Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Vyhradené tlakové zariadenia skupiny B

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. a)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. b)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2002 Z.z.)

 tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje:

 1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50),

  Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

 2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25)

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. c)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad fľaša a sud

 1. fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom konci alebo na obidvoch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda),
 2. sudy - zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 l, vybavené obručami (I. trieda),

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. d)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. e)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

potrubné vedenie,

 1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200       (2 000) a väčší

 2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. f)
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

bezpečnostné príslušenstvo, ktoré

 1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,

 2. zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
 3. zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
 4. určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkaľovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

 

Poznámky:

1. Za "tlak" sa považuje tlak proti atmosférickému tlaku, teda "pretlak";

2. Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava;

3. Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny.

 

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia tlakové

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.