Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Legislatíva

Činnosť na vyhradených technických zariadeniach sa vykonáva na základe oprávnenia:

A.POVINNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO sa musí preukazovať povinne?
Zamestnávatelia definovaní v § 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "zákon")
KEDY?
V zmysle § 15 ods. 1 zákona, ak vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu.
KDE sa dá overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona na Technickej inšpekcií, a.s ako oprávnenej právnickej osoby, na jej všetkých pracoviskách.

B.DOBROVOĽNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO?

Všetci podnikatelia, na ktorých sa nevzťahuje § 3 písm. a) zákona, t. j. napr. tí, ktorí nezamestnávajú fyzické osoby alebo všetci podnikatelia a zamestnávatelia, ktorí vykonávajú inú činnosť ako tá, ktorá je uvedená v § 15 ods. 1 zákona.
KEDY?
Verejné súťaže, výberové konania a iné aktivity, kde chcú preukázať svoju odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť.
KDE sa dá dobrovoľne overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
Na Technickej inšpekcií, a.s., ako akreditovanom nezávislom inšpekčnom orgáne.

AKÝ JE DRUH OPRÁVNENIA – DRUH ČINNOSTI?

a) Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ ( S ) - činnosť definovaná v § 12 vyhlášky, vyžaduje sa na ňu oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

b) Oprava VTZ ( O ) – činnosť definovaná v § 18 vyhlášky, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti, na ktoré je možné požiadať a vydať oprávnenie (na celok alebo jednotlivé samostatné činnosti, alebo ich kombináciu):

- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VTZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.
- Rozoberanie a skladanie VTZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného VTZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel VTZ oproti pôvodnému stavu.
- Skladanie VTZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky - montáž (M) - zostavenie jednotlivých častí VTZ, skladajúcich sa napríklad z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.
Na opravy VTZ (O) sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

c) Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov ( P ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

d) Plnenie nádrží motorových vozidiel plynom ( P1 ) – vyžaduje sa oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona

e) Výroba VTZ ( V ) - komplexná činnosť pri výrobe VTZ v zmysle § 6 vyhlášky, nevyžaduje sa oprávnenie v zmysle zákona, výrobca môže požiadať TI ako inšpekčný orgán o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti.

f) Označovanie VTZ pri výrobe zariadení ( Z ) - činnosť, ktorá je v zmysle oprávnenia viazaná na výrobu VTZ, t.j. neoveruje sa samostatne odbornú spôsobilosť na označovanie VTZ ale iba ako možná súčasť overovania odbornej spôsobilosti na výrobu VTZ – dobrovoľné overenie.


AKÝ JE ROZSAH OPRÁVNENIA?

Rozsahom oprávnenia sú skupiny zariadení podľa miery ohrozenia, na ktoré bol žiadateľ overený a na ktoré sa oprávnenie vydáva. Možné skupiny zariadení podľa miery ohrozenia sú definované samostatne pre jednotlivé VTZ.

Rozsah odbornej spôsobilosti pre TLAKOVÉ ZARIADENIA (skupiny zariadení podľa miery ohrozenia):

skupina A

skupina B

a1) kotly parné

I. trieda

a) kotly parné a kvapalinové

V. trieda

a2) kotly parné a kvapalinové

II. trieda

b1) tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 

a3) kotly parné a kvapalinové

III. trieda

b2) tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 

a4) kotly parné a kvapalinové

IV. trieda

c1) tlakové nádoby na dopravu
plynov

fľaše

b1) tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 

c2) tlakové nádoby na dopravu
plynov

sudy

b2) tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 

d) tlakové nádoby prenosných hasiacich
prístrojov a tlakové nádoby pojazdných
hasiacich prístrojov CO2

 

c) tlakové nádoby na
dopravu plynov

cisterny

e1) potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny (tlak do 1 MPa, DN nad 200)

 

d) tlakové nádoby pojazdných
hasiacich prístrojov

 

e2) potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para

 

e) potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny (tlak nad 1 MPa, DN nad 25)  

Bezpečnostné príslušenstvo:

 
f) tlakové nádoby, ktoré obsahujú rádioaktívne látky  

e1) chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

 
g) potrubné systémy na rozvod kvapalín s rádioaktivnými látkami s DN nad 25  

e2) na sledovanie a dodržiavanie
pracovnej teploty

 
   

e3) na sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny 

 
   

e4) určené na automatickú prevádzku parných a horúcovodných kotlov

 


MOŽNÝ DRUH OPRÁVNENIA PRE VYHRADENÉ TLAKOVÉ ZARIADENIA je nasledovný:

- odborné prehliadky a odborné skúšky ( S )

- opravy vyhradeného technického zariadenia tlakového ( O ) v rozsahu:     

OU - oprava a údržba 
R   - rekonštrukcia 
- montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

- výroba ( V )

- označovanie ( Z ) pri ( V )

pre inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu len na základe oprávnenia na činnosť.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.