Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Úvod

Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb

Technická inšpekcia, a.s. podľa § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov ako oprávnená právnická osoba overuje odborné vedomosti fyzických osôb na vykonávanie týchto činností :


a) odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - odborný pracovník

b) opráv vyhradených technických zariadení - pracovník na riadenie opráv

c) obsluhy vyhradených technických zariadení

Overovanie odborných vedomostí je vykonávané na základe vyplnenej žiadosti – prihlášky, ktorú je možné vyzdvihnúť na pracovisku TI, vytlačiť, alebo vyplniť z internetovej stránky - prihlášky a dotazníky


Podmienkou na vydanie osvedčenia alebo preukazu pre fyzickú osobu je :

a) vek najmenej 18 rokov ak právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nestanovujú inak

b) vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu, napr. vyhláška č. 508/2009 Z. z.

c) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu

d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom vo vyhláške č. 356/2007 Z. z.

Dátum, čas a miesto konania overovania odborných vedomostí sa oznámi fyzickej osobe pozvánkou na skúšku najmenej 15 dní pred konaním.

Po overení odborných vedomostí osôb na vykonávanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení vydá Technická inšpekcia, a.s. písomný doklad o overení odborných vedomostí a osvedčenie vydá príslušný inšpektorát práce.

Po overení odborných vedomostí osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení vydá Technická inšpekcia, a.s. písomný doklad o overení odborných vedomostí a preukaz vydá príslušný inšpektorát práce.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.