Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Normy

Nové normy z vestníka č. 5 (máj 2013)

- STN EN 1996-1-1+A1 (73 1101):04.13 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vstužené a nevystužené murované konštrukcie

- STN EN 13 200-1 (73 5230) : 01.02 Zariadenie pre divákov. Časť 1. Všeobecné charakteristiky priestorového usporiadania hľadiska.

Nové normy z vestníka č.6 (jún 2013)

- STN EN 13 508-1 ( 75 6920):05.13 Určovanie stavu stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

- STN EN 13 200-6 (73 5230): 06.13 Zariadenia pre divákov. Časť 6: Demontovateľné (dočasné) tribúny.

- STN EN ISO 13788 (73 0594).07.13 Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy.

 

Nové nromy z vestníka č. 7 (júl 2013)

- STN EN 13087-7 (73 4112):08.13 Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov používaných v jednovrstvových oceľových komínoch a oceľových vložkách.

 

Nové normy z vestníka č.9 (september 2013)

- STN EN ISO 11296-7 (75 6130):10.13 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 7. Výstelkovanie špirálovo navíjanými rúrami

- STN EN 12 566-6 (75 6403):10.13 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 6: Prefabrikované zariadenia na sekundárne čistenie odpadových vôd na odtok zo septikov.

 

Nové normy z vestníka č. 12 (december 2013)

- TNI CEN/TR 16467 (94 0521):01.14 Zariadenia detských ihrísk dostupné pre všetky deti. (anglická verzia)

- STN EN 14960 (94 0541):01.2014 Nafukovacie hracie vybavenie. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. (anglická verzia)

- STN EN 16 232 (94 3010): 01.14 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Hojdačky pre malé deti. (anglická verzia)

 

Nové normy za mesiace január a február 2014

- STN EN ISO 7010 (01 8012):07.13 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnosté značky. Registrované bezpečnostné značky.

- STN ISO 3864-1 (01 8012):07.13 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť. 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia

- STN ISO 3864-2 (01 8012):07.13 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 2: Princíp návrhu tvorby bezpečnostných štítkov na výrobkoch

- STN ISO 3864-3 (01 8012):07.13 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princíp návrhu grafických znakov na používanie bezpečnostných značiek

- STN EN 13 200-6 (73 5230):06.13 Zariadenia pre divákov. Časť 6: Demontovateľné dočasné tribúny

- STN EN 13 374 (73 8106):12.13 Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. špecifikácia výrobku. Skúšobné metódy

- STN  74 6350 Svetlíky z ocele.Navrhovanie, požiadavky, skúšanie

 

Nové normy z vestníka máj 2014

- STN 74 3305 Ochranné zábradlia

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.