Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z.

   Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o technických

   požiadavkách  a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (ďalej len „NV SR“) - 

   transponovaná  smernica Európskeho parlamentu a  Rady  2006/42/ES, vzťahujúca sa na  strojové

   zariadenia (ďalej len „smernica“).

 

   Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „TI“), ako notifikovaná osoba identifikačný kód 1354 vykonáva

   posudzovanie zhody strojových zariadení  podľa  NV SR č. 436/2008 Z. z. (smernice 2006/42/ES).

   V závislosti od toho, či strojové zariadenie je zaradené do prílohy  IV NV SR alebo nie,  TI podľa

   schémy postupu posudzovania zhody strojových zariadení,  v zmysle § 8 ods. 2, ods. 3 písm. a),  b)

   a c), ods. 4 a) a b)  NV SR  (čl.12 ods. 2, ods. 3 písm. a), b), c) a ods. 4 písm. a), b) a príloh: IX a X

   smernice) vykonáva:

 

a)   posudzovaní zhody strojových zariadení, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV NV SR, smernice

    (v prípadoch, v ktorých sa žiadateľ dobrovoľne rozhodne prizvať  TI,  ako Akreditovaný

    inšpekčný orgán na posúdenie zhody na základe vnútornej kontroly výroby strojového

    zariadenia podľa prílohy VIII smernice),

b) posudzovaní zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe  IV NV SR, smernice, a ktoré sa vyrábajú

    v súlade s harmonizovanými technickými normami (STN EN) a za predpokladu, že tieto normy

    upravujú všetky príslušné požiadavky uvedené v prílohe I smernice, ak výrobca alebo

    splnomocnenec zvolí jeden z nasledovných  postupov:

    - ES skúšku typu podľa prílohy IX smernice spolu s posúdením zhody na základe vnútornej

      kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII , alebo

    - posúdenie a schválenie komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy X smernice,

     c) posudzovaní zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe  IV NV SR, smernice a nevyrábajú sa 

         v súlade s STN EN alebo sú vyrobené podľa týchto noriem len čiastočne, alebo ak tieto normy

         neupravujú všetky príslušné požiadavky podľa prílohy I smernice, alebo ak pre predmetné

         strojové zariadenia neexistujú STN EN  a výrobca  alebo splnomocnenec uplatní jeden

         z nasledujúcich postupov posudzovania zhody:

- ES skúšku typu podľa prílohy IX smernice spolu s posúdením zhody na základe vnútornej

      kontroly výroby strojového zariadenia podľa prílohy VIII , alebo

    - posúdenie a schválenie komplexné zabezpečenie kvality podľa prílohy X smernice.

 

Za strojové zariadenie sa v zmysle tohto NV SR považuje:

 

  • súbor, ktorý je vybavený alebo má byť vybavený pohonným systémom, ktorý nepoužíva1 priamo vynaloženú ľudskú alebo zvieraciu silu zostavený častí alebo súčastí, z ktorých najmenej jedna je pohyblivá, vzájomne spojených na účely určeného použitia,
  • súbor uvedený v prvej zarážke, ktorému chýbajú len súčasti, ktorými sa pripája k miestu používania alebo k zdrojom energie a pohybu,
  • súbor uvedený v prvej a druhej zarážke, pripravený na inštaláciu, ktorý je samostatne funkčný  iba ak je namontovaný na dopravnom prostriedku alebo nainštalovaný v budove alebo konštrukcii,
  • súbory strojových zariadení uvedené v prvej, druhej a tretej zarážke alebo čiastočne skompletizované strojové zariadenia, ktoré sú na účely dosiahnutia tohto istého cieľa zostavené a ovládané tak, aby fungovali ako integrovaný celok,
  • súbor spojených častí alebo súčastí, z ktorých sa najmenej jeden pohybuje, zmontovaných spolu na účely zdvíhania bremien, a ktorých jediným zdrojom energie je priamo pôsobiaca ľudská sila;
  • „vymeniteľné prídavné zariadenie“ zariadenie meniace funkciu strojového zariadenia alebo traktora po ich uvedení  do prevádzky alebo priraďujúce strojovému zariadeniu alebo traktoru po ich uvedení do prevádzky novú funkciu, pripojené k tomuto strojovému zariadeniu samotnou obsluhou, pričom toto zariadenie nie je nástrojom;
  • „bezpečnostná súčasť“ kategória strojového zariadenia uvedená na trh samostatne na plnenie bezpečnostnej funkcie, ktorej zlyhanie alebo chybná funkcia ohrozuje bezpečnosť osôb, pričom nie je nevyhnutná na chod strojového zariadenia, alebo pomocou ktorej možno nahradiť bežné časti tak, aby zariadenie bolo funkčné;
  • „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“, ktoré je už takmer strojovým zariadením, ale ktorý nemôže samostatne plniť účel použitia. Čiastočne skompletizované strojové zariadenie je určené na zabudovanie do iného strojového zariadenia alebo čiastočne skompletizovaného    strojového zariadenia alebo na zmontovanie s nimi, čím sa vytvorí strojové  zariadenie; za čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa považuje aj pohonný systém.

 

Do skupiny určených výrobkov podľa tohto NV SR nepatria:   

 

-      bezpečnostné časti určené na použitie ako náhradné diely;

-      špecifické zariadenia určené na používanie na výstavách a/alebo v zábavných parkoch;

-      strojové zariadenia navrhnuté alebo uvedené do prevádzky osobitne pre jadrové účely;

-      zbrane, vrátane strelných zbraní;

-      tieto dopravné prostriedky:

a)       poľnohospodárske a lesné traktory, s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách,

b)      motorové vozidlá a ich pripojené vozidlá, s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách,

c)       dvoj- a trojkolesové vozidlá, s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách,

d)      motorové vozidlá určené výlučne na súťaže,

e)       letecké, vodné alebo železničné dopravné prostriedky, s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto prostriedkoch;

-      námorné lode a príbrežné pohyblivé jednotky spolu so strojovými zariadeniami nainštalovanými na palube takýchto lodí alebo jednotiek;

-      strojové zariadenia osobitne navrhnuté a konštruované na vojenské účely alebo policajné účely;

-      strojové zariadenia osobitne navrhnuté a konštruované na výskumné účely na dočasné použitie v laboratóriách;

-      banské ťažobné zariadenia;

-      špecifické zariadenia určené na presúvanie účinkujúcich počas umeleckých vystúpení;

-      spotrebiče určené na používanie v domácnosti, audio zariadenia a video zariadenia, zariadenia informačných technológií, bežné strojové zariadenia určené na používanie v kanceláriách, nízkonapäťové spínacie a riadiace skrine a elektromotory;

-      spínacie zariadenia, regulačné zariadenia a transformátory ako typy vysokonapäťových elektrických zariadení.

 

Posudzovania zhody strojov, ktoré nie sú uvedené v prílohe  IV k NV SR (postup podľa  § 8 ods. 2) alebo ods. 3 písm. a) NV SR)

   

Predmetnú činnosť v rámci posudzovania strojov vykonáva  TI  ako „Akreditovaný inšpekčný orgán“ na požiadanie, v rámci vnútornej kontroly výroby výrobcom -  vykoná skúšky niektorých aspektov (jedného alebo viacerých parametrov) bezpečnosti stroja, resp. skupiny strojov (ďalej len „stroj“) a  overí, či technická dokumentácia, na základe ktorej výrobca alebo splnomocnenec chce vyhlásiť zhodu stroja je postačujúca, resp. či všetky aspekty bezpečnosti stroja sú v súlade s požiadavkami súvisiacich harmonizovaných  STN EN alebo STN vhodných na posúdenie zhody. 


V rámci tejto činnosti TI môže posúdiť zhodu nového (vzorky typu, prototypu) stroja, vrátane  jeho technickej konštrukčnej dokumentácie (ďalej len „KD“) na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:                                            

     a)   názov, adresu a identifikačné číslo žiadateľa,

b)      opis stroja (napr. názov, značku, typ, výrobné číslo – ak existuje, pri dovážaných výrobkoch aj identifikačné údaje o výrobcovi), vrátane výrobcom alebo splnomocnencom určený účel použitia zariadenia,

c)       či sa jedná o:

ca) posúdenie typu nového, dovážaného stroja, vymeniteľného

      prídavného zariadenia, alebo čiastočne skompletizovaného stroja,

cb) posúdenie jednotlivého zariadenia alebo skupiny strojov,

cc) posúdenie časti alebo celého zariadenia vrátane prehliadky a skúšok

      predmetného stroja,

     d)   príslušnú technickú dokumentáciu (KD) stroja v prílohe,

     e)   informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj inú notifikovanú

           (autorizovanú) osobu, resp. pracovisko TI.


KD posudzovaného stroja (resp. jeho časti) je potrebné predložiť na príslušné pracovisko TI v jednom  vyhotovení, minimálne v rozsahu a úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenie technických požiadaviek stanovených na predmetný stroj v odporúčanom  rozsahu  prílohy VII ods. 1 a) a b) (smernice) NV SR. Je potrebné aby predložený súbor KD  obsahoval najm

 

a)  všeobecný opis stroja,

b)    celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov, ako aj príslušné opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky stroja,

c)  kompletné podrobné výkresy doplnené dôležitými záznamami o výpočtoch,  o výsledkoch skúšok, certifikáty atď. potrebné na účely overenia  zhody stroja so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,

d)  dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:

-  zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré platia pre stroj;

-  opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov  nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenie zvyškových rizík súvisiacich so strojom, 

e)  normy a iné použité technické špecifikácie uvádzajúce základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú,

f)  všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom,

g) kópiu návodu na použitie stroja,

h) tam, kde je to vhodné, vyhlásenie o začlenení pre začleňované čiastočne skompletizované strojové zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto strojových zariadení,

i) tam, kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenie alebo iné výrobky začleňované do strojového zariadenia,

j) kópiu ES vyhlásenia o zhode strojového zariadenia;

k) v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali   zhodu s ustanoveniami tohto NV SR (smernice).                                                                           


TI overí zhodu predloženej technickej dokumentácie (KD) stroja (poprípade jeho časti) z hľadiska technických požiadaviek a konštrukčných zásad stanovených v súvisiacich všeobecne záväzných právnych a technických predpisov ( v prílohe I smernice - NV SR):

a)    prostredníctvom príslušnej harmonizovanej STN EN typu  C (ak existuje) určujúcej

     detailne bezpečnostné požiadavky (opatrenia) na návrh a výrobu  daného stroja,

     alebo skupinu strojov,

b)    ak uvedená STN EN neexistuje – prostredníctvom súvisiacich harmonizovaných

     STN EN (typu A a B – B1, B2) alebo STN vhodných na posudzovanie zhody.

Nadväzne, TI  vykoná komplexnú prehliadku a skúšky stroja, resp.  overí niektoré aspekty (parametre) jeho bezpečnosti v požadovanom rozsahu. Skúšky stroja sa vykonajú v súlade s požiadavkami NV SR (smernice), prostredníctvom  príslušnej harmonizovanej STN EN, resp. STN vhodnej na posúdenie zhody.                                                                                        

 

                                                                           

Postup posudzovania zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV NV SR, a ich technické vlastnosti sú  v súlade s harmonizovanými STN EN


Ak sa žiadateľ rozhodol postupovať podľa  § 8 ods. 3)  písm. b) alebo ods. 4 písm. a) NV SR a prílohy IX (čl. 12 ods. 3) písm.  b) a ods. 4 písm. a) a prílohy: IX smernice),  TI ako notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že reprezentatívny model strojového zariadenia uvedený v prílohe IV (smernice)  NV SR (ďalej len „typ“) vyhovuje ustanoveniam NV SR (smernice), ktoré sa naň vzťahujú.

 

TI vykoná „ES skúšku typu“ stroja v súlade s prílohou IX (smernice) k uvedenému NV SR   na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:
 

 

a)   meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca

b)      písomné vyhlásenie, že žiadosť sa nepredkladá aj inej notifikovanej osobe,

c)       súbor technickej dokumentácie  v štátnom  jazyku v rozsahu prílohy VII (smernice) NV SR,

d)      vzor typu výrobku (prototyp stroja) predstavujúci predpokladané výrobné vyhotovenie alebo  dovoz, prípadne TI oznámi, kde môže byť stroj preskúšaný.
 

TI vykoná ES skúšku typu (podľa metodického postupu uvedeného v príslušných harmonizovaných STN EN –  „v kontrolných listoch“) nasledovným spôsobom:

a)         preskúma súbor technickej dokumentácie, overí, či bol typ vyrobený podľa nej, ktoré prvky boli navrhované v súlade s príslušnými ustanoveniami harmonizovaných noriem a návrh ktorých prvkov nevychádza z príslušných ustanovení týchto noriem;   

     b)    vykoná náležité kontroly, merania a skúšky, aby zistil, či prijaté riešenia vyhovujú

            základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sú uvedeným v NV SR

            (v smernici), ak neboli uplatnené príslušné harmonizované normy;

    c)     ak boli uplatnené súvisiace harmonizované normy, vykoná náležité kontroly, merania

            a skúšky s cieľom overiť, či tieto normy boli skutočne uplatnené;

    d)    preskúša stroj, ktorý mu výrobca dodal alebo sprístupnil. TI pred a počas skúšky stroja:

1. zisťuje, či bol vyrobený v zhode so súborom predloženej technickej konštrukčnej dokumentácie a či ho možno bezpečne používať v pracovných podmienkach, ktoré boli pre stroj určené,

2. skontroluje, či STN EN, resp. STN, ak boli použité, boli správne uplatnené,

            3.  vykoná príslušné overenia  a skúšky, ktorými skontroluje, či stroj zodpovedá tým

                základným technickým (bezpečnostným) požiadavkám na ochranu zdravia

                a bezpečnosť, ktoré sa naň vzťahujú.

 

 

Posúdenie a schválenie komplexného systému zabezpečenia kvality

 

 

Ak sa žiadateľ (výrobca, splnomocnenec) rozhodne postupovať podľa § 8 ods. 3) písm. c) alebo

ods. 4 písm. b)  NV  SR (čl. 12 ods. 3) písm.  c) a ods. 4 písm. b) a prílohy:  X smernice), TI na základe žiadosti vykoná posúdenie jeho systému zabezpečenia kvality výroby. 

Žiadosť musí obsahovať:

a)    meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca,

b)    miesta navrhovania, výroby, kontroly, skúšania a skladovania strojového zariadenia,

c) súbor technickej dokumentácie opísaný v prílohe VII časti A (smernice) NV SR pre 

    jeden model z každej kategórie strojových zariadení v prílohe IV, ktoré plánuje vyrábať,

    ktorý obsahuje:

    -  všeobecný opis strojového zariadenia,

    -  celkový výkres strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, ako aj opisy

       a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky strojového zariadenia,

-   kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch,

               o výsledkoch skúšok, certifikáty, atď. potrebné na účely overenia zhody strojového

       zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,

    -  dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:

       i) zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sa

          vzťahujú na strojové zariadenie;

       ii) opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov

           nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenie

           zvyškových rizík súvisiacich so strojovým zariadením,

     - zoznam noriem a iných použitých technických špecifikácií, ktoré uvádzajú základné

       požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia,

     - všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom

        alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom,

     - kópiu návodu na použitie strojového zariadenia,

     - tam, kde je to vhodné, vyhlásenie o začlenení čiastočne skompletizovaného

       strojového zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto strojových zariadení,

     - tam, kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenia alebo iné

        výrobky začleňované do tohto strojového zariadenia,

     - kópiu ES vyhlásenia o zhode;

d) v prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom

     zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami NV SR

     (smernice).

e) dokumentáciu systému kvality:

     - príručku kvality,

     - ciele kvality a politika kvality,

     - organizačná štruktúra a právomoci na jednotlivých stupňoch riadenia,

     - opis technických podmienok návrhu vrátane noriem, ktoré sa použijú. V prípade, ak

       sa nepoužijú harmonizované normy, musia byť uvedené prostriedky na zabezpečenie

       splnenia technických požiadaviek NV SR (smernice),

     - opis postupov na riadenie a overenie návrhu, procesov a opatrení používaných pri

       návrhu strojového zariadenia,

-   opis výrobných postupov, postupov riadenia a zabezpečovania kvality,

-   opis prehliadok a skúšok vykonávaných pred začatím výroby, počas výroby a po ukončení výroby,

-   opis záznamov o kvalite (správy, protokoly, kalibračné certifikáty a pod.),

-   opis prostriedkov na kontrolu fungovania systému kvality,

-   technickú dokumentáciu schváleného typu v rozsahu prílohy VII časti A NV SR (smernice),

 

 

Zoznam strojových zariadení pri ktorých Technická inšpekcia, a. s., uplatňuje postup podľa § 8 ods. 3 písm. b) a c), ods. 4 písm. a) a b)  NV SR  (príloha IV k NV SR – k smernici).

 

Stroje a skupiny strojov:

 

   1.  Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.

   2.  Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva.

   3.  Hrúbovačky  na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenia, s ručným vkladaním a/alebo  odoberaním určené na obrábanie dreva.

   4.  Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.

   5.  Kombinované strojové zariadenia typov uvedených v bodoch 1 až 4 a 7 určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.

   6.  Viacvretenové čapovacie strojové zariadenia s ručným podávaním určené na obrábanie dreva.

   7.  Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami.

   8.   Lisy vrátane ohraňovacích lisov na tvárnenie kovov za studena s ručným vkladaním a/ alebo odoberaním, ktorých pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť väčšiu ako 30 mm.s-1.

   9.   Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním.

   10. Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním.

   11. Vozidlové zdvíhacie plošiny.

   12. Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu a výšky väčšej ako  3 m.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.