Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Nariadenie vlády SR č.235/2015 Z. z.

NARIADENIE VLÁDY SR č. 235/2015 Z. z. O UVÁDZANÍ VÝŤAHOV NA TRH A SPRÍSTUPŇOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH ČASTÍ DO VÝŤAHOV NA TRHU

Toto Nariadenie vlády transponuje výťahovú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov. 

Toto Nariadenie vlády nadobúda účinnosť od 20. apríla 2016.

Nariadenie vlády bolo novelizované nariadením vlády č. 22/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.3.2017.

Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie vlády (ďalej len "NV") ustanovuje

 

a) základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na výťah a bezpečnostnú časť do výťahu uvedené v prílohe č. 1 tohto NV,
b) povinnosti dodávateľa, výrobcu, dovozcu a distribútora,
c) postupy posudzovania zhody výťahu a bezpečnostnej časti do výťahu,
d) obsah EÚ vyhlásenia o zhode uvedený v prílohe č. 2 tohto NV,
e) povinnosti notifikovanej osoby.

 

2. Toto NV sa vzťahuje na výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby, sú určeným výrobkom podľa osobitné predpisu (§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z.z.) a sú určené na prepravu:

a) osôb;
b) osôb a nákladu;
c) nákladu, ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri kabíny výťahu alebo v dosahu osoby, ktorá je vo vnútri kabíny.

3. Toto NV sa vzťahuje aj na bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3, ktoré sú určené na namontovanie do výťahov, t.j.:
- zariadenia na zaisťovanie šachtových dverí,
- zariadenia uvedené v bode 3.2 prílohy I na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovateľnému pohybu kabíny smerom hore,
- zariadenia na zabránenie nadmernej rýchlosti,
- zariadenia na tlmenie nárazov akumulovaním energie:
        - nelineárne alebo
        - s tlmením vratného pohybu,
- zariadenia na tlmenie nárazov pohlcovaním energie,
- bezpečnostné zariadenia priamočiareho hydromotora hydraulického silového obvodu, ktoré slúžia ako zariadenia na zabránenie pádu,
- elektrické bezpečnostné zariadenia vyhotovené vo forme bezpečnostných obvodov obsahujúcich elektronické komponenty.

4. Toto NV sa nevzťahuje na:
a) zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť nie je vyššia ako 0,15 m/s;
b) stavebné výťahy;
c) lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh;
d) výťahy špeciálne projektované a konštruované na vojenské alebo na policajné účely;
e) zdvíhacie zariadenia určené na vykonávanie práce z nich;
f) banské ťažobné mechanizmy;
g) zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie osôb pri umeleckých vystúpeniach;
h) zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch;
i) zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na vykonávanie údržby a kontroly strojového zariadenia;
j) ozubnicové dráhy;
k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

5. Toto NV sa uplatňuje na riziká pre bezpečnosť a zdravie, ktoré predstavujú výťahy a bezpečnostné časti do výťahov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

Posudzovanie zhody bezpečnostných častí a výťahov

Posudzovanie zhody bezpečnostných častí a výťahov vykonáva TI ako „akreditovaný inšpekčný orgán“ na základe žiadosti. Žiadosť na posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov musí byť podaná písomne a potvrdená podpisom žiadateľa, alebo jeho splnomocneným (oprávneným) zástupcom.

Žiadosť má obsahovať najmä:

a) všeobecné údaje o žiadateľovi ako sú: názov, adresa, právne postavenie, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, telefonické alebo iné spojenie (fax, e - mail a pod.),
b) stručnú definíciu výrobkov (predmetu požadovanej certifikácie), ktoré sa majú certifikovať, certifikačný systém (schému) výrobkov a súvisiace technické normy (alebo ďalšie normatívne dokumenty), v súlade s ktorými sa majú výrobky posúdiť a certifikovať (ak sú žiadateľovi známe),
c) vyhlásenie žiadateľ, že bude vždy postupovať podľa ustanovení odsúhlaseného certifikačného programu,
d) vyhlásenie, že žiadateľ nepožiadal iný certifikačný orgán o posúdenie zhody a certifikáciu uvedených výrobkov, 
e) vyhlásenie žiadateľa, že urobí všetky nevyhnutné opatrenia na vykonanie posúdenia zhody výrobkov, vrátane opatrenia na previerku súvisiacej dokumentácie a prístupu do všetkých oblastí, k záznamom (vrátane správ z interných auditov) a k zamestnancom na hodnotenie (napríklad skúšanie, kontrolu, posúdenie, dohľad, opakované posúdenie) a vybavenie sťažností,
f) vyhlásenie žiadateľa, že bude uvádzať, že je certifikovaný iba na tie výrobky, na ktoré mu bola udelená certifikácia a nebude používať certifikáciu výrobku takým spôsobom, ktorý by o certifikovanom orgáne na výrobky (ďalej len „TI CV“) vytváral nepriaznivú mienku, nezverejňoval žiadne vyhlásenie týkajúce sa certifikácie výrobku, ktoré by TI CV mohol pokladať za zavádzajúce a nekompetentné.
g) zároveň je potrebné uviesť tie časti výrobkov (napr. bezpečnostné časti, ochranné zariadenia, technickú konštrukčnú dokumentáciu výrobkov a pod.), ktoré boli už certifikované (kedy a ktorým certifikačným orgánom na výrobky).

K žiadosti alebo na vyzvanie TI CV v prípade potreby (ešte pred prípravou na posúdenie zhody certifikovaných výrobkov), žiadateľ poskytne aj nasledovné informácie a dokumentáciu:
a) informáciu o technických zdrojoch – technickom vybavení žiadateľa potrebnom na zabezpečenie posúdenia zhody certifikovaných výrobkov,
b) dokumentáciu opisujúcu systém manažérstva kvality – kópiu obsahu príručky kvality a zoznamu súvisiacej dokumentácie s predmetom certifikácie.

Postupy posudzovania zhody bezpečnostných komponentov výťahov

V nižšie uvedenom obrázku č. 1 sú znázornené jednotlivé varianty postupov posudzovania zhody bezpečnostných komponentov. Požiadavky k jednotlivým postupom posudzovania zhody bezpečnostných komponentov sú uvedené v prílohách smernice a budú transponované do nového nariadenia vlády. Rozdiel medzi NV č. 571/2001 Z.z. a novým NV č. 235/2015 Z.z. vzhľadom na posudzovanie zhody bezpečnostných komponentov je v tom, že nové NV už pri výbere variantov nepredpisuje modul C, kde nebola nutná prítomnosť notifikovanej (autorizovanej) osoby, ale modul C2, kde je prítomnosť notifikovanej (autorizovanej) osoby požadovaná.

Obrázok č.1: Postupy posudzovania zhody bezpečnostných častí do výťahov

Postupy posudzovania zhody výťahov

V nižšie uvedenom obrázku č. 2 sú znázornené jednotlivé varianty postupov posudzovania zhody výťahov. Požiadavky k jednotlivým postupom posudzovania zhody sú uvedené v prílohách smernice a budú transponované do nového nariadenia vlády. Rozdiel medzi NV č. 571/2001 Z.z. a novým NV č. 235/2015 Z.z. vzhľadom na posudzovanie zhody výťahov je v tom, že pôvodný modul H bol doplnený preskúmaním technického návrhu výťahu s označením modul H1. Podľa NV č. 571/2001 Z.z. sa realizuje preskúmanie technického návrhu len v prípade, ak tento návrh nie je úplne v súlade s harmonizovanými normami. Podľa nového NV č. 235/2015 Z.z. je posúdenie technického návrhu povinné bez ohľadu na úplný alebo čiastočný súlad s harmonizovanými normami. 
Ak sa návrh výťahu realizuje pomocou úplného zabezpečenia kvality s preskúmaním technického návrhu (modul H1), ktorý nie je v úplnom súlade s harmonizovanými normami, musí sa takýto výťah navyše inštalovať, zostrojovať a skúšať záverečnou inšpekciou, zabezpečením kvality výrobku (modul E) alebo zabezpečením kvality výroby (modul D) - viď obrázok. 

Obrázok č. 2: Postupy posudzovania zhody výťahov

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.