Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Normy 2011
 1. STN EN ISO 11204 (01 1619): 02.11 „Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určovanie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach použitím presných korekcií na prostredie“,
 2. STN EN ISO 14921 (03 8732): 08.11 „Žiarové striekanie. Postupy nanášania žiarovo striekaných povlakov na strojárske súčiastky“, 
 3. STN EN 1247 + A1 (04 0070): 03.11 „ Zlievarenské stroje. Bezpečnostné požiadavky na lejacie panvy, zlievarenské zariadenia, stroje na odstredivé odlievanie, stroje na plynulé a poloplynulé odlievanie“,
 4. STN EN 60974 – 4 (05 2205): 12.11 „Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky“,
 5. STN EN 746 – 2 (06 5011): 09.11 „ Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na spaľovanie a na systémy prívodu paliva“,
 6. STN EN 1012 – 1 (10 5012): 02.11 „Kompresory a vývevy. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Vzduchové kompresory“, 
 7. STN EN 15727 (12 0508): 02.11 „Vetranie budov. Vzduchovody a súčasti vzduchovodov, klasifikácia tesnosti a skúšanie“,
 8. STN EN 378 – 1 + A1 (14 0647): 04.11 „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu“,
 9. STN EN ISO 23125 (20 0702): 12.10 „Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Sústruhy“, 
 10. STN EN 741 + A1 (26 0007): 04.11 „Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Bezpečnostné požiadavky na systémy a ich súčasti používané na pneumatickú dopravu sypkých materiálov“,
 11. STN EN 618 + A1 (26 0011): 05.11 „Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach na mechanickú manipuláciu so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov“,
 12. STN EN 620 + A1 (26 0012): 05.11 „Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pevných pásových dopravníkov na sypké materiály“, 
 13. STN EN 619 + A1 (26 0014): 02.11 „Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami“,
 14. STN EN 12629 – 1 + A1 (27 8713): 05.11 „Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno- kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky“, 
 15. STN EN ISO 12100 (83 3001): 06.11 „Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika“. 
 16. STN EN ISO 4413 (83 3370): 05.11 „Hydraulické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky“, 
 17. STN EN ISO 4414 (83 3371): 05.11 „Pneumatické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.