Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Revízny technik

REVÍZNY TECHNIK - § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 Súbor predpisov ku skúške

 Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológií v znení neskorších predpisov

 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení nariadenia vlády SR č. 328/2003 Z.z.
Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie v znení nariadenia vlády SR č. 329/2003 Z.z.
Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia

 

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z.z.
 

Všeobecné teoretické vedomosti o materiáloch a zváraní

Základné fyzikálne veličiny
Fyzikálne vlastnosti kovov
Mechanické vlastnosti ocele a iných kovov
Korózia kovov
Konštrukčné ocele a zliatiny a ich označovanie
Tepelné spracovanie ocelí a neželezných kovov
Skúšky bez porušenia materiálu
Deštruktívné skúšky materiálov a zvarových spojov
Bezpečnostné predpisy pre zváranie
Úradné skúšky zváračov
Chyby zvarových spojov
Výpočet dovoleného namáhania
Súčiniteľ zvarového spoja
Výpočet hrúbky steny dna a plášťa
 

 Revízny technik pre stavebné a prvé tlakové skúšky              

 Revízny technick pre odborné prehliadky a skúšky počas prevádzky

 Parné a horúcovodné kotly

 Parné a horúcovodné kotly

výstroj parných a horúcovodných kotlov výstroj parných a horúcovodných kotlov a jeho skúšanie
základné konštrukcie kotlov podmienky uvedenia kotla do prevádzky
rozsah konštrukčných podkladov pre schvaľovanie vonkajšia prehliadka
vodorys a žiarorys vnútorná prehliadka a skúška tesnosti
požiadavky na materiály pre kotly tlaková skúška
prídavný materiál pre zváranie správa o odbornej prehliadke a skúške
prietočné parné a horúcovodné kotly požiadavky na umiestnenie kotlov
delenie materiálu vetranie kotolní a ľahkovybúrateľné steny kotolní
úprava zvarových plôch prevádzkové predpisy
označovanie zvarov parametre poistných ventilov
kontrola zvarov podmienky dokonalého spaľovania
činnosť zváračského technológa požiadavky na napájaciu vodu
požiadavky na ohyby rúr požiadavky na kotlovú vodu
meranie a vyhodnocovanie výrobných odchýliek požiadavky na obehovú vodu
technologický postup montáže a opravy požiadavky na doplňovaciu vodu
posúdenie zhody vplyv neupravenej vody na kotol
dokumentácia kotla (sprievodná, technická) napájacie zariadenia a obehové čerpadlá
označenie kotla zariadenia na úpravu vody
príčiny porúch a havárií kotlov
požiadavky na obsluhu kotlov

 Tlakové nádoby

 Tlakové nádoby

požiadavky na konštrukciu tlakových nádob definícia tlakovej nádoby
výstroj tlakových výstroj tlakových nádob
rozsah konštrukčných podkladov na schvaľovanie skúšanie výstroja
požiadavky na materiály podmienky uvedenia tlakovej nádoby do prevádzky
prídavný materiál pre zváranie vonkajšia prehliadka
delenie materiálu vnútorná prehliadka a skúška tesnosti
úprava zvarových plôch tlaková skúška
označovanie zvarov výstroj tlakovej expanznej nádoby
kontrola zvarov parametre poistných ventilov
meranie a vyhodnocovanie výrobných odchýliek požiadavky na obsluhu nádob
výrobný štítok a značenie nádob požiadavky na umiestnenie nádob
dokumentácia kotla (sprievodná, technická) správa o odbornej prehliadke a skúške
technologický postup montáže a opravy tlakové nádoby chladiacich zariadení
tlakové nádoby na chlór
kontroly (prehliadky) neprielezných nádob
sprievodná dokumentácia
výrobný štítok

 Potrubia

konštrukčná (projektová) dokumentácia potrubných vedení sprievodná dokumentácia potrubných vedení
úprava koncov rúr pre zváranie kontrola uzatváracích armatúr
požiadavky na uzatváracie armatúry kontrola a skúšanie poistných ventilov
výrobné odchýlky potrubných vedení kontrola pracovných parametrov
označovanie zvarov prevádzkové predpisy
stavebná a prvá tlaková skúška označenie potrubí podľa pretekajúcich látok
dokumentácia potrubných vedení kontrola závesov a uloženia
kontrola izolácie
správa o odbornej prehliadke a skúške

 Tlakové nádoby hasiacích prístrojov

lehoty periodických skúšok
príprava k periodickej skúške
podmienky pre vykonávanie periodických skúšok
rozsah periodickej skúšky
potvrdenie výsledku periodickej skúšky
správa o odbornej prehliadke a skúške

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.