Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Legislatíva

Činnosť na vyhradených technických zariadeniach sa vykonáva na základe oprávnenia:

A.POVINNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO sa musí preukazovať povinne?

Zamestnávatelia definovaní v § 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "zákon") 

KEDY?

V zmysle § 15 ods. 1 zákona, ak vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu.

KDE sa dá overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?

V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona na Technickej inšpekcií, a.s ako oprávnenej právnickej osoby, na jej všetkých pracoviskách.

B.DOBROVOĽNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO?

Všetci podnikatelia, na ktorých sa nevzťahuje § 3 písm. a) zákona, t. j. napr. tí, ktorí nezamestnávajú fyzické osoby alebo všetci podnikatelia a zamestnávatelia, ktorí vykonávajú inú činnosť ako tá, ktorá je uvedená v § 15 ods. 1 zákona.

KEDY?

Verejné súťaže, výberové konania a iné aktivity, kde chcú preukázať svoju odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť.

KDE sa dá dobrovoľne overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?

Na Technickej inšpekcií, a.s., ako akreditovanom nezávislom inšpekčnom orgáne.

AKÝ JE DRUH OPRÁVNENIA – DRUH ČINNOSTI?

a) Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ ( S ) - činnosť definovaná v § 12 vyhlášky, vyžaduje sa na ňu oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

b) Oprava VTZ ( O ) – činnosť definovaná v § 18 vyhlášky, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti, na ktoré je možné požiadať a vydať oprávnenie (na celok alebo jednotlivé samostatné činnosti, alebo ich kombináciu):

- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VTZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.

- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného VTZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel VTZ oproti pôvodnému stavu.

- Skladanie VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky - montáž (M) - zostavenie jednotlivých častí VTZ, skladajúcich sa napríklad z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.

Na opravy VTZ (O) sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

c) Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov ( P ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

d) Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom ( P1 ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

e) Výroba VTZ ( V ) - komplexná činnosť pri výrobe VTZ v zmysle § 6 vyhlášky, nevyžaduje sa oprávnenie v zmysle zákona, výrobca môže požiadať TI ako inšpekčný orgán o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti.

f) Označovanie VTZ pri výrobe zariadení ( Z ) - činnosť, ktorá je v zmysle oprávnenia viazaná na výrobu VTZ, t.j. neoveruje sa samostatne odbornú spôsobilosť na označovanie VTZ ale iba ako možná súčasť overovania odbornej spôsobilosti na výrobu VTZ – dobrovoľné overenie.


AKÝ JE ROZSAH OPRÁVNENIA?

Rozsahom oprávnenia sú skupiny zariadení podľa miery ohrozenia, na ktoré bol žiadateľ overený a na ktoré sa oprávnenie vydáva. Možné skupiny zariadení podľa miery ohrozenia sú definované samostatne pre jednotlivé VTZ.

 

Rozsah odbornej spôsobilosti pre PLYNOVÉ ZARIADENIA (skupiny zariadení podľa miery ohrozenia):

skupina A

Zariadenia na:

skupina B

Zariadenia na:

a) výrobu plynov

a) výrobu plynov do 10 Nm3/h vrátane

b) skladovanie plynov

b) skladovanie plynov s objemom do 100 m3

c1) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu
plynov

c) plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane

c2) plnenie nádrží motorových vozidiel plynom
(nádrž podľa EHK č. 67)

d) zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3

d) zásobovanie plynom (tlakové stanice)

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu
do 0,4 MPa

e) zvyšovanie tlaku plynu

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu
do 0,4 MPa

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom
plynu nad 0,4 MPa

g1) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

g1) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g2) prípojky z nekovových materiálov

g2) rozvod plynov z nekovových materiálov

g3) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

g3) acetylénovody

h1) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom
od 5 kW do 0,5 MW

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom
nad 0,5 MW

h2) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom
od 5 kW do 50 kW

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy)

i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom
plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane

 

MOŽNÝ DRUH OPRÁVNENIA PRE VYHRADENÉ PLYNOVÉ ZARIADENIA je nasledovný:

- odborné prehliadky a odborné skúšky ( S )

- opravy vyhradeného technického zariadenia tlakového ( O ) v rozsahu:     

OU - oprava a údržba 
OU1  - oprava a údržba bez zvárania (len pre skupinu Bg2)
R   - rekonštrukcia 
- montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

 

- plnenie tlakových nádob na dopravu plynov ( P )

- plnenie nádrží motorových vozidiel plynom  ( P1 )

- výroba ( V )

- označovanie ( Z ) pri ( V )

pre inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu len na základe oprávnenia na činnosť.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.