Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Vyhradené tlakové zariadenia skupiny A

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. a)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa:

1. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
 
2. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
 
3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
 
4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda),
 

 VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. b)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba stabilná, ktorá

1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200);  

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);  

 VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. c)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa (cisterny) 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. d)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového,

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. e)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.) 

potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000)

 

Poznámky:

1. Za "tlak" sa považuje tlak proti atmosférickému tlaku, teda "pretlak";

2. Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava;

3. Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny.

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia tlakové

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.