Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Osoba na opravu

OSOBA NA OPRAVU - § 18 ods.1 pism. a,b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 Súbor predpisov sku skúške

 Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 

Všeobecné teoretické vedomosti o materiáloch a zváraní

 Základné fyzikálne veličiny
 Fyzikálne vlastnosti kovov
 Mechanické vlastnosti ocele a iných kovov
 Korózia kovov
 Konštrukčné ocele a zliatiny a ich označovanie
 Tepelné spracovanie ocelí a neželezných kovov
 Skúšky bez porušenia materiálu
 Deštruktívné skúšky materiálov a zvarových spojov
 Bezpečnostné predpisy pre zváranie
 Úradné skúšky zváračov
 Chyby zvarových spojov
 Výpočet dovoleného namáhania
 Súčiniteľ zvarového spoja
 Výpočet hrúbky steny dna a plášťa
 
   

 Parné a horúcovodné kotly I. až IV. triedy

 výstroj parných a horúcovodných kotlov 
 montáž poistných ventilov po oprave kotla
 montáž vodoznakov po oprave kotla
 požiadavky na uzatváracie armatúry
 postup pri zavalcovaní
 spojovacie potrubie  
 skladovanie základných a prídavných materiálov 
 kontrola počas vykonávania opráv 
 pripravenosť kotla k stavebnej a prvej tlakovej skúške 
 pripravenosť kotla k preberacej skúške 
 označovanie zvarov 
 úloha vývarky kotla 
 individuálne a komplexné skúšky 
 rozsah dokumentácie opravy 
 kvalifikácia zváračov 
 konštrukcia vodorúrkového kotla s kotlovým telesom 
 konštrukcia plamencovo – žiarorúrkového kotla 
 

Nízkotlakové parné kotly a teplovodné kotly V. triedy 

 požiadavky na výstroj kotlov
 kontrola zvarových spojov
 príprava kotla k stavebnej a prvej tlakovej skúške
 uzatváracie armatúry
 zabezpečovacie zariadenia sústav ústredného vykurovania
 rozdelenie kotlov V. triedy 
   

 Tlakové nádoby

 
 požiadavky na zváračov  
 označovanie zvarov  
 postup opravy nádoby 
 montáž výstroja po oprave nádoby
 kontrola počas vykonávania opráv
 konštrukcia jednotlivých druhov nádob (výmenníky tepla, kryo nádoby apod.)
 vizuálna kontrola zvarov
 rozsah dokumentácie k odovzdaniu nádoby
 skladovanie základných a prídavných materiálov
 vlastností jednotlivých pracovných látok
 príprava nádoby k stavebnej a prvej tlakovej skúške
   

 Potrubia

 
 požiadavky na zváračov
 označovanie zvarov
 postup opravy rozvodov
 montáž a oprava kompenzátorov
 vizuálna kontrola zvarov
 prefukovanie potrubných vetiev
 rozsah dokumentácie k odovzdaniu potrubí
 skladovanie základných a prídavných materiálov
 označovanie potrubí podľa pretekajúcich látok
 príprava potrubia k stavebnej a prvej tlakovej skúške

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.