Technická inšpekcia, a.s.


Technická inšpekcia, a.s. aj napriek sťaženým podmienkam 
(obmedzenia na zabránenie šírenia nákazy COVID-19) 

naďalej poskytuje svoje služby klientom 

a zabezpečuje ich vykonanie odborne, spoľahlivo a predovšetkým bezpečne.

Na úvod by sme chceli pripomenúť, že spočívanie (neplynutie) lehôt na kontroly pracovných prostriedkov vrátane technických zariadení podľa § 39i odseku 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je možné využiť iba v prípade kumulatívneho naplnenia ďalších podmienok, a to:

 1. ak nie je objektívne možné splniť príslušné povinnosti v pôvodných lehotách dodávateľským výkonom činností, prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo iným primeraným spôsobom,
 2. je zabezpečená najvyššia možná úroveň bezpečnosti prevádzkovaných pracovných prostriedkov vrátane vyhradených technických zariadení,
 3. nesplnenie príslušných povinností v pôvodných lehotách bezprostredne a vážne neohrozuje život a zdravie.

Princípy prípravy výkonu inšpekcie zo strany TI

Okrem postupov podľa interných predpisov Technickej inšpekcie, a.s. počas rokovania s klientom pri dohode o podmienkach konania a rozsahu kontroly technického zariadenia inšpektor Technickej inšpekcie, a.s. dohodne aj nasledovné skutočnosti:

 1. v prípade fyzického výkonu inšpekcie na zariadení klienta
 1. osobná ochrana – rúško a podľa okolností rukavice (alebo dezinfekčný gél) a okuliare,
 2. meranie telesnej teploty inšpektora večer pred návštevou klienta a súhlas s meraním teploty pred vstupom do  priestorov klienta,
 3. odstupy medzi zamestnancami pri rokovaní a úkonoch inšpekcie,
 4. možnosť umývania rúk alebo prístup k dezinfekčnému gélu,
 5. možnosť prerušenia výkonu pri náhlej zmene zdravotného stavu inšpektora, resp. klienta,
 6. v prípade potreby aj informácia o cestovateľskej anamnéze inšpektora a jeho zdravotnom stave s ohľadom na možné príznaky respiračnej choroby,
 1. v prípade možnosti zisťovania stavu zariadenia na diaľku
 1. spôsob komunikácie (videokonferencia, digitálny prenos fotografií a skenovaných dokladov a iných dôkazov),
 2. spôsob overenia pravosti údajov (verifikácia, iba ak by vznikla pochybnosť),
 3. zoznam detailov, ktoré je potrebné preniesť,
 4. údaje o použitých meracích prístrojoch vrátane platnosti kalibrácie

Pri výkone inšpekčných úkonov je ochrana zabezpečená nasledovnými opatreniami:

 • tvárové rúško,
 • odstup od ostatných osôb,
 • rokovanie v osobitnej miestnosti alebo vonku,
 • dodržiavanie štandardných bezpečnostných opatrení ako pri infekciách prenášaných vzduchom, kvapôčkami alebo kontaktom, t. j.:
  • hygiena rúk a
  • používanie osobných ochranných pomôcok (okrem rúška aj rukavice, ak je potrebný kontakt so zariadením)

Po dohodnutí týchto skutočnosti sú kontroly technických zariadení vykonávané inšpektormi Technickej inšpekcie, a.s. bezpečné aj z hľadiska ochrany zdravia klientov a ich zamestnancov.