Výchova a vzdelávanie

Záväzná prihláška na konferenciu BTZ 2018

Objednávateľ

  Priezvisko a meno, titul Email Telefón (mobil)
1.
2.
3.
4.
5.

 

Označte  druh účastníckeho poplatku:

        *) zľavnený poplatok poskytujeme objednávateľovi, ktorého jeden alebo viacerí zamestnanci sa zúčastnili konferencie aj v minulom roku

Poplatok zahŕňa náklady na technické zabezpečenie konferencie, lektorov, občerstvenie počas prestávok v rokovaní, večerný raut, obed prvý a druhý den konferencie, "Zborník Konferencia BTZ 2018" a "Komentár k vyhláške MPSVR SR c. 508/2009 Z. z., Druhé vydanie“ v printovej podobe. Tiež USB kľúč s nahratým Zborníkom v PDF. Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku.