Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Poznatky z posudzovania strojov

  

Najčastejšie zistené nedostatky

A. Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - posudzovanie, či technická dokumentácia strojových zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle čl. 1.7.4 „Návod na používanie“ strojového zariadenia prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. kap. 6.5 „Sprievodná dokumentácia“ STN EN ISO 12100 neobsahuje:

Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - posudzovanie, či technická dokumentácia strojových zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle čl. 1.7.4 „Návod na používanie“ strojového zariadenia prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. kap. 6.5 „Sprievodná dokumentácia“ STN EN ISO 12100 neobsahuje: 

1. všetky informácie o predpokladanom použití strojového zariadenia a o jeho všetkých prevádzkových režimoch určenie použitia strojového zariadenia, vrátane všetkých pokynov na bezpečné a správne používanie stroja a upozornenia na zostatkové riziká.

2. pracovisko alebo pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha.

3. pokyny na bezpečné:
- uvedenie do prevádzky,
- používanie,
- manipulovanie (s udaním hmotnosti strojového zariadenia, ako aj jeho jednotlivých častí, ak sa prepravujú oddelene),
- inštalovanie,
- namontovanie a demontáž,
- nastavenie,
- interval kontrolnych a vykonávania údržby vrátane bežnej údržby a odstraňovanie porúch vzniknutých v priebehu práce,
- zapracovanie obsluhy v prípade potreby,
- použitie nástrojov a náradia, ktoré sa majú pripojiť k strojovému zariadeniu, ak je to potrebné.

4. Návod na používanie nie je v štátnom jazyku a neobsahuje upozornenie na nevhodný spôsob používania strojového zariadenia.

5. Návod na používanie neobsahuje príslušné nákresy a schémy (napr. kinematické, hydraulické, pneumatické, schémy ovládania, vrátane nevyhnutných schém:
funkčných, montážnych, na opravy a údržbu a pod.), ako aj všetky významné informácie najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, nevyhnutné na uvedenie do prevádzky, na údržbu, prehliadky, overenie správneho chodu a prípadnú opravu strojového zariadenia.

6. V návode na používanie nie sú uvedené pokyny (opatrenia) na inštaláciu a montáž, z hľadiska zníženia hluk a vibrácií, ako aj ďalších rizík.

B. Pri overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti strojového zariadenia (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojových zariadení z hľadiska spĺnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - prehliadky a skúšky strojových zariadení z hľadiska spĺnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Najčastejšími zistenými nedostatkami sú:

1. Chýba označenie stroja (názov a adresa výrobcu, označenie série alebo typu, výrobné číslo a rok výroby).

2. Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia zodpovedajúce pracovným operáciám (vnútorné aj vonkajšie osvetlenie strojového zariadenia).

3. Ovládací systém nie je bezpečný a spoľahlivý aby zabránil vzniku nebezpečným situáciám.

4. Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a príslušne označené, umietnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie.

5. Strojové zariadenie sa môže uviesť do chodu aj neúmyselnou činnosťou. Uvedené neúmyselné spustenie strojového zariadenia je možné aj pri opätovnom spušťaní po jeho zastavení z akejkoľvek príčiny.

6. Každé pracovné miesto strojového zariadenia nie je vybavené ovládačom na zastavenie určitých alebo všetkých pohybujúcich sa častí strojového zariadenia. Povel na zastavenie strojového zariadenia musí byť nadradený povelom na uvedenie stroja do chodu. Po zastavení strojového zariadenia alebo jeho nebezpečné časti sa musí prerušiť prívod energie do príslušného pohonného zariadenia. 

7. Strojové zariadenie v odôvodnenom prípade nie je vybavené zariadením na núdzové zastavenie. 

8. Strojové zariadenie nie je vybavené voličom režimu prevádzky (prepínačom) blokovateľným v každej polohe.

9. Strojové zariadenie vzhľadom na svoj tvar alebo alebo stanovenú inštaláciu (nedostatočnú stabilitu) nemá riešené prostriedky na zakotvenie.

10. Prístupové časti strojového zariadenia majú ostré hrany, ostré rohy a drsný povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.

11. Pohyblivé časti strojového zariadenia vytvárajú mechanické ohrozenie – nebezpečenstvo kontaktu (dotyku), ktorý by mohol spôsobiť úraz. Strojové zariadenie nie je vybavené krytmi alebo ochrannými zariadeniami. 

12. Strojové zariadenie nie je vybavené príslušnými pevnými a/alebo pohyblivými (vrátane nastaviteľných) ochrannými krytmi a/alebo inými ochrannými zariadeniami (napr.: svetelné závory a clony, nášlapové mostíky a pod.) na ochranu pred ohrozením pohyblivými vonkajšími časťami (ako napr. hnacie remenice, pásy, ozubené kolesá a pod. alebo pohybujúcimi sa pracovnými časťami v pracovnom priestore). Ochranné zariadenia nie sú nastaviteľné len zámernou manipuláciou (napr.: nástrojom, kľúčom a pod.)

13. Strojové zariadenie má prístupné povrchy (vedenia médií) s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou, ktoré predstavujú nebezpečenstvo úrazu.

14. Strojové zariadenie predstavuje nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo prehriatia (* alebo spôsobeného plynmi, kvapalinami, prachom, parami alebo inými látkami vznikajúcimi, prípadne používanými v strojovom zariadení).

15. Strojové zariadenie presahuje dovolenú emisiu hluku.

16. Laserové vybavenie strojového zariadenia má nedostatočné krytie žiarenia vzniknutého odrazom alebo rozptylom vrátane sekundárneho žiarenia.

17. Strojové zariadenie predstavuje ohrozenie spôsobené emisiami plynov, pár, tekutín alebo prachom a pod. Zariadenie nie je vybavené vhodným odsávacím alebo ochranným zariadením umiesteným pri zdroji ohrozenia.

18. Prístup k miestu obsluhy (schody, rebríky, pracovné plošiny a pod.) nie sú vyhotovené tak, aby sa zabránilo pošmyknutiu, potknutiu alebo pádu na týchto častiach alebo z nich.

19. Strojové zariadenie nemá bezpečný prístup k všetkým miesta dôležitým na činnosť počas pracovnej operácie, nastavenia a údržby.

20. Strojové zariadenie nie je vybavený prostriedkom na odpojenie od všetkých energetických zdrojov – centrálny ovládač.

21.Centrálny ovládač nie je zreteľne označený a uzamykateľný.

22. Výstražné zariadenie nespĺňa požiadavky osobitných predpisov týkajúcich sa bezpečnostných farieb a značiek.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.