Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Projektová dokumentácia stavieb

Základné požiadavky na projektovú dokumentáciu stavieb s technickými zariadeniami tlakovými 
(v rozsahu pre účely stavebného konania)

Projektová dokumentácia stavby s inštalovanými tlakovými zariadeniami, predkladaná na posúdenie TI na účely stavebného konania v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, má obsahovať podľa druhu tlakového zariadenia aspoň tieto údaje:

Kotolne s parnými a kvapalinovými kotlami

 1. Vyhotovenie a umiestnenie kotolne podľa menovitých tepelných výkonov kotlov a kotlov na pevné, kvapalné a plynné palivá a samostatných objektoch, osobitných miestnostiach, pivniciach, suterénoch, posledných poschodiach alebo na strechách budov,
 2. Vyhotovenie steny kotolne vo vzťahu k susedným objektom (budov, krytých a voľných skladov) a miestností nesúvisiacich s prevádzkou kotolne v závislosti na odolnosti proti ohňu a deštruktívnym účinkom tlakovej vlny,
 3. Veľkosť ľahko vybúrateľných stien kotolní, tzv. výfukových stien v kotolniach, v miestnostiach pre prípravu uhoľného prášku (mlyniciach) spaľovaného v kotloch
 4. Východy, dvere a únikové cesty z kotolní (vyhodnotenie a otváranie dverí, únikové cesty, ich druh, počet, šírka a výška),
 5. Dodržanie predpísaných výšok a šírok podchodov a priechodov kotolní,
 6. Technické riešenie spôsobu vetrania kotolne, vrátane výpočtu vzduchu potrebného na účinné vetranie priestoru kotolne, priestorov s prevádzkou kotolne a výpočtu vzduchu, potrebného na spaľovanie,
 7. Umiestnenie zásobníkov na tuhé palivá a zásobníkov uhoľného prášku,
 8. Umiestnenie skladovacích a prevádzkových (denných) nádrží na kvapalné palivo a celého palivového hospodárstva,
 9. Schémy, kde musia byť zakreslené potrubia pre prevádzku technologického zariadenia (kotlov a ich pomocných zariadení),
 10. Umiestnenie zariadení na zachytávanie pevných alebo plynných častí (kotly na uhlie),
 11. Zaistenie priestoru vo vnútri kotolne, montážneho otvoru a prístupovej cesty ku kotolni za účelom montáže a výmeny kotlov alebo ich častí pri nových alebo rekonštruovaných kotlov,
 12. Odvodnenie priestoru kotolne,
 13. Potreba vyhotovenia núdzového osvetlenia.  

Tlakové nádoby

 1. Umiestnenie tlakových nádob z hľadiska:
  a) prístupu ku všetkým častiam nádoby, ako z vnútornej, tak aj z vonkajšej strany k vykonávaniu opráv, čistenia, vnútorných prehliadok a skúšok k armatúram a továrenskému štítku,
  b) možnosti demontáže, premiestňovania a montáže nádob pri opravách, resp. pri rekonštrukciách,
  c) požiadaviek na odstupové a bezpečnostné vzdialenosti od okolitých budov, priestorov a pod.
 2. Schémy, kde musia byť zakreslené potrubia, pre prevádzku technologického zariadenia,
 3. Vyhotovenie havarijných otvorov (odtokov) a ich dimenzia v TNS v chemickom priemysle (ropné produkty, žieraviny a pod.).

POZNÁMKA: 
Uvedený rozsah dokumentácie spĺna požiadavky zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom planovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.