Mapa stránky

dnes je Nedeľa 21.01.2018
Rozsah skúšok

SCHVÁLENIE TYPU

Schválenie typu sa vyžadujé pre každý nový typ zariadenia podľa ADR

Rozsah požadovanej dokumentácie pre schválenie typu

 1. identifikačné údaje výrobcu (názov, adresa a pod...),
 2. zoznam noriem a predpisov, podľa ktorých sa zariadenie navrhuje, vyrába a kontroluje,
 3. technickú dokumentáciu v rozsahu potrebnom na posúdenie zhody obsahujúcu napr.:
  - popis prototypu zariadenia vrátane plánovaných konštrukčných odchýlok a ich špeciálnych vlastností,
  - údaje o výrobcovi podvozku alebo vagóna, resp. výrobcovi rámu,
  - certifikáty zváračov a schválenie zváracích postupov v súlade s príslušnými predpismi,
  - opis spôsobu prevádzkovania,
  - zoznam nebezpečných látok alebo ich skupín prípadne kód cisterny, ktoré sa majú prepravovať v zariadení s označením látok s najvyšším tlakom pár pri referenčnej teplote a látok s najväčšou hustotou pri 15 °C a 50 °C alebo pri pracovnej teplote, ak je vyššia a s uvedením príslušných hodnôt,
  - výkres zariadenia s uvedením hlavných rozmerov,
  - schematický výkres potrubných systémov,
  - technické údaje zariadenia potrebné pre výpočet,
  - výpočet, ak sa hrúbka jednotlivých častí zariadenia počítala použitím vzorcov,
  - skúšobný program, ak sa hrúbka častí zariadenia určila experimentálnou metódou,
  - výkresy potrebné pre overenie výroby zariadenia, jeho príslušenstva a upevnenia, vrátane zostavného výkresu a kusovníka,
  - výkres označenia zariadenia (štítok a pod.),
  - zoznam prevádzkového príslušenstva, vrátane technických údajov,
  - vhodnosť poistných zariadení vrátane výpočtov výkonov, ak je to potrebné,
  - údaje uvádzajúce hodnoty vlastností materiálov použitých pri výrobe zariadenia a príslušenstva,

    4. údaje o schválení pórovitej hmoty pre zariadenie obsahujúce acetylén.

VSTUPNÁ PREHLIADKA

Zariadenia vrátane ich vybavenia sa musia pred uvedením do prevádzky podrobiť vstupnej prehliadke, ktorá pozostáva s:

 1. kontroly zhodnosti so schváleným typom
 2. kontroly konštrukčných vlastností
 3. kontroly vonkajšieho a vnútorného stavu
 4. hydraulickej tlakovej skúšky
 5. skúšky tesnosti a kontroly funkcie výstroja

Rozsah požadovanej dokumentácie

- údaje o žiadateľovi

- odkaz na osvedčenie o schválení typu resp. jeho kópiu,

- potrebné údaje uvedené v dokumentácii pre schválenie typu

PERIODICKÁ PREHLIADKA

Zariadenia a ich výstroj sa musia podrobiť periodickým prehliadkam v pevných intervaloch, ktoré pozostávajú z:

 1. kontroly vonkajšieho a vnútorného stavu
 2. hydraulickej tlakovej skúšky
 3. skúšky tesnosti zaroadenia s výstrojou a kontroly funkcie výstroja - vykonáva sa v polovici intervalu medzi periodickou prehliadkou

Rozsah dokumentácie:

 - identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa a pod...)

- technickú dokumentáciu v rozsahu:

   - dokument o vykonaní vstupnej kontroly, v prípade ak sa ma zariadenie podrobiť prvej pravidelnej kontrole

   - dokument o vykonaní poslednej pravidelnej kontroly

   - dokument o vykonaní malej pravidelnej kontroly

   - príslušnú potrebnú dokumentáciu uvedenú v dokumentácii pre schválenie typu

MIMORIADNA KONTROLA

Vykonáva sa ak v dôsledku opravy, konštrukčnej zmeny alebo nehody mohlo dôjsť k zhoršeniu bezpečnosti cisterny a jej výstroja.

Rozsah dokumentácie

- identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa a pod...),

- identifikačné údaje spoločnosti, ktorá vykonala opravu (názov, adresa a pod...),

- odkaz na osvedčenie o schválení typu resp. jeho kópiu,

- údaje uvedené v žiadosti o schválení typu, ak je to potrebné,

- príslušnú technickú dokumentáciu uvedenú v dokumentácii pre schválenie typu

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.