                                                    
 2. STN EN ISO 9606 – 1 (05 0712): 10.15 „Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné  zváranie. Časť 1: Ocele“,
 3. STN P CEN/TS 16769 (07 8212): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Terminológia“ (anglická verzia normy),
 4. STN EN 12007 – 3 (38 6409): 10.15 „Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické požiadavky na prevádzku plynvodov z ocele“ (anglická verzia normy).
 5. STN EN 13611 (06 1821): 11.15 „Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Všeobecné požiadavky“ (anglická verzia normy).

2014

 1. STN EN 12732 (38 6412): 2014 Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky
 2. STN EN 14894 (07 8636): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov
 3. STN EN 13776 (30 6522): 2014 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Postupy plnenia a vypúšťania autocisterien na LPG
 4. STN EN 1594 (38 6435): 2014 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku
 5. STN 38 6460: 2014 Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť
 6. STN 38 6462: 2014 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť

2013

 1. STN EN 1092-1+A1 (13 1170): 2013 Príruby a prírubové spoje. Kruhové príruby na rúry, armatúry, tvarovky a príslušenstvo označené PN. Časť 1: Príruby z ocele
 2. STN EN 13480-1 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
 3. STN EN 13480-2 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
 4. STN EN 13480-3 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet
 5. STN EN 13480-4 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
 6. STN EN 13480-5 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie
 7. STN EN 13480-6 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia
 8. STN EN 13480-8 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin
 9. STN EN 13774 (13 6215): 2013 Armatúry do rozvodných systémov plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom menším alebo rovnajúcim sa 16 bar. Prevádzkové požiadavky
 10. STN EN 12007-1 (38 6409): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku
 11. STN EN 12007-2 (38 6409): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane)
 12. STN EN 12007-4 (38 6409): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 4: Špecifické požiadavky na rekonštrukcie
 13. STN EN 30-1-1+ A3 (06 1410): 2013 Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky
 14. STN EN 12327 (38 6437): 2013 Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku
 15. STN EN 161 + A3 (06 1803): 2013 Samočinné uzatváracie ventily horákov na plynné palivá a spotrebiče na plynné palivá
 16. STN EN 16304 (06 1804): 2013 Samočinné odvzdušňovacie ventily horákov a spotrebičov na plynné palivá
 17. STN EN 15502-2-1 (07 0253): 2013 Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2, B3 a B5 s menovitým tepelným príkonom najviac 1 000 kW
 18. STN EN 298 (06 1805): 2013 Automatické riadiace systémy horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá
 19. STN EN 13774 (13 6215): 2013 Armatúry do rozvodných systémov plynu s maximálnym prevádzkovým tlakom menším alebo rovnajúcim sa 16 bar. Prevádzkové požiadavky
 20. STN EN 16129 (06 1811): 2013 Regulátory tlaku, samočinné prepínacie zariadenia s maximálnym regulovaným tlakom 4 bar a s maximálnym prietokom 150 kg/h, pridružené bezpečnostné zariadenia a adaptéry určené na bután, propán alebo ich zmesi

2012

 1. STN EN 558 + A1  (13 3031): 2012 Priemyselné armatúry. Montažné rozmery kovových armatúr na použitie v prírubových potrubných sústavách. Armatúry označované podľa PN a podľa Class (triedy)
 2. STN EN 378-1 + A2 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritéria výberu
 3. STN EN 378-2 + A2 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia
 4. STN EN 378-3 + A1 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu
 5. STN EN 378-4 + A1 (14 0647): 2012 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia
 6. STN 73 4201: 2012 Rekonštrukcia a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia
 7. STN 73 4210: 2012 Rekonštrukcia a opravy komínov a dymovodov a pripájanie palivových spotrebičov  

2011

 1. STN EN 746-2 (06 5011): 2011 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a systémy prívodu paliva
 2. STN EN 13313 (14 9010): 2011 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Spôsobilosť pracovníkov
 3. STN EN 12735-1 (42 8704): 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy
 4. STN EN 12735-2 (42 8704): 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na zariadenia
 5. STN EN 1555-1 (64 3042): 2011 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne
 6. STN EN 1555-2 (64 3042): 2011 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry

2010

 1. STN EN ISO 4063 (05 0011): 2010 Zváranie a príbuzné procesy. Zoznam spôsobov zvárania a ich číselné označovanie
 2. STN EN ISO 23227 (05 1154): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarov kapilárnymi metódami. Úrovne prípustnosti
 3. STN EN ISO 17638 (05 1182): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou
 4. STN EN ISO 23278 (05 1183): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou. Úrovne prípustnosti
 5. STN EN 1011 – 1 (05 2310): 2010 Zváranie. Odporúčanie na zváranie kovových materiálov. Časť 1: Všeobecný návod na oblúkové zváranie
 6. STN EN 777 – 1 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D. Bezpečnosť
 7. STN EN 777 – 2 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E. Bezpečnosť
 8. STN EN 777 – 3 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F. Bezpečnosť
 9. STN EN 777 – 4 (06 0216): 2010 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H. Bezpečnosť
 10. STN EN 416 – 1 (06 0217): 2010 Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá na vykurovanie priestorov nebytových objektov. Časť 1: Bezpečnosť
 11. STN EN 419 – 1 (06 0218): 2010 Závesné žiarivé sálavé ohrievače na plynné palivá na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Bezpečnosť
 12. STN EN 1106 (06 1431): 2010 Ručne ovládané armatúry pre spotrebiče na plynné palivá
 13. STN EN 1020 (06 1911): 2010 Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným výkonom výpočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
 14. STN EN 621 (06 1912): 2010 Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným výkonom výpočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
 15. STN EN 1539 (06 5002): 2010 Sušičky a pece na uvoľňovanie horľavých látok. Bezpečnostné požiadavky
 16. STN EN 746-1 (06 5011): 2010 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky na priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie
 17. STN EN 1349 (13 3115): 2010 Regulačné armatúry pre priemyselné procesy
 18. STN EN 15001-1 (38 6429): 2010 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 1: Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie, materiály, výstavbu, kontrolu a skúšanie

2009

 1. STN EN ISO 15614 – 3 (05 0310): 2009 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 3: Tavné zváranie nelegovaných a nízkolegovaných liatin
 2. STN EN ISO 9712 (01 5000): 2012 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania
 3. STN EN ISO 3452 – 5 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 5: Kapilárne skúšanie pri teplotách vyšších ako 50 0 C
 4. STN EN ISO 3452 – 6 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 6: Kapilárne skúšanie pri teplotách nižších ako 10 0 C
 5. STN EN 12517 – 2 (05 1305): 2009 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Časť 2: Hodnotenie zvarových spojov hliníka a jeho zliatin prežarovaním. Úrovne prípustností
 6. STN EN ISO 14175 (05 2215): 2009 Zváracie materiály. Plyny a zmesi plynov na tavné zváranie a príbuzné procesy
 7. STN EN 437 (06 1001): 2009 Skušobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov
 8. STN EN 13786 (06 1811): 2009 Samočínne prepinacie ventily s maximalnym výstupným tlakom do 4 bar vrátane s prietokom do 100 kg/h vrátane určené na bután, propán alebo ich zmesi s pridruženými zabezpečovacími zariadeniami
 9. STN EN 203-1 (06 1901):2009 Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Všeob. bezpečnostné požiadavky
 10. STN EN 525 (06 1910): 2009 Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvekciou s menovitým tepelným výkonom najviac 300 kW na vykurovanie nebytových objektov
 11. STN EN 746-3 (06 5011): 2009 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na výrobu a používanie atmosférických plynov
 12. STN EN 15001-2 (38 6429): 2009 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 2: Podrobné funkčné požiadavky na uvedenie do prevádzky, prevádzku a údržbu
 13. STN EN 1594 (38 6435): 2009 Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 bar. Požiadavky na prevádzku
 14. STN EN 334 (38 6445): 2009 Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 100 bar
 15. STN 38 6410: 2009 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom
 16. STN EN 14382 (38 6419): 2009 Bezpečnostné zariadenia pre regulačné stanice a regulačné zariadenia. Bezpečnostné uzatváracie zariadenia plynu na vstupný tlak do 100 barov
 17. STN EN 14394 (07 0255): 2009 Vykurovacie kotly. Vykurovacie kotly vybavené horákom s ventilátorom. Menovitý tepelný výkon nepresahujúci 10 MW a maximálna prevádzková teplota 110 °C
 18. STN EN 15069 (13 4385): 2009 Poistné ventily na plyn pre zostavy kovových hadíc určené na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
 19. STN EN 12693 (14 0648): 2009 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné a environmentálne požiadavky. Objemové chladivové kompresory

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.