Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Činnosť Technickej inšpekcie, a.s. v oblasti strojových zariadení

 

Technická inšpekcia, a.s., (ďalej len „TI“) v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) ako „oprávnená právnická osoba “ č. o.: OPO – 000001 – 06 (ďalej len „OPO“) overuje plnenia požiadaviek bezpečnosti technických (strojových) zariadení.

V zmysle § 14 ods. 1 písm. d) uvedeného zákona TI vykonáva posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydáva k ním „odborné stanoviská“ (ďalej len „OS“).

V zmysle tejto kompetencie TI v uvedenej oblasti na požiadanie vykonáva posudzovanie:

 • projektovej dokumentácie stavieb, ktoré sú vybavené technickými (strojovými) zariadeniami z hľadiska plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • technickej konštrukčnej (sprievodnej) dokumentácie technických (strojových) zariadení podľa čl. 1.7.4 prílohy I, resp. prílohy VII nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (ďalej len „NV SR č. 436/2008 Z. z.“), bezpečnosti strojov pri ich uvádzaní do prevádzky a v prevádzke v zmysle § 5 nariadenia vlády SR  č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV SR č. 392/2006 Z. z.“).

  Súčasne TI je „
  notifikovanou osobou (NO)“ identifikačný kód - 1354, ktorá bola Slovenskou republikou (Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR) oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom EÚ ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody - okrem iného, aj na posudzovanie zhody strojových zariadení v zmysle smernice EP a  Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (ďalej len „stroje“) a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES transponovaná do legislatívy SR NV SR č. 436/2008 Z. z.

  Ďalšie podrobnosti o činnosti TI ako
  NO - 1354 sú uvedené v časti „posudzovanie zhody strojov zmysle NV SR č. 436/2008 Z. z“.

  Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. TI vykonáva ako
  OPO na základe písomnej žiadosti, ktorá má obsahovať:

  a) názov, adresu a identifikačné číslo žiadateľa – IČO žiadateľa, kontakt, kontaktná osoba,

  b) názov stroja, jeho predpokladaný účel použitia, prípadne umiestnenie stroja,

  c) či sa jedná o:
   • posudzovanie (nového) nepoužitého stroja už najmenej raz uvedeného na trh (do prevádzky), resp. už prevádzkovaného stroja,
   • jednotlivé zariadenia alebo technologickej linky – súbor strojov a technických zariadení zoradených podľa potrieb výrobného alebo prevádzkového procesu,

d) technickú konštrukčnú (sprievodnú) dokumentáciu stroja,
         
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie (overenie)aj iný subjekt resp. pracovisko TI.

TI preskúma žiadosť o posúdenie bezpečnosti, resp. zhody stroja a navrhne žiadateľovi postup posúdenia, ktorý je v súlade s legislatívnymi požiadavkami vzťahujúcimi sa na stroje platnými v SR. Žiadateľovi oznámi, že v zmysle jeho požiadavky:

 • na jeho stroj sa vzťahuje § 14 „Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti“ technických zariadení zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenia § 5 NV SR č. 392/2006 Z. z. t. j. kontrola pracovného prostriedku (stroja) po jeho inštalovaní alebo pred jeho prvým použitím a po jeho inštalovaní na inom mieste, aby sa zabezpečilo správnou inštaláciou pracovného prostriedku jeho správne fungovanie.
 • sa na stroj vzťahuje § 12 „Posudzovanie zhody“ zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia NV SR č. 436/2008 Z. z. a ďalší postup je potrebné riešiť v súlade s jeho ustanoveniami (postup posúdenia zhody podľa § 8 ods. 2, ods. 3 písm. a), b) a c), ods. 4 písm. a) a b).

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.