Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Úvod

 Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb

Technická inšpekcia, a.s. podľa § 14 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov ako oprávnená právnická osoba overuje odborné vedomosti fyzických osôb na vykonávanie týchto činností :

a) odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových zariadení - revízny technik
c) opráv vyhradených tlakových zariadení - osoba na opravu
d) obsluhy vyhradených tlakových zariadení

Overovanie odborných vedomostí je vykonávané na základe vyplnenej žiadosti – prihlášky, ktorú je možné vyzdvihnúť na pracovisku TI, vytlačiť, alebo vyplniť z internetovej stránky - prihlášky a dotazníky

Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je :

a) vek najmenej 18 rokov ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nestanovujú inak
b) vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu, napr. vyhláška č. 508/2009 Z. z.
c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom napr. vo vyhláške č. 356/2007 Z. z.

Dátum, čas a miesto konania overovania odborných vedomostí sa oznámi fyzickej osobe pozvánkou na skúšku najmenej 15 dní pred konaním.

Po overení odborných vedomostí osôb na vykonávanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení vydá Technická inšpekcia, a.s. doklad o overení odborných vedomostí.

Po overení odborných vedomostí osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení vydá Technická inšpekcia, a.s. doklad o overení odborných vedomostí.

Osvedčenie alebo preukaz vydáva inšpektorát práce príslušný podľa miesta overenia odborných vedomostí.

 

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.