Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Konštručná dokumentácia

Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie (KD) zariadení

(podľa § 14 ods. 1 písm. d)  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

1)  TI posudzuje KD všetkých zariadení, o ktorých posúdenie požiada výrobca, dovozca, vývozca, prevádzkovateľ a pod. (ďalej len „žiadateľ”), ak sa pri preskúmaní žiadosti podľa nezistia skutočnosti, ktoré bránia vykonaniu inšpekčného úkonu.

2)  TI posudzuje a osvedčuje KD na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

a) názov, adresu a IČO žiadateľa,
b) názov zariadenia, prípadne jeho umiestnenie,
c) či sa jedná o posúdenie typu, jednotlivého zariadenia, dovozu alebo vývozu,
d) KD v prílohe,
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko TI.

3)  Žiadosť sa po prijatí zaeviduje, preverí sa jej obsah a ak uvedené požiadavky patria do kompetencie TI, sú dostatočne definované a je im možné z hľadiska materiálneho a personálneho vybavenia a kapacity TI vyhovieť, pridelí sa na vybavenie inšpektorovi TI s príslušnou špecializáciou.

4)  Posúdenie KD vykoná inšpektor TI v súlade s požiadavkami uvedenými v žiadosti.

5) Konštrukčná dokumentácia musí byť predložená minimálne v rozsahu a v úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenia bezpečnostnotechnických požiadaviek (ďalej len „BTP“) a konštrukčných zásad stanovených na predmetné zariadenie, resp. jeho časť.

6)  Konštrukčná dokumentácia „vyhradených tlakových zariadení” musí byť predložená minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

7)  Konštrukčná dokumentácia musí riešiť vylúčenie ohrozenia po celú plánovanú životnosť zariadenia a to aj v prípade, keď ohrozenie vyplýva z predvídateľných neobvyklých situácií a musí obsahovať požiadavky podľa príslušných predpisov. Súčasťou KD musí byť aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození (zostatkových rizík) z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam (§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.). Súčasťou KD je aj informácia o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe, oprave a likvidácii technických zariadení (§ 4 ods. 2 a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.).

 


 

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA TLAKOVÉHO
(v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

 1. meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

 2. charakteristika zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1 
 3. názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,
 4. výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke a s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,
 5. pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,
 6. náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné,
 7. všeobecný popis tlakového zariadenia, jeho funkcia a základné technické parametre podľa prílohy č. 4 písm. g)
 8. dokumentácia o posúdení rizika vrátane zoznamu na základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; popis použitých ochranných opatrení; označenie neodstrániteľných rizík súvisiacích s tlakovým zariadením
 9. schémy elektrického zapojenia vrátane technickej správy obsahujúcej príslušné údaje a parametre prístrojov a pod.,
 10. vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami spolu s ich opisom a funkciou,
 11. zoznam použitých predpisov a technických noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
 12. návod na použitie vrátane zásad na vykonávanie skúšok a kritéria ich úspešnosti,
 13. technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca,
 14. kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia a výrobky začleňované to tlakového zariadenia

POZNÁMKA
Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na rozsah technickej dokumentácie tlakových zariadení, ktoré sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z  (smernica 2014/29/EU), nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. (smernica 2014/68/EU) a zákona č. 254/2011 Z.z. (smernica 2010/35/EU), a ktoré sa ako určené výrobky uvádzajú na trh a do prevádzky

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.