Potvrdenie odoslania objednávky.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Komentár - druhé doplnené vydanie

Objednávateľ

Poštová adresa

Adresa doručenia

(ak nie je totožná s poštovou adresou)

Objednávame si publikáciu

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. o vyhradených technických zariadeniach

Cena za 1 kus: 8,18 € + 10% DPH (0,82 €) = 9,00 €

Spôsob doručenia: na dobierku

Technická inšpekcia, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracovania objednávky, jej realizácie a zúčtovania platieb počas nevyhnutnej doby na splnenie účelu, z dôvodov napr. daňových. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili zaslaním objednávky. Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jej vybavenie, ktorými sú Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo. Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame a nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: osobneudaje@tisr.sk.