Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Opakovaná úradná skúška

Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku.

Pri opakovanej úradnej skúške sa overuje :

a) technický stav zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti v súvislosti s jeho predpokladanou funkciou, vrátane jeho funkčnosti overenej modelovým spôsobom prevádzky

b) spôsob starostlivosti organizácie o zariadenie počas jeho prevádzky – či a akým spôsobom je dokumentovaná história prevádzky vyhradeného technického zariadenia

 

Opakovaná úradná skúška vyhradených plynových zariadení sa vykonáva :

a) v termínoch podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
b) najneskôr po desiatich rokoch prevádzky vyhradeného plynového zariadenia
c) v lehote určenou opakovanou úradnou skúškou
d) pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky

Postup pri opakovanej úradnej skúšky

Žiadosť o vykonanie úradnej skúšky

 V žiadosti sa uvedie nasledovné:

 1. Názov, adresu a IČO žiadateľa
 2. Názov zariadenia, jeho typové označenie (ak má) a jeho základné technické parametre podľa prílohy č. 4 vyhl. č. 718/2002 Z. z. 
 3. Umiestnenie zariadenia ( miesto konania skúšky)
 4. Údaje o zabezpečení skúšky
 5. Informáciu o tom, či žiadateľ v danej veci nepožiadal o posúdenie aj inú oprávnenú právnickú osobu alebo iné pracovisko Technickej inšpekcie

 

Čo je potrebné pripraviť ku skúške?

 • protokoly z odborných prehliadok a skúšok (ak bola vykonaná, aj z úradnej skúšky)
 • doklady o odbornej spôsobilosti obsluhy plynového zariadenia, ako sú kuričské preukazy (kotle s plynovým vykurovaním), preukazy obsluhy plynového zariadenia (§ 17 vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z.).
 • pri opakovaných úradných skúškach teplovodných kotlov s plynovým vykurovaním, predložiť aj odbornú prehliadku kotolne (vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zb. v znení neskorších predpisov).

Pri kontrole dokladovej časti sa tiež kontroluje :

 • sprievodná technická dokumentácia zariadenia – revízne knihy, strojné knihy zariadenia, atesty, osvedčenia a certifikáty od zariadenia a jeho súčastí
 • prevádzková dokumentácia – miestne prevádzkové poriadky, vedenie prevádzkových denníkov, spôsob zapisovania kontrol na zariadení ( kontrola tesnosti, kontrola ovzdušia na prítomnosť škodlivých plynov)
 • projektová dokumentácia zariadenia resp. posúdenie projektu s prevádzkovaným stavom zariadenia. Opakované úradné skúšky – skúšky zariadení.

Zariadenie sa skúša na mieste prevádzky skúškou tesnosti a funkčným odskúšaním zariadenia. Týmito skúškami sa preveruje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovaného zariadenia.

Rozsah skúšky

Zariadenia na výrobu plynov (Aa) a zariadenia na skladovanie plynov (Ab)

Skúška pozostáva:

 • skúška tesnosti plynového priestoru vyhnívacej nádrže
 • overenie nastavenia pretlaku kvapalinovej poistky
 • overenie funkčnosti zabezpečovacích zariadení – blokovanie havarijných stavov v nádrži a v plynojeme

Pri úradných skúškach plynového hospodárstva čističiek odpadových vôd sa využíva bezpečnostnotechnické pravidlo ČSN 75 6415, z dôvodu absencie podobného predpisu na Slovensku.

Zariadenia na plnenie nádob plynmi (Ac), zariadenia k zásobovaniu plynu (Ad)

v rozsahu podľa – STN 07 8304, STN 38 6462.

Zariadenia na znižovanie tlaku plynu

Pri úradnej skúške sa funkčne skúšajú zabezpečovacie zariadenia a to :

 • nastavenie regulátorov plynu na predpísanú hodnotu pretlaku
 • nastavenie monitorovacích regulátorov, ich prevzatie funkcie regulátora
 • nastavenie bezpečnostných rychlouzáverov na nepovolený pokles a stúpnutie tlaku plynu
 • otváracie pretlaky poistných ventilov
 • tesnosť bezpečnostných rychlouzáverov v uzatvorenom stave
 • tesnosť regulátorov a monitorov pri nulovom a minimálnom odbere
 • prevzatie funkcie regulovania plynu záložnou radou pri výpadku hlavnej rady
 • preverí sa funkcia zabezpečovacieho zariadenia predohrevu plynu
 • vykoná sa skúška tesnosti zariadenia

Pri úradných skúškach regulačných staníc sa zisťujú rôzne nezhody ako napr. nedostatočné ochranné pásma od objektov, netesnosti na zariadení, nefunkčné kontrolné poistné ventily, neprevádzkované predohrevy plynu čoho dôsledkom je tvorba kondenzátov, ktoré spôsobujú koróziu zariadenia. Pri úradných skúškach regulačných staníc plynu sa využívajú  nasledovné predpisy :

STN 386417: 1999 – Regulačné stanice plynu
STN EN 12186 (38 6418): 2001 – Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu
STN EN 12279 (38 6430): 2001 – Regulačné zariadenia na prípojkách
TPP 605 02: 2002 - Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu

Zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním

Zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním delíme podľa využitia tepla vzniknutého pri spaľovacom procese na kotle s plynovým vykurovaním a plynové pece.

Pri skúške uvedených zariadení sa skúšajú funkčnou skúškou zabezpečovacie zariadenia :

 • strážca plameňa, pri štarte a prevádzke (strata plameňa), preveruje sa spoľahlivosť zabezpečovacieho člena a merajú sa bezpečnostné doby pri nevytvorení a strate plameňa
 • prevetrácia doba horáku pred štartom, meria sa doba prevetrávania pri max. výkone
 • manostaty tlaku plynu a vzduchu, preveruje sa ich nastavenie
 • termostaty resp. manostaty vykurovacieho média, preveruje sa ich nastavenie
 • funkcia automatickej kontroly tesnosti horáku
 • spoľahlivosť a spôsob zapojenia STOP tlačítka horákov
 • funkcia detektorov plynu a oxidu uhoľnatého
 • ďalšie zabezpečovacie zariadenia zapojené do automatiky horáku (zaplavenie kotlov, nepovolený nárast teploty v kotolni)
 • Pri funkčnej skúške spotrebičov plynu sa vykoná kontrola tesnosti zariadenia od hlavného uzáveru plynu po zaústenie do horáku detektorom plynu resp. penotvorným roztokom. Pri prevádzke všetkých spotrebičov sa urobí meranie na prítomnosť oxidu uhoľnatého v priestore spotrebičov.

Pri skúškach spotrebičov plynu sa zisťujú nasledovné nezhody:

 • netesnosti na rozvodoch spotrebičov plynu
 • hodnotovo nesprávne nastavené manostaty pretlaku plynu,
 • termostaty vykurovacieho média NTL teplovodných kotlov sú často nastavené nad hodnotu 110oC,
 • zapojenie STOP tlačítka kotolne (horákov) nie je v súlade s STN 07 0703, nevypína len horáky ale aj osvetlenie a obehové čerpadlá
 • vyskytol sa prípad chybného zapojenia strážcu plameňa horáku, pri nevytvorení plameňa pri štarte sa zariadenie havarijne neodpojilo, ale bolo v prevádzke pri minimálnom výkone

Pri opakovaných úradných skúškach spotrebičov plynu sa využívajú nasledovné predpisy :

 • STN 07 0703: 1985 Plynové kotolne
 • STN 38 6405: 1988 Plynové zariadenia, zásady prevádzky
 • STN 07 5801: 1988 Horáky na plynné palivá, technické požiadavky
 • STN EN 676: 1999 Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s automatickým ovládaním
 • STN EN 298: 1997 Automatické kontrolné systémy plynových horákov a plynových spotrebičov s ventilátormi a bez nich
 • STN EN 746 – 2: 2000 Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie, časť 2 Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a systému prívodu paliva
 • Vyhláška SÚBP č.25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpisov

STN 06 3003 – plynové pece bola zrušená vo vestníku ÚNMS SR v auguste 2003. Pri posudzovaní zariadení, v ktorých teplo sa využíva k technologickému procesu sa uplatňuje STN EN 746 – 2.

Chladenie a mrazenie

Pri skúške sa preveruje tesnosť zariadenia, nastavenie otváracích pretlakov poistných ventilov a nastavenie zabezpečovacích zariadení kompresorov chladenia. Predpis ktorý platil pre chladiace zariadenia (STN 14 0646) bol nahradený sadou STN EN 378 – 1, 2, 3, 4.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.