Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Prvá úradná skúška

Žiadosť o vykonanie úradnej skúšky

Písomná žiadosť o vykonanie skúšky má obsahovať minimálne tieto údaje

a) názov, adresu a IČO žiadateľa,

b) názov zariadenia, prípadne typové označenie a jeho základné technické parametre podľa prílohy č. 4 k vyhl. č. 508/2009 Z. z.,

c) umiestnenie zariadenia (miesto konania skúšky),

d) údaje o posúdení dokumentácie alebo o posúdení zhody (napr. číslo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou osobou alebo vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušných nariadení vlády SR alebo smerníc EÚ, ak sa vykonáva skúška po jeho montáži na mieste používania),

e) údaje o materiálnom, technickom a personálnom zabezpečení skúšky,

f) informáciu o tom, či žiadateľ v danej veci nepožiadal o posúdenie aj inú oprávnenú právnickú osobu alebo iné pracovisko Technickej inšpekcie a.s..

Podmienky konania úradnej skúšky

Žiadateľ ku skúške zabezpečí

  • technickú konštrukčnú dokumentáciu a doklad o jej posúdení oprávnenou právnickou osobou alebo notifikovanou osobou, ak v zmysle platných právnych predpisov mala byť posúdená – ak dokumentácia posúdená nebola,ale mala byť, inšpektor TI a.s. upozorní žiadateľa na túto skutočnosť a určí postup, ktorý bude potrebné dodržať (to znamená,že sa dohodne rozsah dokumentácie,ktorú žiadateľ pripraví na posúdenie,spôsob jej posúdenia pred skúškou a priebeh a rozsah skúšky), 
  • sprievodnú technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia prívodu elektrickej energie po hlavný vypínač zariadenia, ak ide o ZZ napájané elektrickou energiou,
  • ak je to potrebné skúšobného technika výrobcu alebo odborného pracovníka s osvedčením na vykonávanie skúšok (vrátane skúšok elektrického zariadenia,ak si to postup skúšky vyžaduje) príslušnej skupiny vyhradeného ZZ, vystrojeného potrebnými meracími prístrojmi a pomôckami,
  • záznam o montážnej skúške a správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia ZZ,ak už boli vykonané,
  • ak je to potrebné skúšobné bremená a pomocných pracovníkov, na vykonanie predpísaných skúšok,
  • spôsobilú kvalifikovanú obsluhu príslušného ZZ.

Ak je žiadateľom o vykonanie skúšky výrobca alebo dodávateľ, upovedomí budúceho prevádzkovateľa (prípadne investora alebo odberateľa) o termíne skúšky s tým, že jeho zástupca môže byť pri skúške prítomný.

Ďalšie informácie a všeobecné údaje o úradnej skúške sú uvedené v informačnej tabuli v časti o firme

Poznámka
Na zdvíhacích zariadeniach,ktoré sú určenými výrobkami podľa § 9 ods.3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, sa skúška podľa § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.a § 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. vykonáva pred ich uvedením do prevádzky len vtedy, ak ich bezpečnosť, správna inštalácia a fungovanie závisí od podmienok ich montáže a ak ich uvedenie do prevádzky nie je súčasťou posudzovania zhody podľa príslušných nariadení vlády po ich inštalácii na mieste budúcej prevádzky (napr. záverečná inšpekcia výťahu a modul G podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z.).

Rozsah úradnej skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení, pri ktorých bolo vykonané posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 571/2002 Z.z. v platnom znení (resp. smernice 2014/33/EÚ), nariadenia vlády SR č. 183/2002 Z.z. v platnom znení (resp. smernice 2000/9/ES) alebo nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.  v platnom znení (resp. smernice 2006/42/ES) je obmedzený na skúšku pred uvedením do prevádzky. Pri tejto skúške sa už neoverujú skutočnosti, ktoré boli predmetom posúdenia zhody.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.