Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Žiadosť a rozsah dokumentácie

Žiadosť o posúdenie dokumentácie


V žiadosti uveďte nasledovné údaje :

  • informácie o žiadateľovi – názov firmy alebo meno a priezvisko žiadateľa,
  • presnú adresu,
  • kontakt na žiadateľa : telefón, fax, e-mail, kontaktnú osobu, s ktorou možno o žiadosti konzultovať,
  • IČO (pre právny subjekt) alebo rodné číslo fyzickej osoby (bez lomítka),
  • DIČ,
  • názov dokumentácie a umiestnenie stavby.

Rozsah dokumentácie predkladanej na posúdenie :

Sprievodná správa so základnými údajmi o stavbe. 

Súhrnná správa, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé :

a) navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov,

b) požiarno-bezpečnostné riešenie,

c) nároky na energie, dopravu (vrátane parkovania, riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu,

d) údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch, vrátane inžinierskych sietí,

e) pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy 
a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

f) usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

g) splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredie ustanovených podľa osobitných predpisov.

Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, prípadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby.

Stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v merítku najmenej 1 : 100) obsahuje jednotlivé druhy konštrukcií stavby a ich časti (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie
vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotechnické, vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotolne, výťahy a pod.), úpravy a riešenie predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej obrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane riešenia vnútorných komunikácií.

Informáciu o zabezpečení staveniska počas výstavby (napr. POV, ...), pokiaľ to nie je uvedené v súhrnnej technickej správe.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.