Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Zákonné požiadavky

Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm.d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “) Technická inšpekcia, a.s. posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o čom vydá odborné stanovisko.

Súčasne zákon ukladá v § 18 ods. 5 stavebníkovi povinnosť na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods.1 písm.d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve.

Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov v zmysle opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe podľa § 4 ods.1 zákona  musia vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v práci tak, aby vyhovovali požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V zmysle týchto povinnosti súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.