Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Posudzovanie zhody

Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „ TI) je autorizovanou osobou SKTC-169 v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických  požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie posudzovania zhody.

TI je notifikovaná osoba podľa práva EU s identifikačným kódom 1354 a má Potvrdenie o notifikácii vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Posudzovanie zhody podľa § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na výrobok uvedených v príslušných nariadeniach vlády SR (smerniciach Európskeho Parlamentu a Rady). Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Posudzovanie zhody sa vykonáva postupmi (modulmi) uvedených v príslušných nariadeniach vlády SR (smerniciach).

TI ako notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa nasledovných nariadení vlády (ďalej len „NV“) SR (smerníc Európskeho Parlamentu a Rady):

  • NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • NV SR č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
  • NV SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu,
  • NV SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
  • NV SR č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu,
  • NV SR č. 1/2016 Z. z., o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
  • zákon č. 254/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prepraviteľné tlakové zariadenia,
  • NV SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
  • č. NV SR 349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo rekreačné zariadenia.

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.