Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Požiadavky na predpisy

Predpisy súvisiace s overovaním odbornej spôsobilosti

a) Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

b) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

c) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálných bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
d) Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z. v znení NV č. 328/2003 Z. z. o jednoduchých tlakových nádobách
e) Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV č. 329/2003 Z. z. o tlakových zariadeniach
f)  vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.