Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Žiadosť a postup

ČO MÁ OBSAHOVAŤ ŽIADOSŤ?

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) názov, sídlo, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, a názov a sídlo organizačnej zložky, pre ktorú sa žiada oprávnenie, ak ide o právnickú osobu

c) druh a rozsah činnosti, na ktorú sa žiada oprávnenie,

d) doklady, preukazujúce splnenie nasledovných podmienok
- uzatvorená pracovná zmluva so zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie požadovanej činnosti
- primeraný spôsob a rozsah zabezpečenia vykonávania činnosti z technického , technologického, personálneho a organizačného hľadiska

Požadované údaje je vhodné doručiť vyplnením dotazníka pre jednotlivé VTZ , ktorý je k dispozícii aj na každom pracovisku Technickej inšpekcie, a.s.

Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok


AKÝ JE POSTUP PRI OVEROVANÍ?

a) zaregistrovanie žiadosti na pracovisku,

b) pridelenie spisu konkrétnemu inšpektorovi, ktorý žiadateľa kontaktuje, prípadne dohodne dodanie chýbajúcich podkladov a zostaví plán overovania,

c) zaslanie plánu overovania žiadateľovi na odsúhlasenie,

d) overenie odbornej spôsobilosti,

e) vystavenie odborného stanoviska k overeniu odbornej spôsobilosti a v prípade splnenia podmienok overovania aj vydanie oprávnenia, vystavenie podkladov k fakturácii,

f) zaslanie faktúr žiadateľovi, po zaplatení faktúry prevzatie odborného stanoviska a oprávnenia

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.