Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Sprievodná technická dokumentácia

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA ZDVÍHACIEHO
(v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného zdvíhacieho zariadenia obsahuje :

a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú
1. prípustný spôsob používania,
2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,
3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,
4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,
5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,
7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,
c) preberacie dokumenty:
1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,
3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,
5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,
6. atesty, certifikáty a iné.

POZNÁMKA
Uvedené požiadavky sa nevzťahujú na rozsah sprievodnej dokumentácie zdvíhacích zariadení, ktoré sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z.z v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 183/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 78/2004 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., a ktoré sa ako určené výrobky uvádzajú na trh a do prevádzky.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.