Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Posudzovanie strojových zariadení v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z.

Posudzovanie sprievodnej technickej dokumentácie stroja

Tento úkon sa vzťahuje na stroje (už najmenej raz) uvedené na trh (do prevádzky) výrobcom alebo splnomocnencom, resp. už prevádzkované v zahraničí alebo v SR, ktoré zmenili majiteľa (prevádzkovateľa), resp. miesto prevádzkovania (demontáž, montáž). Pri tomto úkone TI posúdi predloženú technickú sprievodnú dokumentáciu už prevádzkovaných strojov z hľadiska bezpečnostno technických požiadaviek (ďalej len „BTP“), identifikuje dôležité chýbajúce údaje a časti technickej sprievodnej dokumentácie strojov a zariadení potrebné na overenie zhody s BTP a potrebné chýbajúce údaje a časti predmetnej dokumentácie dôležité pre bezpečnú prevádzku stroja. V prípade potreby TI zistí a overí pri splnenie požiadaviek na sprievodnú technickú dokumentáciu pri fyzickej prehliadke (kontrole) daného zariadenia.

TI uvedie v Odbornom stanovisko („OS“) k bezpečnosti zistený stav daného zariadenia s požiadavkou na ich doplnenie (resp. vyhotovenie náhradnej technickej dokumentácie stroja). Na dokumentáciu dovážaných už prevádzkovaných zariadení sa nevydáva osvedčenie a posúdenie sa môže vykonať aj v rámci prehliadky alebo skúšky stroja.

Posudzovanie strojov pri uvádzaní do prevádzky

Tento úkon sa vzťahuje na stroje (už najmenej raz) uvedené na trh výrobcom alebo splnomocnencom s označením značkou „CE“ (s priloženým vyhlásením o zhode jeho vlastností – bezpečnosti s príslušnými technickými predpismi, resp. normami). Postup pri posudzovaní bezpečnosti uvedených strojov pri ich uvádzaní do prevádzky v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. je nasledovný:

 1. TI posúdi predloženú technickú sprievodnú dokumentáciu (návod na používanie) uvedených
  strojov z hľadiska splnenia BTP na ich prevádzku, obsluhu a údržbu, v rozsahu sprievodnej
  dokumentácie. 
 2. Pri prehliadke TI vyhodnotí najmä bezpečnosť inštalácie stroja z hľadiska :
  a) umiestnenia a upevnenia (ukotvenia), stability stroja (súlad s požiadavkami sprievodnej dokumentácie) ako aj s požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,

  b) potrubných vedení pracovných médií (ich farebného riešenia) stroja (elektrické zariadenia, plynové, pneumatické alebo hydraulické rozvody, voda, emulzia a pod.),

  c) ergonomické riešenie miesta obsluhy stroja (umiestnenie, prístupnosť a ochrana riadiaceho panelu, osvetlenie, podlaha, atď.) v súlade s požiadavkami súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,

  d) stabilných prostriedkov na prístup k stroju (pracovné plošiny a chodníky, schody, rebríky a ochranné zábradlia a pod.),

  e) správnosti umiestnenia ochranných a bezpečnostných zariadení stroja (vrátane ochranných zábran, prekážok a oplotenia pracoviska) z hľadiska bezpečných vzdialeností, rýchlosti približovania ľudského tela a pod.,

  f) emisií stroja (napr.: hluku,, vibrácie, nebezpečných látok, žiarenia a pod.),

  g) prevencie a ochrany stroja pred požiarom,

  h) ako je stroj vybavený predpísanými výstražnými značkami a označením častí,

  i) vhodnosti umiestnenia stroja v prevádzke z hľadiska mikroklimatických podmienok v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,

  j) vybavenia pracoviska (v prípade potreby) vhodným odsávacím zariadením,

  k) vzájomného prepojenia bezpečného ovládania jednotlivých strojov (v prípade prevádzkových komplexov, technologických liniek a pod.),

  l) vybavenia pracoviska predpísanými osobnými ochrannými prostriedkami (OOPP).

  Súčasne prehliadky strojov sa vykonávajú z hľadiska všeobecných bezpečnostných požiadaviek na vyhotovenie (stav) posudzovaných strojov v súlade so súvisiacimi technickými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. prílohouI  NV SR č. 436/2008 Z. z.) a STN (napr. STN EN ISO 12100).

  Prehliadky strojov sú zamerané hlavne na to:


  a) ako je stroj vybavený základnými prostriedkami na jeho ovládanie a riadenie (zvolená kategória bezpečnostnej časti ovládania, vhodnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť použitých ovládacích - riadiacich prvkov systémov stroja),

  b) ako je stroj vybavený predpísanými výstražnými značkami a označením častí (štítkami: typové, výrobné, výstražné značky a pod.

  c) ako stroj spĺňa ochranné opatrenia proti mechanickému ohrozeniu

  d) ako stroj spĺňa ochranné opatrenia pred ostatnými ohrozeniami

  e) či má návod na používanie v rozsahu stanovenom súvisiacimi predpismi a normami (napr. čl. 1.7.4 prílohy I k NV SR č. 436/2008 Z. z.
 3. Skúšky strojov sa vykonávajú sa podľa súvisiacich harmonizovaných STN EN alebo STN vhodných na skúšanie strojov a sú zamerané na overenie kritických bezpečnostných funkcií stroja, ktorých zlyhanie má za následok okamžité zvýšenie rizika zranenia, poškodenia zdravia resp. vznik materiálnych škôd, atď. Predmetné skúšky strojov sú zamerané hlavne na overenie:

  a) špecifických bezpečnostných funkcií určených na priame dosiahnutie bezpečnosti stroja v prevádzke,

  b) podmienené bezpečnostné funkcie (kritické bezpečnostné funkcie stroja iné ako špecifické).
  Na záver skúšok stroja sa vykoná overenie nepriamych bezpečnostných funkcií stroja t. j. funkcií stroja, ktorých zlyhanie nevytvára okamžité nebezpečenstvo, avšak znižuje úroveň bezpečnosti stroja.

  Po prehliadke a/alebo skúške TI vyhodnotí najmä:


  a) zhodnosť zariadenia s posudzovanou technickou dokumentáciou,

  b) vyznačenie prípadných zmien v technickej dokumentácii,

  c) správnu funkciu ochranných a zabezpečovacích zariadení,

  d) výsledky všetkých prehliadok a skúšok, vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov,

  e) doklady k stroju (atesty, skúšobné protokoly, technickú správu, inšpekčnú správu, osvedčenie o inšpekcii, inšpekčný certifikát, vyhlásenia o zhode a pod.), ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia bezpečnosti stroja,

  f) ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť stroja.

Prehliadky a skúšky prevádzkovaných strojov

Prehliadky a skúšky už prevádzkovaných strojov sa metodicky vykonávajú rovnakým spôsobom ako pri nových strojov v rozsahu posúdenej (schválenej) technickej sprievodnej dokumentácie zariadenia v súlade s prílohou č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
Prehliadky alebo skúšky dovezených už prevádzkovaných zariadení sa môže vykonať aj súčasne s posúdením predloženej technickej dokumentácie. Po posúdení predloženej dokumentácie, vykonaní prehliadky alebo skúšky sa vystaví na dokumentáciu, skúšku a zariadenie jedno spoločné OS.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.