Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Projektová dokumentácia stavieb

Základné požiadavky na projektovú dokumentáciu stavieb s technickými zariadeniami zdvíhacími
(v rozsahu pre účely stavebného konania)

Projektová dokumentácia stavby s inštalovanými zdvíhacími zariadeniami,predkladaná na posúdenie TI na účely stavebného konania v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, má obsahovať podľa druhu ZZ aspoň tieto údaje:

Žeriavy a ich dráhy,zdvíhadlá a pohyblivé schody

 • Základné technické údaje o zariadení
  (druh,nosnosť,zdvih,rozpätie,vyloženie,druh pohonu,pri žeriavovej dráhe dĺžka, rozchod a výšková úroveň,pri pohyblivých schodoch prepravná kapacita)
 • Priestorové umiestnenie zariadení
  (pri pohyblivých schodoch riešenie voľných priestorov na zhromažďovanie osôb v miestach nástupu a výstupu).
 • Riešenie prístupu na stanovište obsluhy a na vykonávanie opráv,údržby a kontroly
  (pri žeriavovej dráhe aj umiestnenie jednotlivých výstupov na priechodnú lavičku dráhy,núdzových zostupov,výstupu na lavičku pre opravy a údržbu,priechodné profily lavičiek).

Výťahy

 • Základné technické údaje o zariadení (druh, nosnosť,zdvih,menovitá rýchlosť).
 • Zriadenie a umiestnenie výťahu a jeho strojovne
  (výťah podľa druhu stavby - osobný, príp. nákladný, lôžkový, požiarny alebo evakuačný, umiestnenie a riešenie strojovne – pozri § 33 vyhl. č. 532/2002 Z. z.).
 • Riešenie výťahovej šachty (umiestnenie a ohradenie – pozri § 34 vyhl. č. 532/2002 Z. z.).
 • Ak ide o stavbu hotela,motela alebo penziónu vybavenosť príslušným výťahom (výťahmi) v súlade s § 46 ods. 9 vyhl.č. 532/2002 Z. z.
 • Ak ide o budovu na obchod a služby vybavenosť príslušným výťahom (výťahmi) v súlade s § 48 ods. 1 vyhl.č. 532/2002 Z. z.
 • Ak ide o stavbu na zhromažďovanie väčšieho počtu osôb vybavenosť príslušným výťahom (výťahmi) v súlade s § 54 ods. 2 písm. c) vyhl. č. 532/2002 Z. z.
 • Ak ide o stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie riešenie vstupu do budovy vonkajším výťahom,schodiskovou plošinou alebo rampou v súlade s § 57 ods. 2 vyhl. č. 532/2002 Z. z. a dodržanie voľného priestoru pred dverami výťahu v súlade s bodom 1.7.1 prílohy k tejto vyhláške.

Poznámka:
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. je vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všebecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Ďalšími súvisiacimi predpismi sú zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavbného zákona.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.