Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z.

Nariadenie vlády č. 393/1999 Z. z., 
zo dňa 16.12.1999, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.

Plynné palivo – akékoľvek palivo, ktoré je pri teplote 15o C a tlaku 1 bar v plynnom stave

1.
Nariadenie vlády sa vzťahuje na:
    a) spotrebiče plynných palív ( horáky), ktoré spaľujú plynné palivá a sú určené na prípravu pokrmov, vykurovanie a ohrev vody, chladenie alebo pranie, ak sa v nich používa voda s teplotou   neprevyšujúcou 105oC alebo určené na svietenie a horáky s ventilátorom a zdroje tepla vybavené týmito horákmi.
    b) Vybavenie spotrebičov – čiže zabezpečovacie, riadiace alebo regulačné zariadenia a konštrukčné skupiny, ktoré sú určené na zabudovanie do spotrebičov ako ich súčasť, alebo na pripojenie k spotrebiču a ktoré sú samostatne uvádzané na trh.

    Ak sú technické požiadavky na spotrebiče a vybavenie konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami alebo slovenskými technickými normami vhodnými na     posudzovanie zhody a vlastností spotrebičov a vybavenia sú s nimi v súlade, považujú sa technické požiadavky za splnené.

2.
Nariadenie vlády sa nevzťahuje na:
    Spotrebiče a vybavenie spotrebičov plynných palív osobitne navrhnutých na priemyselné procesy uskutočňované v priemyselných objektoch.

Technická inšpekcia a.s.
je notifikovaná osobapodľa práva EU s identifikačným kódom 1354 na posudzovanie zhody plynových spotrebičov podľamodulu G – čo znamená overenie zhody každého výrobku pri kusovej a malosériovej výrobe. Pri tomto postupe notifikovaná osoba vyhlási, že spotrebič alebo vybavenie na ktoré je vydaný certifikát, zodpovedá technickým požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.