Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z. - detské ihriská a prostriedky ľudovej zábavy

Každý výrobca vyrábajúci na Slovensku a umiestňujúci na slovenský trh svoje výrobky zariadení detských ihrísk a prostriedkov ľudovej zábavy musí vydať vyhlásenie o zhode na takéto výrobky len na základe posúdenia zhody autorizovanou osobou.

Technická inšpekcia, a.s. je držiteľom rozhodnutia o autorizácii č. 2011/800/002300/00368 na základe ktorého je autorizovanou osobou na posudzovanie zhody prostriedkov ľudovej zábavy a zariadení detských ihrísk v zmysle NV SR č. 349/2010 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 264/1999 Z.z., podľa ktorých je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný na určenom výrobku pred jeho prvým uvedením na trh a do prevádzky vykonať posúdenie zhody autorizovanou osobou.

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie:

Prostriedok ľudovej zábavy – zariadenie aktivované ľudskou silou, ľudskou hmotnosťou, elektricky, pneumaticky, hydraulicky, mechanicky alebo pomocou iných zdrojov energie, ktoré je určené na zábavu alebo hru.
Zariadenie detského ihriska – zariadenie a konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorými, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine podľa pravidiel hry, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť.

Ako postup posudzovania zhody sa môže použiť postup podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 264/1999 Z.z. a ak sa výrobok nevyrába sériovo použije sa postup podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona.

Na výrobok, ktorý sa vyrába sériovo a je posudzovaný v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) sa ako záverečný doklad po splnení ustanovení NV SR č. 349/2010 Z.z. a technických noriem vydá certifikát typu a následne sa dohľadom raz ročne kontroluje, či výroba prebieha v zmysle certifikovaného typu podľa § 12 ods. 3 písm. c).

Na výrobok, ktorý sa nevyrába sériovo a je posudzovaný v zmysle § 12 ods. 3 písm. g) sa ako záverečný doklad po splnení ustanovení NV SR č. 349/2010 Z.z. a technických noriem vydá certifikát zhody.

Výrobca si na základe týchto dokumentov následne vydá vyhlásenie o zhode podľa §5 NV SR č. 349/2010 Z.z.

Technická inšpekcia disponuje skúšobnými telesami na kontrolu nebezpečných miest detského ihriska kde môže dôjsť k zachyteniu hlavy, trupu, končatín, prstov a odevu dieťaťa ako aj kompletnou sadou noriem radu STN EN 1176 a 1177.

Všetky ďalšie potrebné informácie Vám poskytneme na nasledovných kontaktoch:

Pracovisko Bratislava:
Ing. Samuel Maljarčik / 0905 808 079, maljarcik@tisr.sk
Ing. Zdena Bajnerová / 02 57267031, bajnerova@tisr.sk

Pracovisko Nitra:
Ing. Zuzana Ivančíková / 0905 808372, ivancikova@tisr.sk
Ing. Ingrid Mistríková / 037 7920738, mistrikova@tisr.sk

Pracovisko Banská Bystrica:
Ing. Danica Barnová / 048 4722628, barnova@tisr.sk
Ing. Michal Bihúň / 048 4722625, bihun@tisr.sk

Pracovisko Košice:
Ing. Jana Matvejová / 055 7208 131, matvejova@tisr.sk
Ing. Gabriela Krišková / 055 7208130, kriskova@tisr.sk

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.