Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Úradná skúška

Na základe § 11 ods. 1) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa pred uvedením do prevádzky na technických zariadeniach plynových skupiny A musí  skutočniť úradná skúška, pri ktorej sa plynové zariadenie podrobí overeniu, či zodpovedá osvedčenej projektovej dokumentácií a či je spôsobilé bezpečnej prevádzky.

Overuje sa, či vyrobené, zmontované, opravené, rekonštruované, alebo dovezené zariadenie spĺňa bezpečnostno–technické požiadavky a požiadavky sprievodnej technickej dokumentácie (miestnych prevádzkových predpisov). Súčasťou úradnej skúšky vyhradených plynových zariadení býva aj tlaková skúška (skúška zariadení vnútorným skúšobným pretlakom na overenie pevnosti a tesnosti zariadenia alebo jeho častí). Úradná skúška sa vykonáva na všetkých vyhradených technických zariadeniach plynových, ktoré sa vyhotovujú (montujú) na mieste budúcej prevádzky a kusovo vyrobené zariadenia.

Prvá úradná skúška sa vykonáva počas vykonávania alebo po uskutočnení všetkých predpísaných skúšok (napr. stavebnej, tlakovej, funkčnej skúšky) pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky.

Prvá úradná skúška neruší povinnosť výrobcu alebo dodávateľa vykonať po ukončení výroby, montáže alebo inštalácie overenie kompletnosti a bezpečnosti zariadenia skúškou, (napr. východiskovou revíziou podľa § 6 vyhl. č. 86/1978 Zb. resp. podľa elektrotechnických predpisov), alebo iným úkonom obvyklým podľa overenej praxe - v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) je výrobca alebo dodávateľ každé vyrobené, zmontované, rekonštruované alebo opravené vyhradené technické zariadenie podrobiť predpísaným skúškam.

Prvá úradná skúška v zmysle § 11 vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z. sa najčastejšie vykonáva na kompletne zmontovanom celku alebo jeho časti po ukončení montážnych prác na mieste budúcej prevádzky a zisťuje sa či celkové vyhotovenie zodpovedá:

 • bezpečnostno–technickým požiadavkám (predpisom, STN, ...)
 • požiadavkám osvedčeného návrhu (konštrukčná dokumentácia, projekt,...)

a overuje sa :

 • pevnosť
 • tesnosť
 • funkčnosť zariadenia.

Prvá úradná skúška sa vykonáva na základe žiadosti v termíne dohodnutom so žiadateľom.

Žiadosť má obsahovať

 • meno (obchodný názov), adresu, IČO žiadateľa
 • text požiadavky – napr. "Žiadame o vykonanie prvej úradnej skúšky v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z na zariadení "VTL – plynovod ......."
 • parametre zariadenia – napr. "Jedná sa o VTL plynovod z A do B (zaradenie skupina Ag), prevádzkový tlak 10 Mpa, dĺžka = 2 km"
 • navrhnutý termín skúšky – napr. "Skúšku navrhujeme v 36. týždni." alebo "Termín skúšky oznámime najneskôr do 25.5.2006"
 • iné informácie – napr. "Dokumentácia zariadenia bola osvedčená TI dňa 15.11.2006, číslo osvedčenia 7171/4/2006–PZ
 • kontaktná osoba – napr. "Koordináciou pri dohodovaní termínu a podmienok skúšky je Ján Plynár, odborný pracovník, č.t. 090x xxx xxx"

Pri skúške je potrebná účasť kvalifikovaného pracovníka, ktorý bude vykonávať inšpektorom požadované úkony. Predpokladá sa účasť pracovníka, ktorý zariadenie pozná a vie o spôsobe skúšania. Zisťuje napr. umiestnenia meracích miest.

Pri prvej úradnej skúške sa:

 • overí, či je zariadenie realizované podľa osvedčenej dokumentácie, či sú zaznamenané zmeny, či sú zmeny patričným spôsobom oznámené. V prípade zmien sa skúma, či zmeny zásadným spôsobom neovplyvnili splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek.
 • skontroluje potrebné technické údaje – typové označenie, charakteristiky, výkonové parametre, prevádzkové tlaky, teplotu, rok výroby, výrobné čísla, ...
 • skontroluje súlad sprievodnej dokumentácie – technická správa, výkresová dokumentácia, inšpekčnéatesty, certifikáty zabudovaných potrubí, armatúr, spotrebičov, ...
 • skontroluje, či práce vykonal oprávnený subjekt
 • skontroluje kvalifikácia – odborný pracovník, pracovník na riadenie opráv, zvárači, ...
 • skontroluje stavebný denník, montážny denník, zápisy z jednotlivých činností, ...
 • skontrolujú doklady o priebežných skúškach jednotlivých zmontovaných častí, skúšobné protokoly, zápisy zo skúšok ostatných VTZ, ktoré súvisia so zariadením (EZ, TZ)
 • overí vhodnosť meracích a skúšobných zariadení – platnosť kalibračných protokolov
 • riadia a vyhodnocujú tlakové skúšky pevnosti a tesnosti, ktoré sa vykonávajú podľa príslušných STN.
 • riadi a vyhodnocuje funkčná skúška zariadenia v zmysle príslušných STN,

Poznámky:

Tlakové skúšky pevnosti a tesnosti sa vykonajú a vyhodnotia v zmysle príslušných STN a ak pre zariadenie nie je vydaná STN, skúšky sa vykonajú a vyhodnotia podľa osvedčenej dokumentácie, v ktorej musia byť tieto skúšky navrhnuté. Pri tlakovej skúške plynového zariadenia sa overí najmä:

a) technologický postup priebehu a vyhodnotenia skúšky
b) pripravenosť zariadenia ku skúške
c) vyhodnotenie zvarov – vizuálnou kontrolu, skúšky prežiarením, iné skúšky, označenie zvarov razidlami
d) vhodnosť skúšobného zariadenia – rozsah, merané hodnoty
e) tesnosť spojov
f) tesnosť uzáverov, armatúr a rozoberateľných spojov penotvorným roztokom
g) pevnosť
h) časový priebeh skúšky

Funkčná skúška zariadenia sa vykoná a vyhodnotí v zmysle príslušných STN. Ak nie je vydaná STN pre príslušné zariadenie, skúšky sa vykonajú a vyhodnotia podľa navrhnutého spôsobu uvedeného v osvedčenej konštrukčnej dokumentácii. Pri funkčnej skúške sa overuje:

a) technologický postup priebehu a vyhodnotenia skúšky
b) pripravenosť zariadenia ku skúške
c) tesnosť zariadenia
d) vhodnosť skúšobného zariadenia – rozsah, merané hodnoty
e) analyzačné zariadenie
f) meracie zariadenie – porovnanie s projektovanými parametrami
g) skúška uzatváracích armatúr
h) skúška funkčnosti a účinnosti poistných a zabezpečovacích zariadení
i) vyhodnotenie priebehu a výsledkov skúšky

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.