Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Postup na získanie oprávnenia

Pre získanie oprávnenia je potrebné splniť nasledovné podmienky v závislosti od jeho druhu a rozsahu

príslušná odborná spôsobilosť pracovníkov - napr. pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok zamestnanec musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 16 vyhl.MPSVR SR č.718/2002 Z.z. na príslušnú skupinu vyhradených ZZ, pri opravách ZZ doklad podľa § 18 uvedenej vyhlášky, ak je predmetom činnosti aj zváranie konštrukcií ZZ doklad o kvalifikácii zvárača a pod

zabezpečenie potrebnej dokumentácie a dokladov potrebných k činnosti - technická a sprievodná dokumentácia, postupy, protokoly, denníky a pod.

vybavenosť predpismi a odbornou literatúrou - napr. vybavenie príslušnými právnymi a ostatnými predpismi, súvisiacimi s predmetnou činnosťou a zabezpečenie sledovania ich zmien,vybavenie potrebnými meracími prístrojmi,náradím,pomôckami,strojnotechnologickými zariadeniami potrebnými na zabezpečenie opráv,demontáže, montáže a rekonštrukcií,potrebné pracovné a skladovacie priestory,spôsob zabezpečovania, označovania a evidencie materiálov,vylučujúci zámenu ( napr.pri nosných lanách ich riadne skladovanie,označenie a evidovanie s príslušným atestom,podobne aj pri materiáloch na nosné konštrukcie ZZ ), údaje o zabezpečení kontroly počas opráv,montáže a rekoštrukcií,údaje o systéme zabezpečovania kvality a pod.

Vydávanie oprávnení a ich platnosť

Technická inšpekcia, a.s. vydá oprávnenie po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oprávnenie sa vydáva na neurčitý čas.

V oprávnení sa uvedie

a) názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby,ktorá oprávnenie vydala ( TI a.s.),

b) evidenčné číslo oprávnenia,

c) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno,priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,ktorá je zamestnávateľom,ktorej bolo vydané oprávnenie,

d) druh a rozsah činnosti,na ktorú je oprávnenie vydané,a podľa potreby aj osobitné podmienky na jej vykonávanie,

e) dátum vydania,odtlačok pečiatky a meno,funkcia a podpis zástupcu oprávnenej právnickej osoby.

Odobratie oprávnenia

Príslušný inšpektorát práce odoberie oprávnenie

a) za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b) za nedodržanie podmienok overených pre vydanie oprávnenia,

c) ak o to požiada zamestnávateľ,ktorému bolo vydané oprávnenie.

Zánik platnosti oprávnenia

Platnosť oprávnenia zaniká

a) výmazom právnickej osoby z obchodného registra,

b) zánikom živnostenského oprávnenia,

c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného inšpektorátu práce o jeho odobratí.

Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané oprávnenie, je povinný dodržiavať pri vykonávaní činnosti podľa oprávnenia podmienky pre vydanie oprávnenia.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.