Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Opakovaná úradná skúška

OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

ROZSAH 

a) Vonkajšia prehliadka

b) Vnútorná prehliadka

c) Skúška tesnosti

d) Tlaková skúška

e) iné prehliadky a skúšky

Rozsah opakovanej úradnej skúšky sa určí s prihliadnutím na termín, v ktorom bolo tlakové zariadenie uvedené do prevádzky alebo rekonštruované, prípadne opravené, na technický stav tlakového zariadenia a periodicitu vykonávania prehliadok a skúšok.

Termíny opakovaných úradných skúšok sú uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.

Vonkajšia prehliadka - prehliadkou overuje celkový stav tlakového zariadenia v prevádzke

Vnútorná prehliadka - prehliadkou sa zisťuje stav dostupných stien tlakového celku zariadenia a to vnútorného i vonkajšieho povrchu. Pri vykonávaní vnútornej prehliadky musí byť tlakové zariadenie spoľahlivo oddelené od ostatných tlakových zariadení a odberného potrubia. Všetky ostatné potrubia ústiace do tlakového zariadenia musia byť bezpečne uzavreté (zaslepené).

Skúška tesnosti - skúškou sa overuje, či je tlakový celok zariadenia vrátane výstroja tesný pri prevádzkovom pretlaku.

Tlaková skúška - skúškou sa overuje, či zariadenie je pri skúšobnom pretlaku tesné a pevné

NORMY

Parné a horúcovodné kotly

STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov
STN 07 0624 Montáž kotlov a kotlových zariadení

Tlakové nádoby

STN 69 0012 Tlakové nádoby stabilné. Prevádzkové požiadavky
STN EN 13458-3 (69 8614) Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky
STN EN 14197-3 (69 8618) Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky
STN EN 12817 (07 9525) Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom do 13 m3 (vrátane)
STN EN 12819 (07 9125) Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom nad 13 m3

POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA

  

 1. Sprievodná technická dokumentácia - pasport, revízna kniha
 2. Prevádzkový denník
 3. Správy z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok
 4. Dokumentácia z vykonaných opráv
 5. Doklady o kontrole a nastavení bezpečnostného príslušenstva
 6. Ďalšie doklady v závislosti od druhu zariadenia 

Pre výkon tlakovej skúšky je potrebné pripraviť doklady uvedené v časti Úradná skúška.

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY PRI OPAKOVANÝCH ÚRADNÝCH SKÚŠKACH

 1. Nesprávne nastavené poistné ventily kotlov aj tlakových nádob
 2. Chýbajúce doklady o nastavení poistných ventilov
 3. Nefunkčné poistné ventily zavinené nesprávnym spôsobom obsluhy a zanedbaním pravidelného preskúšania funkčnosti ventilov obsluhou
 4. Chýbajúca alebo neúplná sprievodná technická dokumentácia zariadenia (strata, neúplné dodanie alebo nedodania dokumentácie) vrátane dokladov vydaných Technickou inšpekciou (stanoviska, osvedčenia, certifikáty) a odbornými pracovníkmi (správy, záznamY o prehliadkách a skúškach)
 5. Nedostatočné správy z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok, z ktorých nie je možné zistiť technický stav zariadenia v čase vykonávania týchto prehliadok a skúšok
 6. Nedodržiavanie lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok
 7. Nedostatočne vedené záznamy o prevádzke
 8. Chýbajúce miestne prevádzkové predpisy
 9. Nefunkčné ostatné časti výstroja – tlakomery, teplomery, sklenené stavoznaky 
 10. Netesnosť armatúr - uzatváracie ventily, spätné klapky a pod.
 11. Chýbajúce preškolenie obslúh tlakových zariadení
 12. Nesprávne nastavená blokáda parných kotlov na pokles hladiny vody. Blokáda je nastavená nižšie ako dovolená minimálna hladina vody v kotli (vodorys)
 13. Prevádzkovanie tlakových zariadení pri vyšších parametroch ako sú dovolené. Ide najmä o prevádzkovanie tlakových nádob s vyšším pretlakom ako je dovolený „najvyšší pracovný pretlak resp. výpočtový pretlak“. Stáva sa to aj vtedy, keď prevádzkovateľ je upozornený odborným pracovníkom v správe z odbornej prehliadky a odornej skúšky na túto skutočnosť – t.z. nerešpektujú sa závery odborných prehliadok a odborných skúšok
 14. Obtiažny prístup k bezpečnostnému príslušenstvu nádob väčších rozmerov (chýbajúce lávky, rebríky a pod.)
 15. Výskyt trhlín v stenách vysokotlakových tlakových nádob zapríčinený prevádzkovaním nádob pri vyšších prevádzkových podmienkach (teplota, tlak) ako sú stanovené výrobcom  - použitý materiál nie je vhodný na dané prevádzkové podmienky
 16. Prevádzkovanie tlakových nádob inou látkou, na akú bola navrhnutá, ktorej dôsledkom je silná korózia. Zmena pracovnej látky nebola posúdená
 17. Neporiadok v okolí tlakovej nádoby – k nádobe nie je možný ľahký prístup
 18. Výrazna korózia stien tlakových zariadení (ohrievače vody, prívodné potrubia a pod.)

Všeobecné informácie o opakovanej úradnej skúške sú v časti informačná tabuľa.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.