Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Konštrukčná dokumentácia

Posudzovanie a osvedčovanie konštrukčnej dokumentácie (KD) zariadení

(podľa § 14 ods. 1 písm. d)  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007 Z. z., ďalej len "zákon č. 124/2006 Z. z.")

1)  TI posudzuje KD všetkých zariadení, o ktorých posúdenie požiada výrobca, dovozca, vývozca, prevádzkovateľ a pod. (ďalej len „žiadateľ”), ak sa pri preskúmaní žiadosti podľa nezistia skutočnosti, ktoré bránia vykonaniu inšpekčného úkonu.

2)  TI posudzuje a osvedčuje KD na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

a) názov, adresu a IČO žiadateľa,
b) názov zariadenia, prípadne jeho umiestnenie,
c) či sa jedná o posúdenie typu, jednotlivého zariadenia, dovozu alebo vývozu,
d) KD v prílohe,
e) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko TI.

3)  Žiadosť sa po prijatí zaeviduje, preverí sa jej obsah a ak uvedené požiadavky patria do kompetencie TI, sú dostatočne definované a je im možné z hľadiska materiálneho a personálneho vybavenia a kapacity TI vyhovieť, pridelí sa na vybavenie inšpektorovi TI s príslušnou špecializáciou.

4)  Posúdenie KD vykoná inšpektor TI v súlade s požiadavkami uvedenými v žiadosti.

5) Konštrukčná dokumentácia musí byť predložená minimálne v rozsahu a v úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenia bezpečnostnotechnických požiadaviek (ďalej len „BTP“) a konštrukčných zásad stanovených na predmetné zariadenie, resp. jeho časť.

6)  Konštrukčná dokumentácia „vyhradených technických zariadení” musí byť predložená minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

7)  Konštrukčná dokumentácia musí riešiť vylúčenie ohrozenia po celú plánovanú životnosť zariadenia a to aj v prípade, keď ohrozenie vyplýva z predvídateľných neobvyklých situácií a musí obsahovať požiadavky podľa príslušných predpisov. Súčasťou KD musí byť aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození (zostatkových rizík) z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam (§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.). Súčasťou KD je aj informácia o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe, oprave a likvidácii technických zariadení (§ 4 ods. 2 a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.).


OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ZDVÍHACIEHO
(v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

Konštrukčná dokumentácia obsahuje:


a) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b) charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupiny podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1,
c) všeobecný opis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre podľa prílohy č. 4 písm. g),
d) celkový výkres technického zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, najmä schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov, ako aj príslušné opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky technického zariadenia vrátane príslušných údajov a parametrov prístrojov, vedení, potrubí, meracích, regulačných a zabezpečovacích prvkov,
e) výkresy hlavných celkov technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí a mechanizmov, výsledkami skúšok, certifikátmi, ktoré sú potrebné na overenie zhody zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
f) dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, opisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením,
g) zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia, a podľa potreby s výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
h) návod na použitie technického zariadenia vrátane zásad na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritérií ich úspešnosti,
i) prípadné technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca alebo výrobcom určená osoba,
j) podľa potreby aj kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia alebo iné výrobky začleňované do technického zariadenia.


Konštrukčná dokumentácia trvalej dráhy žeriava obsahuje:

a) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b) charakteristiku dráhy vrátane zariadenia do výrobnej skupiny,
c) výkresy zostáv a podzostáv a súpis použitého materiálu,
d) statický výpočet,
e) technickú správu so zásadami vykonávania kontrol a kritériami ich úspešnosti, zoznamom použitých predpisov a technických noriem.

Konštrukčná dokumentácia dočasnej dráhy žeriava výložníkového typu obsahuje:

a) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
b) technickú správu s lehotami a rozsahom kontrol v prevádzke, kritériami ich úspešnosti, zoznamom použitých predpisov a technických noriem,
c) doklad o únosnosti a vlastnostiach podložia,
d) celkový výkres obsahujúci celkovú situáciu,
e) výkresy podzostáv obsahujúce priečne rezy, údaje o žľabe pre vlečný napájací kábel, umiestnení a vyhotovení narážok, vypínacích líšt koncových vypínačov, uzemnení dráhy, umiestnení hlavného vypínača napájacieho vedenia a súpis použitého materiálu.

Poznámka:
Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na rozsah konštrukčnej dokumentácie zdvíhacích zariadení,ktoré sú určenými výrobkami podľa nariadení vlády SR
č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č.78/2004 Z. z., č. 436/2008 Z. z., a ktoré sa ako určené výrobky uvádzajú na trh alebo do prevádzky.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.