Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Výber technologického vybavenia stavieb pracovnými prostriedkami

Výber technologického vybavenia stavieb pracovnými prostriedkami

Pretože nie všetky technologické zariadenia predstavujú reálne ohrozenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uvádzame výber technologického vybavenia stavieb, v prípade ktorých skutočné ohrozenie vyžaduje posúdenie dokumentácie Technickou inšpekciou, a.s.
Príklady takýchto zariadení sú uvedené v nasledovnom texte :

Pracovné prostriedky – stroje,ktoré sú zostavené zo súčastí alebo častí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohonných jednotiek, ovládacích a silových obvodov a ostatných častí navzájom spojených na presne určené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu, a to:

- Stroje na drevo a podobné materiály: (napr. brúsky, čapovačky, frézovačky, hrúbkovače, píly, vŕtačky, zrovnávačky),
- Stroje na kovy: (napr. brúsky, hobľovačky, lisy, laserové stroje a zariadenia, obrážačky, píly, stavebnicové stroje, sústruhy, vŕtačky, vyvrtávačky),
- Stroje na spracovanie kaučukových zmesí a plastov: (napr. hnetacie stroje, miešacie zariadenia, sekacie stroje na kaučuky a regeneráty, závitkové vytláčacie stroje),
- Stroje potravinárske,
- Stroje do práčovní a čistiarní: (napr. pracie stroje, skladače na rovnú bielizeň, sušiče na bielizeň, odstredivky na bielizeň, žehliace lisy, žehliče na rovnú bielizeň, stroje na chemické čistenie),
- Stroje textilné: (napr. okrúhle pletacie stroje, osnovné prevíjacie stroje, priemyselné šijacie stroje, rozvoľňovacie stroje na bavlnu),
- Stroje tvárniace: (napr. automaty tvárniace, buchary, lisy, nožnice, rovnačky, zakružovačky),
- Stroje zlievarenské: kokilové, lejacie stroje,
- Stroje kožiarske,
- Stroje obuvnícke,
- Pevne zabudované stavebné stroje a stroje na výrobu stavebných výrobkov (napr. stroje na výrobu betónových zmesí, obaľovacie súpravy, stroje na výrobu dlažby, tehliarske stroje, mlecie a triediace stroje),
- Stroje na zdvíhanie bremien,
- Stroje na zdvíhanie alebo premiestňovanie osôb,
- Chemické výroby.

Skupiny strojov, ktorými sú funkčne spojené súbory strojov usporiadané a ovládané ako integrovaný celok na presne určené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu.

Vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. najmä:

- elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu,
- elektrické zariadenia v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,
- elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,
- elektrické zariadenia v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných, napr. tam, kde nebezpečenstvo úrazu el. prúdom zvyšuje pôsobenie vody na elektrické zariadenia alebo tam, kde elektrické zariadenie pracuje v kovových tesných priestoroch ap.,
- elektrické zariadenia v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok,
- elektrické zariadenia – časti prenosových a distribučných sietí (prípojky VN),
- chladiace a mraziace zariadenia (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladivá nad 3kg,
- kotly parné a kvapalinové s výkonom nad 50 kW (vrátane zariadení kotolní),
- plynové spotrebiče s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 5 kW a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín – okrem bytov a rodinných domov,
- plynové rozvody, acetylénovody a všetky plynovody a prípojky vyhotovené z nekovových materiálov – okrem bytov a rodinných domov,
- pohyblivé schody a chodníky,
- potrubné vedenia (vodná para, horúca voda, vzduch),
- regulačné stanice plynu,
- regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),
- tlakové nádoby stabilné,
- výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov,
- vleky lyžiarske a vodnolyžiarske,
- zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby nad 1,5m,
- zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom väčším ako 3 MW,
- zariadenia na premenu elektrickej energie s výkonom nad 250 kVA vrátane,
- zariadenia na skladovanie plynu (plynojemy, zásobníky),
- zdvíhacie zariadenia javiskovej techniky,
- zdvíhacie zariadenia servisné na zdvíhanie vozidiel,
- zdvíhacie rampy, plošiny, stojanové zdviháky, ktorými sa zdvíhajú bremená,
- zvisle posuvné brány s motorovým pohonom,
- žeriavy a zdvíhadlá, vrátane trvalých dráh žeriavov.

Technológie, zariadenia, systémy (napr. automatické systémy na manipuláciu a skladovanie materiálu, výrobkov, zariadení).

Znamená to, že v uvedených prípadoch je z hľadiska opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke nevyhnutné, aby plnenie bezpečnostných požiadaviek riešených v projektovej dokumentácii stavby posúdila oprávnená právnická osoba Technická inšpekcia, a.s.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.