Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Legislatíva

Činnosť na vyhradených technických zariadeniach sa vykonáva na základe oprávnenia:

A.POVINNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO sa musí preukazovať povinne?
Zamestnávatelia definovaní v § 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. (ďalej len "zákon")
KEDY?
V zmysle § 15 ods. 1 zákona, ak vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu.
KDE sa dá overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
V zmysle § 14 ods. 1 písm. a) zákona na Technickej inšpekcií, a.s ako oprávnenej právnickej osoby, na jej všetkých pracoviskách.

B.DOBROVOĽNÉ preukazovanie oprávnením na činnosť:

KTO?

Všetci podnikatelia, na ktorých sa nevzťahuje § 3 písm. a) zákona, t. j. napr. tí, ktorí nezamestnávajú fyzické osoby alebo všetci podnikatelia a zamestnávatelia, ktorí vykonávajú inú činnosť ako tá, ktorá je uvedená v § 15 ods. 1 zákona.
KEDY?
Verejné súťaže, výberové konania a iné aktivity, kde chcú preukázať svoju odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť.
KDE sa dá dobrovoľne overiť odborná spôsobilosť a získať oprávnenie?
Na Technickej inšpekcií, a.s., ako akreditovanom nezávislom inšpekčnom orgáne.

AKÝ JE DRUH OPRÁVNENIA – DRUH ČINNOSTI?

a) Odborné prehliadky a odborné skúšky ZZ (S) - činnosť definovaná v § 12 vyhlášky, vyžaduje sa na ňu oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

b) Oprava ZZ (O) – činnosť definovaná v § 18 vyhlášky, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti, na ktoré je možné požiadať a vydať oprávnenie (na celok alebo jednotlivé samostatné činnosti, alebo ich kombináciu):

- Rozoberanie a skladanie ZZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby ZZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napríklad vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.
- Rozoberanie a skladanie ZZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného ZZ, pri ktorom sa menia parametre, funkcia alebo účel ZZ oproti pôvodnému stavu.
- Skladanie ZZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky - montáž (M) - zostavenie jednotlivých častí ZZ, skladajúcich sa napríklad z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto „montáž“ sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch dodávateľa alebo výrobcu a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky.
Na opravy ZZ (O) sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15, ods. 1 zákona.

c) Výroba ZZ (V) - komplexná činnosť pri výrobe ZZ v zmysle § 7 vyhlášky, nevyžaduje sa oprávnenie v zmysle zákona, výrobca môže požiadať TI ako inšpekčný orgán o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti.

d) Označovanie ZZ pri výrobe zariadení (Z) - činnosť, ktorá je v zmysle oprávnenia viazaná na výrobu ZZ, t.j. neoveruje sa samostatne odbornú spôsobilosť na označovanie ZZ ale iba ako možná súčasť overovania odbornej spôsobilosti na výrobu ZZ – dobrovoľné overenie.


AKÝ JE ROZSAH OPRÁVNENIA?

Rozsahom oprávnenia sú skupiny zariadení podľa miery ohrozenia, na ktoré bol žiadateľ overený a na ktoré sa oprávnenie vydáva. Možné skupiny zariadení podľa miery ohrozenia sú definované samostatne.

Rozsah odbornej spôsobilosti pre ZDVÍHACIE ZARIADENIA (skupiny zariadení podľa miery ohrozenia):

 

skupina A

skupina B

a) žeriavy a zdvíhadlá

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg a vrátky s motorovým pohonom

b) pohyblivé pracovné plošiny

b) zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov

c) výťahy

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena

d) stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

d) zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel

e) regálové zakladače

e) nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb

f) pohyblivé schody a chodníky

f) zvisle posuvné brány

g) vleky

g) regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy

h) výsuvné rebríky

h) javiskové zariadenia s ľudským pohonom

i) zariadenia technickej zábavnej činnosti

i) schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov

j) zariadenia javiskovej techniky

 

k) zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní

 

 

MOŽNÝ DRUH OPRÁVNENIA PRE VYHRADENÉ ZDVÍHACIE ZARIADENIA je nasledovný:

- odborné prehliadky a odborné skúšky (S)

- opravy vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho (O) v rozsahu:     

OU - oprava a údržba 
R   - rekonštrukcia 
- montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

- výroba (V)

- označovanie (Z) pri (V)

pre inú fyzickú osobu alebo inú právnickú osobu len na základe oprávnenia na činnosť.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.