Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Úradná skúška

ÚRADNÁ SKÚŠKA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

ROZSAH  

 1. stavebná a prvá tlaková skúška po:
  a) ukončení montáže potrubných vedení alebo ich častí s médiom para alebo horúca voda, na ktoré sa nevzťahuje smernica 97/23/EC
  b) rekonštrukcii TNS alebo kotla , ak sa na to nevzťahuje smernica č. 97/23/EC o tlakových zariadeniach,
  c) oprave TNS alebo kotla.
 2. skúška pred uvedením zariadenia (preberacia skúška tlakovej nádoby alebo kotla) do prevádzky

Stavebná skúška - skúškou sa overuje či použitý materiál a celkové vyhotovenie montáže, opravy alebo rekonštrukcie zariadenia zodpovedá predpisom, konštrukčným podkladom, a ďalšej dokumentácii. 

Prvá tlaková skúška - skúškou sa overuje pevnosť a tesnosť tlakového celku zariadenia. Skúška sa vykonáva na úplne zmontovanom tlakovom celku alebo, ak je to možné, na opravovanej alebo rekonštruovanej časti po ukončení všetkých zváračských prác, NDT a tepelného spracovania.

Skúška pred uvedením zariadenia do prevádzky - skúškou sa overuje správna inštalácia tlakového zariadenia a jeho správne fungovanie a splnenie požiadaviek na bezpečnú prevádzku

POZNÁMKA: Rozsah prvej úradnej skúšky vyhradených tlakových zariadení, pri ktorých bolo vykonané posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. o tlakových zariadeniach v platnom znení (resp. smernice 97/23/EC) alebo nariadenia vlády SR č. 513/2001 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách v platnom znení (resp. smernice 87/404/EEC) je obmedzený na skúšku pred uvedením do prevádzky. Pri tejto skúške sa už neoverujú skutočností, ktoré boli predmetom posúdenia zhody.

NORMY

Parné a horúcovodné kotly

STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov
STN 07 0624 Montáž kotlov a kotlových zariadení
STN 07 0706 Parné a horúcovodné kotly. Uvádzanie do prevádzky
STN 07 0620 Konštrukcia a výstroj parných a horúcovodných kotlov
STN EN 12952-7 (07 7604) Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na výstroj kotla
STN EN 12952-10 (07 7604) Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 10: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku
STN EN 12953-6 (07 7605) Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla
STN EN 12953-8 (07 7605) Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 8: Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku

Tlakové nádoby

STN 69 0012 Tlakové nádoby stabilné. Prevádzkové požiadavky
STN EN 764-7 (69 0004) Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia
TNI CEN/TR 764-6 (69 0004) Tlakové zariadenia. Zloženie a obsah prevádzkových pokynov
STN EN 13458-3 (69 8614) Kryogénne nádoby. Stabilné vákuom izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky
STN EN 14197-3 (69 8618) Kryogénne nádoby. Stabilné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky
STN EN 12817 (07 9525) Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom do 13 m3 (vrátane)
STN EN 12819 (07 9125) Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom nad 13 m3

POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Stavebná skúška

 1. Oprávnenie organizácie
 2. Výkresová dokumentácia - zostavný výkres a dielenské výkresy
 3. Doklady o základných a prídavných materiáloch - napríklad podľa STN EN 10204
 4. Doklady o tepelnom spracovaní - postup, diagram
 5. Doklady o vykonaných zváračských prácach - certifikáty zváračov, WPS, WPQR (WPAR)
 6. Doklady o vykonaných NDT - certifikáty pracovníkov, správy (protokoly), postupy
 7. Doklady o vykonaných mechanických skúškach - správy (protokoly)
 8. Ďalšie potrebné doklady (v závislosti od posuzovaného zariadenia)

Prvá tlaková skúška

 1. Oprávnenie organizácie
 2. Technologický postup skúšky - v prípadoch, ak sa skúška vykonáva na zložitejších zariadeniach alebo skúšobnou látkou nie je voda
 3. Doklady o vhodnosti použitých zaslepovacích prírub a skrutiek
 4. Platný doklad o kalibrácii kontrolného manometra

Skúška pred uvedením zariadenia do prevádzky

 1. Oprávnenie organizácie
 2. Sprievodná dokumentácia - pasport, revízna kniha, prevádzkové pokyny
 3. Vyhlásenie o zhode pre zariadenie
 4. Doklady o bezpečnostnom príslušenstve - vyhlásenie o zhode, doklad o nastavení parametrov
 5. Doklady o prídavných zariadeniach (napríklad horáky, dopravníky a pod.) -  vyhlásenie o zhode, sprievodná dokumentácia
 6. Doklady o vykonaných skúškach - napríklad pre elektrické zariadenia, plynové zariadenia a pod.

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY PRI PRVEJ ÚRADNEJ SKÚŠKE

 1. Chýbajúce vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 2. Chybajúce označenie zariadenia značkou zhody CE, ak sa vyžaduje
 3. Úzáver medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla nie je počas prevádzky zaistený v otvorenej polohe
 4. Chýbajúce Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Oprávnenou právnickou osobou
 5. Chýbajúce správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení
 6. Skutočné vyhotovenie stavby nie je v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou
 7. Neboli odstránené pripomienky uvedené v Odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby
 8. Chýbajúci doklad od základných a prídavných materiáloch
 9. Chýbajúce postupy pre nerozoberateľné spoje - zvary - WPS, WPQR (WPAR)
 10. Zvarové spoje nie sú označené značkami zváračov
 11. Poistné ventily sú nefunkčné
 12. Miestne prevádzkové predpisy nie sú k dispozícií
 13. Nie sú k dispozícii doklady o nastavení otváracieho tlaku poistného ventilu

Všeobecné informácie o úradnej skúške sú v časti informačná tabuľa.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.