Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Žiadosť a postup

  

Čo má obsahovať žiadosť ?

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu

c) druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie,

d) doklady, preukazujúce splnenie nasledovných podmienok

- uzatvorená pracovná zmluva so zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie požadovanej činnosti
- primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického , technologického, personálneho a organizačného hľadiska

Požadované údaje je vhodné doručiť vyplnením dotazníka pre jednotlivé VTZ , ktorý je k dispozícii aj na každom pracovisku Technickej inšpekcie, a.s. 

Aký je postup pri overovaní ?

a) zaregistrovanie žiadosti na pracovisku,

b) pridelenie spisu konkrétnemu inšpektorovi, ktorý žiadateľa kontaktuje, prípadne dohodne dodanie chýbajúcich podkladov a zostaví plán overovania,

c) zaslanie plánu overovania žiadateľovi na odsúhlasenie,

d) overenie odbornej spôsobilosti,

e) vystavenie odborného stanoviska k overeniu odbornej spôsobilosti a v prípade splnenia podmienok overovania aj vydanie oprávnenia, vystavenie podkladov k fakturácii,

f) zaslanie faktúr žiadateľovi, po zaplatení faktúry prevzatie odborného stanoviska a oprávnenia

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.