Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Sprievodná dokumentácia

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA PLYNOVÉHO 
(v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

 1. údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení, charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
 2. pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce

  a) prípustné spôsoby použitia, 
  b) návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky, 
  c)  výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov, 
  d) požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky, 
  e) návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky, 
  f) zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,
 3. preberacie dokumenty obsahujúce

  a) pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 
  b) osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané, 
  c) vyhlásenie výrobcu o zhode technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 
  d) osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, 
  e) osvedčenie o prvej úradnej skúške a opakovanej úradnej skúške alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom, 
  f) atesty, certifikáty, opisy výnimiek a iné.

POZNÁMKA
Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na rozsah sprievodnej dokumentácie určených výrobkov v zmysle zákona č. 264/199 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa ako určené výrobky uvádzajú na trh a do prevádzky.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.