Mapa stránky

dnes je Nedeľa 21.01.2018
Legislatíva
  • zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach (§16)
  • zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach (§23)
  • zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§34)
  • zákon č. 254/2010 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach (implementovaná smernica 2010/35/EU)
  • nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
  • vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
  • vyhláška č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) - pristúpenie k dohode RID (preprava nebezpečného tovaru po železnici)
  • vyhláška č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.