Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Posudzovanie zhody - moduly
 

MODUL

VÝROBCA

VÝROBCA alebo AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA

NOTIFIKOVANÝ ORGÁN (NO)

A

Zakladá technickú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu, výrobu a funkčnosť výrobku,
- prijme všetky opatrenia potrebné na zaistenie výrobného procesu, ktorý zaručuje zhodu výrobkov s technickou dokumentáciou, ktoré sa na výrobok vzťahujú (napr. má zavedený systém kvality).

- Zaručuje a vyhlasuje, že výrobky spĺňajú požiadavky,
- umiestni CE značku na každý výrobok,
- vystaví vyhlásenie o zhode,
- poskytuje kópiu vyhlásenia o zhode a technickú dokumentáciu k dispozícii dozorných orgánov.

A1

Okrem úloh v module A:
- vykonáva, alebo nechá vykonať vo vlastnom mene, jednu alebo viac skúšok na každý vyrobený výrobok,
- vyberá notifikovaný orgán, na ktorého zodpovednosť sa skúšky vykonajú.

Okrem úloh v module A :
- umiestni za CE označenie identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak sa NO zúčastnil výrobnej fázy.

- Preveruje skúšky vykonané výrobcom,
- preveruje umiestnenie jeho identifikačného čísla, v prípadoch posudzovania zhody počas výrobnej fázy,
- poskytuje záznam príslušnej informácie,
- poskytuje iným NO dôležité informácie (na požiadanie).

A2

Ako v module A:
- požiada o kontrolu výrobku v náhodných intervaloch.

Okrem úloh v module A :
- umiestni identifikačné číslo NO za CE označenie.

- Vykoná alebo nechá vykonať kontrolu výrobkov v náhodných intervaloch a na tento účel zoberie vzorky finálnych produktov,
- vykonáva dohľad nad pripojením jeho identifikačného čísla,
- disponuje so záznamom dôležitých informácií,
- poskytuje iným NO podstatné informácie (na požiadanie).

B

- Zakladá technickú dokumentáciu s ohľadom na konštrukciu, výrobu a funkčnosť výrobku.

- Žiada o EC typovú skúšku,
- poskytuje NO jeden (alebo viac) vzoriek, ktoré sú zástupcami vyrábaných výrobkov,
- informuje NO o všetkých modifikáciách pre schválený výrobok,
- uchováva technickú dokumentáciu, vrátane kópie EC certifikátu o typovej skúške k dispozícii dozorných orgánov.

- Presvedčí sa uskutočnením alebo zadaním vykonať skúšky a testy, že vzorky sú v súlade s platnými predpismi a sú vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou,
- vydáva EC certifikát o typovej skúške,
- uchováva kópiu certifikátu a záznam iných dôležitých technických informácií,
- poskytuje iným NO podstatné informácie vrátane EC certifikátu o typovej skúške (na požiadanie).

C

- Prijme všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zaistenie, že výrobný proces zaisťuje dodržanie súladu výrobkov s typom ako je popísané v EC certifikáte o typovej skúške a s aplikovateľnými požiadavkami (napr. má zavedený systém kvality, ktorý zahŕňa založenie potrebnej dokumentácie).

- Zaručuje a vyhlasuje, že výrobky sú v zhode s EC certifikátom o typovej skúške a spĺňajú aplikovateľné požiadavky,
- umiestni označenie CE ku každému výrobku,
- vystavuje vyhlásenie o zhode,
- uchováva podstatné technické informácie a kópiu vyhlásenia o zhode k dispozícii dozorných orgánov.

C1

Ako v moduloch C a A1

Ako v moduloch C a A1

Ako v module A1

C2

Ako v moduloch C a A2

Ako v moduloch C a A2

Ako v module A2

D

- Má zavedený schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu výrobku a skúšanie, čo zahŕňa vystavenie technickej dokumentácie (napr. dôležité informácie pre kategóriu vyrábaných výrobkov, dokumentácia obsahujúca systém kvality a jeho dopĺňanie, technická dokumentácia schváleného typu, kópia certifikátu EC typovej skúšky a rozhodnutia a správy od NO),
- žiada o posúdenie systému kvality pre príslušné výrobky,
- zaručuje a vyhlasuje, že výrobky sú v súlade s EC certifikátom typovej skúšky a spĺňa aplikovateľné požiadavky,
- zaväzuje sa splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality a dodržiavať ich tak, aby zostali primerané a účinné,
- podporuje činnosť vykonávanú NO na účely dozorného orgánu,
- uchováva k dispozícii dozorného orgánu dokumentáciu systému kvality, podrobnosti akéhokoľvek doplnku systému kvality, rozhodnutia a správy od NO.

- Umiestňuje označenie CE ku každému výrobku,
- umiestňuje identifikačné číslo NO za označením CE,
- vystavuje vyhlásenie o zhode,
- informuje NO o zamýšlaných doplneniach systému kvality,
- uchováva kópiu vyhlásenia o zhode k dispozícii dozorných orgánov.

- Posudzuje systém kvality, aby stanovil, či spĺňa aplikovateľné požiadavky a podľa toho prijíma rozhodnutie,
- preveruje pripojenie jeho identifikačného čísla,
- vykonáva dozor nad výrobcom formou periodických a neohlásených kontrol,
- udržiava záznam podstatných technických informácií,
- poskytuje iným NO podstatné informácie ohľadne vydaných a zrušených schvaľovaní systému kvality (na požiadanie).

D1

- Zakladá technickú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu, výrobu a funkčnosť výrobku,
- má zavedený schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu výrobku a skúšanie, čo zahŕňa vystavenie technickej dokumentácie (napr. dôležité informácie o vyrábaných výrobkoch, dokumentácia systému kvality a jeho dopĺňanie a rozhodnutia a správy od NO),
- žiada o posúdenie systému kvality pre príslušné výrobky,
- zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky,
- zaväzuje sa splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality a dodržiavať ich tak, aby zostali primerané a účinné,
- podporuje činnosť vykonanú NO pre účely dohľadu,
- udržiava k dispozícii dozorného orgánu dokumentáciu systému kvality, podrobnosti akéhokoľvek doplnku systému kvality, rozhodnutia a správy od NO.

Ako v module D

Ako v module D

E

Ako v module D, ale riadi schválený systém kvality pre výstupnú kontrolu výrobkov a skúšanie.

Ako v module D

Ako v module D

E1

Ako v module D1, ale riadi schválený systém kvality pre výstupnú kontrolu výrobkov a skúšanie.

Ako v module D

Ako v module D

F

- Prijme všetky opatrenia potrebné na zaistenie výrobného procesu, ktorý zaručuje zhodu výrobkov s typom ako je popísané v EC certifikáte o typovej skúške a s aplikovateľnými požiadavkami (napr. má zavedený systém kvality, vrátane založenia potrebnej dokumentácie).

V prípade ak sa použije štatistické overenie:
- predkladá výrobky vo forme homogénnej skupiny a prijíma všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručil homogénnosť každej vyrobenej skupiny.

- Žiada o certifikáciu zhody,
- kontroluje a robí atesty, aby výrobky boli v zhode s typom ako je popísané v EC certifikáte o typovej skúške a spĺňali všetky aplikovateľné požiadavky,
- umiestni označenie CE ku každému výrobku,
- umiestni identifikačné číslo NO za označenie CE,
- vystavuje vyhlásenie o zhode,
- poskytuje podstatné technické informácie (napr. certifikát zhody od NO) a kópiu vyhlásenia o zhode k dispozícii dozorných orgánov.

- Vykonáva príslušné previerky a skúšky, aby sa skontrolovala zhoda výrobku s aplikovateľnými požiadavkami, previerkou a skúškou každého výrobku, alebo previerkou a skúškou výrobkov na štatistickej báze,
- vykonáva dohľad nad umiestnením jeho identifikačného čísla,
- vystavuje certifikát o zhode, ktorý sa vzťahuje k vykonaným skúškam,
- ak je skupina zamietnutá, prijme (NO) potrebné opatrenia, aby sa predišlo umiestneniu takej skupiny na trh,
- uchováva záznam podstatnej technickej informácie,
- poskytuje iným NO podstatné informácie (na požiadanie).

F1

- Zakladá technickú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu, výrobu a funkčnosť výrobku,
- prijme všetky opatrenia potrebné na zaistenie výrobného procesu, ktorý zaručuje zhodu výrobkov s aplikovateľnými požiadavkami (napr. má zavedený systém kvality).

V prípade ak sa použije štatistické overenie:
- uvádza výrobky vo forme homogénnej skupiny a prijíma všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaistil homogénnosť každej vyrobenej skupiny.

- Žiada o certifikát zhody,
- kontroluje a robí atesty, či výrobky spĺňajú príslušné požiadavky,
- umiestni označenie CE ku každému výrobku,
- umiestni identifikačné číslo NO za označenie CE,
- vystavuje vyhlásenie o zhode,
- uchováva kópiu vyhlásenia o zhode, technickú dokumentáciu a certifikát od NO o zhode k dispozícii dozorných orgánov.

Ako v module F

G

- Zakladá technickú dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu, výrobu a funkčnosť výrobku,
- zaručuje a vyhlasuje, že príslušný výrobok vyhovuje platným požiadavkám.

- Žiada o overenie zhody,
- umiestni označenie CE ku každému výrobku,
- umiestni identifikačné číslo NO za označenie CE,
- vystavuje vyhlásenie o zhode,
- uchováva kópiu vyhlásenia o zhode, technickú dokumentáciu k dispozícii dozorných orgánov.

- Skúša individuálny výrobok a vykonáva príslušné skúšky na zaručenie jeho zhody s požadovanými požiadavkami,
- vykonáva dozor nad pripojením jeho identifikačného čísla,
- uchováva záznam podstatných informácií,
- vystavuje certifikát o zhode týkajúci sa vykonaných testov,
- poskytuje s inými NO podstatné informácie (na požiadanie)

H

- Má zavedený schválený systém kvality pre konštrukciu, výrobu, výstupnú kontrolu výrobkov a skúšanie, čo zahŕňa vystavenie technickej dokumentácie (napr. dôležité informácie o konštrukcii, vyrábaných výrobkoch, dokumentácii systému kvality a jeho dopĺňanie a rozhodnutia a správy od NO),
- žiada o posúdenie systému kvality pre príslušné výrobky,
- zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú aplikovateľné požiadavky,
- zaväzuje sa splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému kvality a dodržiavať to tak, aby zostali primerané a účinné,
- podporuje činnosť vykonanú NO pre účely dozoru,
- udržiava k dispozícii dozorného orgánu dokumentáciu ohľadne systému kvality, podrobnosti akéhokoľvek doplnku systému kvality, rozhodnutia a hlásenia od NO.

Ako v module D

Ako v module D

H1

Okrem úloh v module H:
- žiada o preverenie konštrukcie,
- informuje NO o akejkoľvek modifikácii schválenej konštrukcie.

Ako v module D

Okrem úloh v module D:
- preveruje žiadosť,
- vydáva EC certifikát o konštrukčnej skúške, ak konštrukcia spĺňa aplikovateľné podmienky,
- uchováva záznam EC certifikátu o konštrukčnej skúške a EC schválenie konštrukcie,
- poskytuje ostatným NO podstatné informácie o EC certifikáte na konštrukčné skúšky a schválenia EC konštrukcie (na požiadanie).

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.